Projekty konstrukcji

Pro­jekty kon­struk­cji to domena i codzien­ność biura inży­nier­skiego figura.team oraz jego doświad­czo­nych i ambit­nych kon­struk­to­rów. Spró­bujmy przy­bli­żyć jakie podziały naj­czę­ściej obo­wią­zują w przy­padku takich pro­jek­tów, co one mogą zawie­rać, jak można zor­ga­ni­zo­wać ich wyko­na­nie, a także co wyróż­nia pro­jekty opra­co­wane przez nasze biuro.

Jak ogólnie dzieli się projekty konstrukcji

Pro­jekty kon­struk­cji budow­la­nych róż­ni­cuje się naj­czę­ściej z uwagi na rodzaj kon­struk­cji zasto­so­wa­nej w pro­jek­to­wa­nym, a póź­niej reali­zo­wa­nym obiek­cie budow­la­nym. Można w tym kon­tek­ście wymie­nić pro­jekty kon­struk­cji żel­be­to­wych, sta­lo­wych, alu­mi­nio­wych, drew­nia­nych, muro­wych czy też zespo­lo­nych i mie­sza­nych.

Cie­ka­wostką jest, że duża część biur inży­nier­skich spe­cja­li­zuje się w pro­jek­to­wa­niu tylko jed­nego typu kon­struk­cji, są w sta­nie wyko­ny­wać na przy­kład tylko pro­jekty kon­struk­cji żel­be­to­wych lub tylko pro­jekty kon­struk­cji sta­lo­wych. Jedy­nie więk­sze, prężne biura, takie jak biuro inży­nier­skie figura.team są w sta­nie zapew­nić opra­co­wa­nie każ­dej kom­plek­so­wej doku­men­ta­cji kon­struk­cyj­nej. Wiąże się to oczy­wi­ście z dostę­pem do odpo­wied­nio przy­go­to­wa­nej i doświad­czo­nej kadry oraz spe­cja­li­stycz­nego opro­gra­mo­wa­nia.

Dodat­kowo można też zasto­so­wać podział na pro­jekty kon­struk­cji mono­li­tycz­nych i pre­fa­bry­ko­wa­nych. W obu przy­pad­kach wyma­gane są spe­cy­ficzne kom­pe­ten­cje i doświad­cze­nie. Kon­struk­cje można także dzie­lić z uwagi na rodzaj ustroju kon­struk­cyj­nego. W tym aspek­cie wspo­mnieć trzeba o kla­sycz­nym podziale na ustroje nośne szkie­le­towe, ścia­nowe i mie­szane.

Co zawierają projekty konstrukcji opracowane przez nas

W głów­nej mie­rze to potrzeby i życze­nia Zespołu Archi­tek­tów, Inwe­stora lub Wyko­nawcy czy też skala i sto­pień skom­pli­ko­wa­nia obiektu budow­la­nego mają wpływ na to, jak sze­roki zakres mają wyko­ny­wane przez nas pro­jekty kon­struk­cji. Dodat­kowo także ilość eta­pów i kon­kretne sta­dium opra­co­wa­nia doku­men­ta­cji deter­mi­nuje fak­tyczny zakres danych pro­jek­tów.

Pro­jekty kon­struk­cji nie­wiel­kich, a zara­zem pro­stych obiek­tów mogą na przy­kład zawie­rać tylko krótki opis, obli­cze­nia kon­struk­cyjne z wyge­ne­ro­wa­nymi w więk­szo­ści auto­ma­tycz­nie, a przez to w nieco uprosz­czony spo­sób, szki­cami zbro­je­nio­wymi, a także pod­sta­wowe rysunki zestaw­cze. Co ważne jed­nak, zakres ten wpi­suje się naj­czę­ściej w ocze­ki­wa­nia i budżety naszych Klien­tów, a przy takich obiek­tach jest w pełni wystar­cza­jący.

Z kolei pro­jekty kon­struk­cji naj­więk­szych i najbar­dziej skom­pli­ko­wa­nych obiek­tów są prze­waż­nie znacz­nie bar­dziej roz­bu­do­wane. W ostat­nim sta­dium takich doku­men­ta­cji, jakim są pro­jekty wyko­naw­cze, zawie­rają one na przy­kład szcze­gó­łowe rysunki sza­lun­kowe i zbro­je­niowe wraz z peł­nymi zesta­wie­niami stali zbro­je­niowej, w tym z poka­za­niem kształ­tów każ­dego z prę­tów zbro­je­nio­wych czy też rysunki warsz­ta­towe kon­struk­cji sta­lo­wych wraz z zesta­wie­niami każ­dego poje­dyn­czego pro­filu, bla­chy czy nawet łącz­nika.

