POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności zwana też zamiennie Polityką Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1. DEFINICJE

§ 2. RODZAJE COOKIES

§ 3. BEZPIECZEŃSTWO

§ 4. CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

§ 5. SERWISY ZEWNĘTRZNE

§ 6. USTAWIENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES I ICH USUWANIE

§ 7. WYMAGANIA SERWISU

§ 8. ZMIANY W POLITYCE COOKIES

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka bezpieczeństwa ochrony Danych osobowych, zwana dalej Polityką, określa zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa w firmie inżynierskiej figura.team Figura Damian zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. „RODO”).

§ 1. DEFINICJE

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:

W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony Danych osobowych Użytkownik jest zobowiązanych do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora.

Użytkownicy Danych osobowych są zobowiązani do:

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH

Właściciel Danych osobowych ma prawo do:

Właściciel Danych osobowych ma obowiązek przekazać Dane osobowe Administratorowi w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania Danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stronami.