O nas

figu­ra.team – biu­ro inży­nier­skie z doświad­cze­niem i poten­cja­łem

Biu­ro inży­nier­skie figu­ra.team dzia­ła­ nie­prze­rwa­nie i z coraz więk­szym roz­ma­chem od mar­ca 2004 roku, od nie­daw­na pod nową nazwą. Jego dome­ną są pro­jek­ty kon­struk­cji budow­la­nych i opty­ma­li­za­cje tych kon­struk­cji oraz prze­glą­dy budow­la­ne. Ponad­to biu­ro inży­nier­skie figu­ra.team sku­pia się na zapew­nia­niu kom­plek­so­we­go wspar­cia tech­nicz­ne­go w Pol­sce przed­się­bior­stwu Den­nert Bau­stof­fwelt i zna­czą­co wspie­ra przed­się­bior­stwo Den­nert Mas­si­vhaus – reno­mo­wa­nych, nie­miec­kich pro­du­cen­to­wi pre­fa­bry­ka­tów dla budow­nic­twa.

W cza­sie swo­jej wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści biu­ro inży­nier­skie figu­ra.team zdo­by­ło reno­mę solid­ne­go kon­tra­hen­ta, zdol­ne­go dostar­czyć roz­wią­za­nia naj­wyż­szej jako­ści, w ter­mi­nie i w ramach zapla­no­wa­ne­go budże­tu. W codzien­nej pra­cy fir­ma opie­ra się na facho­wej wie­dzy i inno­wa­cyj­no­ści, na zna­ko­mi­tych zdol­no­ściach orga­ni­za­cyj­nych i komu­ni­ka­cyj­nych oraz na efek­tyw­nym wyko­rzy­sta­niu wydaj­ne­go sprzę­tu i naj­lep­sze­go opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­ją­ce­go mode­lo­wa­nie BIM i pro­jek­to­wa­nie CAD.

Naj­więk­szą siłę biu­ra inży­nier­skie­go figu­ra.team sta­no­wi wła­śnie jego wyjąt­ko­wy Team. To ludzie po pro­stu zna­ją­cy się na rze­czy, w więk­szo­ści doświad­cze­ni, a zara­zem nie­zwy­kle ambit­ni i otwar­ci na nowo­ści. Posia­da­ją oni do tego zna­ko­mi­te zdol­no­ści inter­per­so­nal­ne zna­czą­co uła­twia­ją­ce komu­ni­ka­cję z nawet duży­mi Zespo­ła­mi Archi­tek­tów, Inwe­sto­ra­mi Wyko­naw­ca­mi czy Pro­du­cen­ta­mi wyro­bów budow­la­nych.

 
Klienci
 • logo medusa group
 • logo INCO ARCHITEKCI
 • logo JAMJAM
 • logo ZALEWSKI ARCHITEKTURE GROUP
 • logo SKANSKA
 • logo DENNERT BAUSTOFFWELT
 • logo SYSTEM - BAROSZ GWIMET
 • logo GAZ-SYSTEM
 • logo PZU
 • logo KOMPANII WĘGLOWEJ
 • logo PKP
 • logo PKP CARGO
 • logo DB SCHENKER
 • logo ALAS Utex
 • logo EKO-PLUS
 • logo BIOSTAT
 • logo ROJEK - DECOR
 • logo AKSEL
 • logo POLCARGO GLIWICE
 • logo ZTZ w Rybniku
 • logo ZBK w Krakowie
 • logo - miasto Rybnik
 • logo - miasto Jastrzębie-Zdrój
 • logo - miasto Żory