fbpx

Projekty konstrukcji stalowych – dlaczego z nami

Bezw­zględ­nie wszyst­kie pro­jekty kon­struk­cji sta­lo­wych ofe­ro­wane przez biuro inży­nier­skie figura.team łączą te same cechy – naj­wyż­sza jakość, dokład­ność i czy­tel­ność. Wszyst­kie też są wyko­ny­wane z prak­tycz­nym podej­ściem i zro­zu­mie­niem odmien­nych potrzeb każ­dego Zama­wia­ją­cego.

 

Pro­jekty kon­struk­cji sta­lo­wych spraw­dzone pod każ­dym wzglę­dem

Każdy z naszych pro­jek­tów kon­struk­cji sta­lo­wych, nie­za­leż­nie od skali obiektu budow­la­nego, wyko­ny­wany jest przez nas już od dawna w zaawan­so­wa­nym opro­gra­mo­wa­niu 3D – Auto­desk Advance Steel, a w razie potrzeby imple­men­to­wany jest rów­nież do modelu BIM. Nasze zaawan­so­wane opro­gra­mo­wa­nie pozwala dopra­co­wać takie pro­jekty pod każ­dym wzglę­dem. Dzięki niemu jeste­śmy w sta­nie wychwy­cić nie tylko koli­zje poszcze­gól­nych pro­fili, ale też możemy, w trak­cie two­rze­nia i bie­żą­cej kon­troli modelu kon­struk­cji, na spo­koj­nie i z wyprze­dze­niem prze­ana­li­zo­wać wszel­kie aspekty wyko­naw­cze i mon­ta­żowe.

Kolej­nym atu­tem naszych pro­jek­tów kon­struk­cji sta­lo­wych jest ich bar­dzo dobra czy­tel­ność. Wyzwa­niem, szcze­gól­nie w przy­padku najbar­dziej skom­pli­ko­wa­nych, wie­lo­ele­men­to­wych kon­struk­cji sta­lo­wych jest choćby odpo­wied­nia nume­ra­cja prze­wi­dzia­nych ele­men­tów wysył­ko­wych oraz poje­dyn­czych ele­men­tów warsz­ta­to­wych. Tu nie ma miej­sca ani na nie­po­ro­zu­mie­nia wyni­ka­jące z wpro­wa­dzo­nych w nie­prze­my­ślany spo­sób ozna­czeń, ani tym bar­dziej na pomyłki. W naszych pro­jek­tach kon­struk­cji sta­lo­wych nume­ra­cja jest prze­my­ślana i logiczna, zaś błędy są wyeli­mi­no­wane dzięki auto­ma­ty­za­cji całego pro­cesu two­rze­nia kolej­nych rysun­ków i zesta­wień.

 

Spe­cy­ficzne pro­jekty – warsz­ta­towe

Część doświad­czo­nych inży­nie­rów z naszego Teamu wyspe­cja­li­zo­wała się w pro­jek­tach kon­struk­cji sta­lo­wych w spo­sób szcze­gólny. Są w sta­nie wyko­nać każdy z takich pro­jek­tów, w każ­dym moż­li­wym sta­dium, nawet w tym naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym, czyli warsz­ta­to­wym. Robią to oczy­wi­ście w peł­nej współ­pracy z Dostawcą kon­struk­cji, uwzględ­nia­jąc moż­li­wo­ści trans­por­towe czy też w zakre­sie sprzętu do mon­tażu. Innym, nie­zwy­kle waż­nym w tym przy­padku wyzwa­niem jest stałe moni­to­ro­wa­nie dostęp­no­ści ryn­ko­wej danych pro­fili, blach czy łącz­ni­ków, co nasi inży­nie­ro­wie każ­do­ra­zowo czy­nią.

Dla wielu, szcze­gól­nie więk­szych i nowo­cze­snych Wyko­naw­ców i Dostaw­ców kon­struk­cji sta­lo­wych istotne są rów­nież takie aspekty, jak dostęp do wer­sji edy­to­wal­nych pli­ków modeli i rysun­ków z naszych pro­jek­tów kon­struk­cji sta­lo­wych, w tym prze­twa­rza­nych do for­ma­tów akcep­to­wal­nych przez obra­biarki CNC. Ważna jest też ela­stycz­ność w kwe­stii prze­ka­zy­wa­nych for­ma­tów pli­ków zesta­wień ele­men­tów wysył­ko­wych i warsz­ta­to­wych. W przy­padku każ­dego z pro­jek­tów kon­struk­cji sta­lo­wych opra­co­wy­wa­nych przez biuro inży­nier­skie figura.team ela­styczne podej­ście w tych kwe­stiach to po pro­stu norma.