Przeglądy budowlane

Jakość każ­dego z doko­na­nych prze­glą­dów budow­la­nych można oce­nić dość łatwo – po obszer­no­ści i skru­pu­lat­no­ści pro­to­kołu wyda­wa­nego po wyko­na­niu takiej usługi. Biuro kon­struk­cyjne figura.team ofe­ruje w tym wzglę­dzie wyłącz­nie pro­fe­sjo­nalne i zaan­ga­żo­wane podej­ście, wspie­ra­jąc Wła­ści­cieli i Zarząd­ców obiek­tów budow­la­nych w wielu, także nie­za­leż­nych od samych prze­glą­dów, spra­wach tech­nicz­nych.

Kiedy wykonujemy podstawowe przeglądy budowlane

Prze­glądy budow­lane to usługa zama­wiana i reali­zo­wana u nas przez cały rok. Data pierw­szego prze­glądu w więk­szo­ści przy­pad­ków zależy od upływu czasu, od któ­rego dany obiekt został oddany do użyt­ko­wa­nia lub od któ­rego po pro­stu została zakoń­czona jego budowa. Wydaje się to cał­ko­wi­cie logiczne, choć tylko nie­liczni znają inne zale­ce­nie w tym wzglę­dzie. Otóż w jed­nym z roz­po­rzą­dzeń poleca się prze­glądy budow­lane prze­pro­wa­dzać w okre­sie wio­sen­nym. Trzeba jed­nak pod­kre­ślić, że jest to jed­no­znaczny wymóg tylko dla budyn­ków mie­szkal­nych.

W przy­padku budyn­ków miesz­kal­nych jed­no­ro­dzin­nych, obiek­tów budow­nic­twa zagro­do­wego i let­ni­sko­wego oraz obiek­tów, któ­rych budowa nie wymaga uzy­ska­nia pozwo­le­nia na budowę z prze­glą­dów wyłą­cza się ele­men­tów nara­żone na szko­dliwe wpływy atmos­fe­ryczne i nisz­czące dzia­ła­nia czyn­ni­ków wystę­pu­ją­cych pod­czas użyt­ko­wa­nia obiektu. Ozna­cza to, o czym mało kto wie, że i te mniej­sze obiekty budow­lane trzeba cyklicz­nie kon­tro­lo­wać, jed­nak w nieco ogra­ni­czo­nym zakre­sie.

Jak często wykonujemy podstawowe przeglądy budowlane

Jako pod­sta­wowe należy zapew­nić prze­glądy budow­lane roczne. Pole­gają one na spraw­dze­niu stanu tech­nicz­nego: ele­men­tów budynku, budowli i insta­la­cji nara­żo­nych na szko­dliwe wpływy atmos­fe­ryczne i nisz­czące dzia­ła­nia czyn­ni­ków wystę­pu­ją­cych pod­czas użyt­ko­wa­nia obiektu, insta­la­cji i urzą­dzeń słu­żą­cych ochro­nie śro­do­wi­ska, insta­la­cji gazo­wych oraz prze­wo­dów komi­no­wych (dymo­wych, spa­li­no­wych i wen­ty­la­cyj­nych).

Z kolei prze­glądy budow­lane 5-let­nie pole­gają na spraw­dze­niu stanu tech­nicz­nego i przy­dat­no­ści do użyt­ko­wa­nia obiektu budow­lanego, este­tyki obiektu budow­lanego oraz jego oto­cze­nia. Kon­trolą tą powinno być objęte rów­nież bada­nie insta­la­cji elek­trycz­nej i pio­ru­no­ch­ron­nej w zakre­sie stanu spraw­no­ści połą­czeń, osprzętu, zabez­pie­czeń i środ­ków ochrony od pora­żeń, opor­no­ści izo­la­cji prze­wo­dów oraz uzie­mień insta­la­cji i apa­ra­tów.

Budynki o powierzchni zabu­dowy prze­kra­cza­ją­cej 2000 m2 oraz inne obiekty budow­lane o powierzchni dachu prze­kra­cza­ją­cej 1000 m2 pod­le­gają też prze­glą­dom dodat­ko­wym, w zakre­sie ana­lo­gicz­nym do prze­glądu rocz­nego, wyko­ny­wa­nym co naj­mniej dwa razy w roku – w ter­mi­nach do 31 maja oraz do 30 listo­pada.

Co warto wiedzieć o książce obiektu budowlanego

Książka obiektu budow­la­nego to zeszyt for­matu A-4, który można kupić w nie­mal każ­dym skle­pie papier­ni­czym, i w któ­rym zapi­suje się kolejne zda­rze­nia i czyn­no­ści zwią­zane z eks­plo­ata­cją obiektu. Do książki dołą­cza się, jako jej inte­gralne czę­ści, odpo­wied­nie doku­menty: doku­men­ta­cję budowy (doku­men­ta­cję powy­ko­naw­czą), pro­jekty, pro­to­koły, opi­nie, eks­per­tyzy i inne doku­menty, na przy­kład też te potwier­dza­jące wyko­na­nie prze­glą­dów budow­la­nych. Książkę obiektu budow­la­nego trzeba pro­wa­dzić i prze­cho­wy­wać przez cały okres ist­nie­nia danego obiektu budow­la­nego.

Książki obiektu budow­la­nego zało­żyć należy z chwilą roz­po­czę­cia użyt­ko­wa­nia obiektu, do któ­rego jest przy­pi­sana. Dla każ­dego obiektu należy zało­żyć odrębną książkę. Do zało­żo­nej książki obiektu budow­la­nego dołą­cza się doku­men­ta­cję budowy (doku­men­ta­cję powy­ko­naw­czą). Wpisy w książce obiektu budow­la­nego doko­ny­wać może wyłącz­nie osoba upo­waż­niona przez Wła­ści­ciela bądź Zarządcę obiektu.

Gdzie oferujemy przeglądy budowlane

Celem biura kon­struk­cyj­nego figura.team jest ofe­ro­wa­nie Klien­tom jak naj­ko­rzyst­niej­szych cen wszyst­kich usług, w tym prze­glą­dów budow­la­nych. Te zaś są w dość dużej mie­rze uza­leż­nione od kosz­tów dojazdu do kon­kret­nego obiektu Stąd nasze usługi ofe­ru­jemy głów­nie w takich mia­stach jak: Ryb­nik, Wodzi­sław Ślą­ski, Jastrzę­bie-Zdrój, Żory, Radlin, Ryduł­towy, Orze­sze, Czer­wionka-Lesz­czyny, Knurów, Mikołów czy Raci­bórz, a także w oko­licz­nych do nich miej­sco­wo­ściach.

W przy­padku więk­szych obiek­tów, zespo­łów miesz­ka­nio­wych, zakła­dów pro­duk­cyj­nych lub usłu­go­wych jeste­śmy w sta­nie zapro­po­no­wać prze­glądy budow­lane także w takich mia­stach jak: Kato­wice, Gli­wice, Zabrze, Cho­rzów, Bytom, Tychy czy Ruda Śląska, a wyjąt­kowo także w innych miej­sco­wo­ściach woje­wódz­twa ślą­skiego.