03.01.2019
biuro konstrukcyjne - zdjęcie do wpisu n/t potencjału biura

Biuro kon­struk­cyj­ne z jesz­cze więk­szym poten­cja­łem

Biuro kon­struk­cyj­ne figu­ra.team stale powięk­sza swój poten­cjał i, co rów­nie ważne, kon­se­kwent­nie polep­sza swoje zdol­no­ści orga­ni­za­cyj­ne. To pierw­sze obja­wia się szcze­gól­nie kolej­ny­mi, cen­ny­mi wzmoc­nie­nia­mi nasze­go zaan­ga­żo­wa­ne­go Teamu. Jest z tym […]
21.11.2017
projekt wykonawczy konstrukcji - zdjęcie do wpisu n/t DOdOS

Dom dla Osób Star­szych – pro­jekt wyko­naw­czy kon­struk­cji już wyda­ny

Cał­kiem nie­daw­no, wraz z zaprzy­jaź­nio­ną pra­cow­nią archi­tek­to­nicz­ną jam­jam, prze­ka­za­li­śmy Inwe­sto­ro­wi i Wyko­naw­cy ostat­nią część z naszej doku­men­ta­cji, a kon­kret­nie pro­jekt wyko­naw­czy kon­struk­cji, dla kolej­nej cie­ka­wej, a zara­zem szcze­gól­nej dla nas inwe­sty­cji. Jest ona odpo­wie­dzią […]
21.11.2017
projekt konstrukcji stalowej - zdjęcie do wpisu n/t TPK (KLX)

Biu­ro­wiec Tech­Park Kan­lux – pro­jekt kon­struk­cji sta­lo­wej inno­wa­cyj­nej fasa­dy

Po kolej­nych, ogrom­nie miłych donie­sie­niach medial­nych można bez prze­sa­dy stwier­dzić, że budy­nek biu­ro­wy Tech­Park Kan­lux został wręcz obsy­pa­ny nagro­da­mi. Naszej zaprzy­jaź­nio­nej pra­cow­ni archi­tek­to­nicz­nej medu­sa group, ale też Inwe­sto­ro­wi i Wyko­naw­com […]
21.11.2017
projekt podkonstrukcyjny - zdjęcie do wpisu n/t ENA

ENAR­GI­TE – pro­jekt kon­struk­cyj­ny z uwzględ­nie­niem potrzeb najem­ców

Miło nam donieść, że budy­nek biu­ro­wy w Nowym Cen­trum Łodzi – Nowa Fabrycz­na (a dla wta­jem­ni­czo­nych ENAR­GI­TE lub w skró­cie ENA), zlo­ka­li­zo­wa­ny w Łodzi, u zbie­gu ulic Skła­do­wej i W. Kny­chal­skie­go, dla któ­re­go biuro inży­nier­skie […]