fbpx

Projekty konstrukcji drewnianych – dlaczego z nami

Pro­jekty kon­struk­cji drew­nia­nych to dość rzadko spo­ty­kane odrębne pro­jekty, bo i inwe­sty­cji z wykorzysta­niem tychże kon­struk­cji jako głów­nych czy prze­wa­ża­ją­cych jest sto­sun­kowo mało. Nie mniej jed­nak i w przy­padku tych kon­struk­cji biuro inży­nier­skie figura.team może pochwa­lić się boga­tym port­fo­lio, a przez to jest w sta­nie zaofe­ro­wać pro­fe­sjo­nalne, szcze­gó­łowe i czy­telne opra­co­wa­nia.

 

Konstrukcje tradycyjne i na wskroś nowoczesne

Jed­nym z cie­kaw­szych podzia­łów jaki można zasto­so­wać w przy­padku pro­jek­tów kon­struk­cji drew­nia­nych jest podział na kon­struk­cje tra­dy­cyjne i nowo­cze­sne. Wśród tych pierw­szych na uwagę zasłu­gują szcze­gól­nie pro­jekty wszel­kiego rodzaju wiat. Skala tych obiek­tów nie musi być wcale mała, o czym świad­czą choćby nasze pro­jekty wiat prze­zna­czo­nych na imprezy masowe. Ponadto na­dal czę­sto jako drew­niane pro­jek­tuje się jesz­cze poje­dyn­cze ele­menty budyn­ków, jak więźby dachowe: kro­kwiowe, jęt­kowe, pła­twiowo-klesz­czowe, wie­sza­rowe i inne, a także stropy, bal­kony, schody. I na­dal czę­sto w tych kon­struk­cjach sto­suje się tra­dy­cyjne złą­cza cie­siel­skie.

Pro­jekty kon­struk­cji drew­nia­nych domów szkie­le­to­wych,
a tym bar­dziej modu­ło­wych należą już do tej dru­giej grupy kon­struk­cji. Nowo­cze­śniej­sze podej­ście obja­wia się tu nawet w kon­stru­owa­niu złą­czy i zasto­so­wa­niu łącz­ni­ków, któ­rymi są prze­waż­nie płytki gwo­ździo­wane.

Osobną grupę nowo­cze­snych kon­struk­cji drew­nia­nych sta­no­wią ele­menty z drewna kle­jo­nego, na przy­kład dźwi­gary i kra­tow­nice dachowe, ramy, słupy, belki. Z kolei wśród nie­ty­po­wych, a zara­zem nowo­cze­snych pro­jek­tów kon­struk­cji drew­nia­nych wyróż­nić można pro­jekty insta­la­cji arty­stycz­nych.

 

Projekty konstrukcji drewnianych z licznymi detalami

Naj­lep­szej jako­ści pro­jekty kon­struk­cji drew­nia­nych, takie jak w biu­rze inży­nier­skim figura.team, cha­rak­te­ry­zują się przede wszyst­kim licz­nymi i wyko­na­nymi w dużej skali deta­lami połą­czeń, a także kom­plet­nymi i szcze­gó­ło­wymi zesta­wie­niami ele­mentów. Jed­nak już rysunki zestaw­cze mogą mieć wpływ na odbiór i czy­tel­ność takich pro­jek­tów. Te naj­lep­sze mają mię­dzy innymi zróż­ni­co­wane style linii osio­wych, w zależ­no­ści od tego, czy ele­ment drew­niany jest uło­żony poziomo czy po sko­sie. Pro­jekty doty­czące budyn­ków szkie­le­to­wych i modu­ło­wych czy skom­pli­ko­wa­nych kon­struk­cji dacho­wych mogą być z kolei wzbo­ga­cone o pro­ste sche­maty mon­ta­żowe, detale i zesta­wie­nia stę­żeń czy o inne szcze­góły rysun­kowe.

Także opisy tech­niczne w ramach pro­jek­tów kon­struk­cji drew­nia­nych mogą zawie­rać mniej lub bar­dziej szcze­gó­łowe dane i spe­cy­fi­ka­cje. Naj­bar­dziej kon­kretne opisy uwzględ­niają choćby tech­no­lo­gie impre­gna­cji drewna z uwagi na koro­zję bio­lo­giczną drewna i ze względu na wyma­ga­nia prze­ciw­po­ża­rowe.