O nas

Biuro inży­nier­skie figura.team to biuro dzia­ła­jące nie­prze­rwa­nie od marca 2004 roku, od nie­dawna pod nową nazwą, któ­rego domeną są pro­jekty kon­struk­cji budow­la­nych i które ponadto sku­pia się głów­nie na opty­ma­li­za­cjach kon­struk­cji oraz na zapew­nia­niu kom­plek­so­wego wspar­cia tech­nicz­nego w Pol­sce przed­się­bior­stwu Dennert – nie­miec­kiemu pro­du­cen­towi pre­fa­bry­ka­tów dla budow­nic­twa.

W cza­sie swo­jej wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści biuro inży­nier­skie figura.team zdo­było renomę solid­nego kon­tra­henta, zdol­nego dostar­czyć roz­wią­za­nia naj­wyż­szej jako­ści, w ter­mi­nie i w ramach zapla­no­wa­nego budżetu. W codzien­nej pracy nasze biuro opiera się na facho­wej wie­dzy i inno­wa­cyj­no­ści oraz na efek­tyw­nym wyko­rzy­sta­niu wydaj­nego sprzętu i naj­lep­szego opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­wego wspo­ma­ga­ją­cego mode­lo­wa­nie BIM i pro­jek­to­wa­nie CAD.

Naj­więk­szą siłę biura inży­nier­skiego figura.team sta­nowi wła­śnie jego wyjąt­kowy Team. To ludzie po pro­stu zna­jący się na rze­czy, w więk­szo­ści doświad­czeni, a zara­zem nie­zwy­kle ambitni i otwarci na nowo­ści. Posia­dają oni do tego zna­ko­mite zdol­no­ści inter­per­so­nalne zna­cząco uła­twia­jące komu­ni­ka­cję z nawet dużymi Zespo­łami Archi­tek­tów, Inwe­sto­rami czy Wyko­naw­cami.

 
Oferta
 • logo medusa group
 • logo INCO ARCHITEKCI
 • logo JAMJAM
 • logo ZALEWSKI ARCHITEKTURE GROUP
 • logo SKANSKA
 • logo DENNERT BAUSTOFFWELT
 • logo SYSTEM - BAROSZ GWIMET
 • logo GAZ-SYSTEM
 • logo PZU
 • logo KOMPANII WĘGLOWEJ
 • logo PKP
 • logo PKP CARGO
 • logo DB SCHENKER
 • logo ALAS Utex
 • logo EKO-PLUS
 • logo BIOSTAT
 • logo ROJEK - DECOR
 • logo AKSEL
 • logo POLCARGO GLIWICE
 • logo ZTZ w Rybniku
 • logo ZBK w Krakowie
 • logo - miasto Rybnik
 • logo - miasto Jastrzębie-Zdrój
 • logo - miasto Żory