W ilu etapach opracowujemy projekty konstrukcji

Podobnie jak w przypadku powyżej to nasz Klient ma decydujący wpływ na to, jak organizowane i z ilu etapów składają się prace projektowe. Wpływ na to, znów analogicznie jak w przypadku zakresu wszelkich projektów, ma jeszcze wielkość inwestycji.

W przypadku niewielkich obiektów budowlanych projekty konstrukcji stanowią tak naprawdę 1-stadiowe projekty budowlane lub budowlano-wykonawcze, zaś w przypadku dużych obiektów prace projektowe trzeba rozłożyć na wiele powiązanych ze sobą etapów. W ramach naszych dotąd największych projektów prace zaczynaliśmy każdorazowo od analiz i koncepcji projektowych: ogólnych i szczegółowych. Następnie opracowywaliśmy projekty konstrukcji: budowlane, przetargowe, wykonawcze. Te ostatnie można dzielić jeszcze na kolejne podetapy, np. na dotyczący podziemia i osobno nadziemia danego obiektu. Dodatkowo należy wspomnieć, że nawet w ramach tego samego etapu wszystkie projekty mogą ewoluować, czego wynikiem bywają kolejne rewizje projektowe.

Pomijając tu wielomiesięczny, a nierzadko nawet wieloletni etap współpracy i wsparcia w ramach każdej realizacji inwestycji, na koniec często opracowujemy jeszcze inne projekty konstrukcji – powykonawcze, uwzględniające zmiany wynikające z działań optymalizacyjnych i innych w trakcie budowy.

Projekty konstrukcji – w 2 wymiarach czy w technologii BIM

Do nie­dawna wszyst­kie pro­jekty, w tym pro­jekty kon­struk­cji były (dosłow­nie) ryso­wane na spe­cjal­nej kalce, tech­niką tra­dy­cyjną. Już jed­nak od jakie­goś czasu nie­mal wszy­scy pro­jek­tanci korzy­stają z pro­gra­mów wspo­ma­ga­ją­cych pro­jek­to­wa­nie CAD, mają­cych ogrom zalet, będą­cych w pełni dostęp­nymi, w tym nawet kosz­towo. Więk­szą nowość z kolei sta­nowi tech­no­lo­gia BIM, stwa­rza­jąca moż­li­wość nie tyle ryso­wa­nia, co naj­praw­dziw­szego mode­lo­wa­nia obiek­tów, w tym kon­struk­cji budow­la­nych.

Czy jed­nak wszyst­kie pro­jekty kon­struk­cji wyma­gają zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii BIM? Nie­ko­niecz­nie, bowiem w przy­padku pro­jek­tów i inwe­sty­cji mniej­szych, o ogra­ni­czo­nym budże­cie i sto­sun­kowo małym stop­niu skom­pli­ko­wa­nia na­dal łatwiej i szyb­ciej, a zara­zem bez więk­szej straty na jako­ści doku­men­ta­cji, opra­co­wy­wać jest pro­jekty kon­struk­cji w opro­gra­mo­wa­niu CAD. Mało tego, odpo­wied­nie nakładki na te pro­gramy pozwa­lają rów­nież pro­jek­to­wać choćby po czę­ści w 3D i w bar­dziej zaawan­so­wa­nych z nich na przy­kład spraw­dzać koli­zje prę­tów zbro­je­nio­wych czy ele­men­tów sta­lo­wych, drew­nia­nych i innych. Na decy­zję o sto­so­wa­niu przez nas tech­no­lo­gii BIM wpływ ma też czę­sto kom­pa­ty­bil­ność roz­wią­zań w tym zakre­sie po stro­nie zaprzy­jaź­nio­nego Zespołu Archi­tek­tów.

Dopiero przy wyko­ny­wa­niu pro­jek­tów i obiek­tów więk­szych, z wbu­do­wa­nymi licz­nymi i skom­pli­ko­wa­nymi insta­la­cjami i urzą­dze­niami zde­cy­do­wa­nie warto wspo­móc się tech­no­lo­gią BIM, którą zresztą biuro inży­nier­skie figura.team bar­dzo chęt­nie wyko­rzy­stuje.