POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności zwana też zamiennie Polityką Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1. DEFINICJE

 • Ser­wis – ser­wis inter­ne­towy dzia­ła­jący pod adre­sem https://fi­gura.team.
 • Ser­wis zewnętrzny – ser­wis inter­ne­towy part­nera, usłu­go­dawcy lub usłu­go­biorcy Admi­ni­stra­tora.
 • Admi­ni­stra­tor – firma inży­nier­ska figura.team Figura Damian, pro­wa­dząca dzia­łal­ność pod adre­sem: 44-200 Ryb­nik, ul. Jan­ko­wicka 9, II p., o nada­nym nume­rze iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP): 639-177-11-98, o nada­nym nume­rze REGON: 278207079, świad­cząca usługi drogą elek­tro­niczną za pośred­nic­twem Ser­wisu oraz prze­cho­wu­jąca i uzy­sku­jąca dostęp do infor­ma­cji w urzą­dze­niach Użyt­kow­nika.
 • Użyt­kow­nik – osoba fizyczna, dla któ­rej Admi­ni­stra­tor świad­czy usługi drogą elek­tro­niczna za pośred­nic­twem Ser­wisu.
 • Urzą­dze­nie – elek­tro­niczne urzą­dze­nie wraz z opro­gra­mo­wa­niem, za pośred­nic­twem któ­rego Użyt­kow­nik uzy­skuje dostęp do Ser­wisu.
 • Cookies (z ang.: cia­steczka) – dane tek­stowe gro­ma­dzone w for­mie pli­ków zamiesz­cza­nych na Urzą­dze­niu Użyt­kow­nika.

§ 2. RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamiesz­czane i odczy­ty­wane z Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika przez sys­tem tele­in­for­ma­tyczny Ser­wisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamiesz­czane i odczy­ty­wane z Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika przez sys­temy tele­in­for­ma­tyczne Ser­wisów zewnętrz­nych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamiesz­czane i odczy­ty­wane z Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika przez Ser­wis pod­czas jed­nej sesji danego Urzą­dze­nia. Po zakoń­cze­niu sesji pliki są usu­wane z Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika.
 • Cookies trwałe – pliki zamiesz­czane i odczy­ty­wane z Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika przez Ser­wis do momentu ich ręcz­nego usu­nię­cia. Pliki te nie są usu­wane auto­ma­tycz­nie po zakoń­cze­niu sesji Urzą­dze­nia, chyba że kon­fi­gu­ra­cja Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika jest usta­wiona na tryb usu­wa­nia tych pli­ków po zakoń­cze­niu sesji Urzą­dze­nia.

§ 3. BEZPIECZEŃSTWO

 • Mecha­ni­zmy skła­do­wa­nia i odczytu – mecha­ni­zmy skła­do­wa­nia i odczytu Cookies nie pozwa­lają na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika. Prze­nie­sie­nie na Urzą­dze­nie Użyt­kow­nika wiru­sów, koni tro­jań­skich oraz innych roba­ków jest prak­tycz­nie nie­moż­liwe.
 • Cookie wewnętrzne – zasto­so­wane przez Admi­ni­stra­tora Cookies wewnętrzne są bez­pieczne dla Urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ków.
 • Cookie zewnętrzne – za bez­pie­czeń­stwo Cookies pocho­dzą­cych od part­nera Ser­wisu Admi­ni­stra­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści.

§ 4. CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 • Uspraw­nie­nie i uła­twie­nie dostępu do Ser­wisu – Admi­ni­stra­tor może prze­cho­wy­wać w pli­kach Cookies infor­ma­cje o pre­fe­ren­cjach i usta­wie­niach Użyt­kow­nika doty­czą­cych Ser­wisu, aby uspraw­nić, polep­szyć i przy­śpie­szyć świad­cze­nie usług w ramach Ser­wisu.
 • Dane sta­ty­styczne – Admi­ni­stra­tor oraz Ser­wisy zewnętrzne wyko­rzy­stują pliki Cookies do zbie­ra­nia i prze­twa­rza­nia danych sta­ty­stycz­nych, takich jak np. sta­ty­styki odwie­dzin, sta­ty­styki Urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ków czy sta­ty­styki zacho­wań Użyt­kow­ni­ków. Dane te zbie­rane są w celu ana­lizy i ulep­sza­nia Ser­wisu.

§ 5. SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Admi­ni­stra­tor współ­pra­cuje z ser­wi­sem zewnętrz­nym Google LLC i wyko­rzy­stuje jego usługi, dla któ­rych obo­wią­zują odrębne poli­tyki pry­wat­no­ści.
 • Admi­ni­stra­tor współ­pra­cuje z ser­wi­sem zewnętrz­nym Facebook Inc. i wyko­rzy­stuje jego usługi, dla któ­rych obo­wią­zują odrębne poli­tyki pry­wat­no­ści.

§ 6. USTAWIENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES I ICH USUWANIE

 • Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie, samo­dziel­nie zmie­nić usta­wie­nia doty­czące zapi­sy­wa­nia, usu­wa­nia oraz dostępu do danych zapi­sa­nych pli­ków Cookies.
 • Infor­ma­cje o spo­so­bie wyłą­cze­nia pli­ków Cookies w naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach kom­pu­te­ro­wych i urzą­dzeń mobil­nych dostępne są np. na stro­nie: jak wyłą­czyć cookie.
 • Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie usu­nąć wszel­kie zapi­sane do tej pory pliki Cookies korzy­stając z narzę­dzi Urzą­dze­nia Użyt­kow­nika, za pośred­nic­twem któ­rego Użyt­kow­nik korzy­sta z usług Ser­wisu.

§ 7. WYMAGANIA SERWISU

 • Ogra­ni­cze­nie zapisu i dostępu do pli­ków Cookies na Urzą­dze­niu Użyt­kow­nika może spo­wo­do­wać nie­pra­wi­dłowe dzia­ła­nie nie­któ­rych funk­cji Ser­wisu.
 • Admi­ni­stra­tor nie ponosi żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dłowo dzia­ła­jące funk­cje Ser­wisu w przy­padku, gdy Użyt­kow­nik ogra­ni­czy w jaki­kol­wiek spo­sób moż­li­wość zapi­sy­wa­nia i odczytu pli­ków Cookies.

§ 8. ZMIANY W POLITYCE COOKIES

 • Admi­ni­stra­tor zastrzega sobie prawo do dowol­nej zmiany niniej­szej Poli­tyki Cookies bez  koniecz­no­ści infor­mo­wa­nia o tym Użyt­kow­ni­ków.
 • Wpro­wa­dzone zmiany w Poli­tyce Cookies zawsze będą publi­ko­wane na tej stro­nie.
 • Wpro­wa­dzone zmiany wcho­dzą w życie w dniu publi­ka­cji Poli­tyki Cookies.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka bezpieczeństwa ochrony Danych osobowych, zwana dalej Polityką, określa zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa w firmie inżynierskiej figura.team Figura Damian zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO).

§ 1. DEFINICJE

 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Ser­wis – ser­wis inter­ne­towy dzia­ła­jący pod adre­sem https://fi­gura.team.
 • Zbiór Danych osobowych – uporządkowany zestaw Danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów.
 • Administrator Danych osobowych – firma inży­nier­ska figura.team Figura Damian, pro­wa­dząca dzia­łal­ność pod adre­sem: 44-200 Ryb­nik, ul. Jan­ko­wicka 9, II p., o nada­nym nume­rze iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP): 639-177-11-98, o nada­nym nume­rze REGON: 278207079, świadcząca usługi drogą elek­tro­niczną za pośred­nic­twem Ser­wisu, przechowująca i przetwarzająca Dane osobowe.
 • Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, łączenie, przesyłanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie itp.
 • System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji, narzędzi programowych zastosowanych do przetwarzania Danych osobowych.
 • Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych osobowych do przetwarzania Danych osobowych.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w firmie inżynierskiej figura.team Figura Damian niezależnie od formy ich przetwarzania.
 • Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 • Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: info@figura.team.
 • Dane osobowe zbierane są w momencie wypełnienia formularza zapytania o ofertę przeglądu budowlanego.
 • Użytkownik strony wypełniając formularz i wysyłając zapytanie o ofertę dobrowolnie przekazuje swoje Dane osobowe Administratorowi.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych celów ofertowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator zapewnia: odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych oraz monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
 • Monitorowanie przez Administratora zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszenie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.
 • Administrator zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem danych osobowych są zgodne z niniejszą Polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

§ 3. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:

 • naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarza się Dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach,
 • udostępnianie lub umożliwienie udostępniania Danych osobowych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym,
 • zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia ochrony Danym osobowym,
 • niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
 • przetworzenie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania,
 • spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany i nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych,
 • naruszenie praw osób, których dane osobowe są przetwarzane.

W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony Danych osobowych Użytkownik jest zobowiązanych do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora.

Użytkownicy Danych osobowych są zobowiązani do:

 • ścisłego przestrzegania nadanego im upoważnienia,
 • przetwarzania i ochrony Danych osobowych zgodnie z przepisami,
 • zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
 • zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Danych osobowych oraz niewłaściwym funkcjonowaniu Systemu informatycznego.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH

Właściciel Danych osobowych ma prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia zasad przechowywania i przetwarzania Danych osobowych określonych w przepisach prawa,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.

Właściciel Danych osobowych ma obowiązek przekazać Dane osobowe Administratorowi w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania Danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stronami.