figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

W niniejszym wpisie postaramy się wyszczególnić krok po kroku jak założyć cyfrową książkę obiektu budowlanego. Opiszemy jak wygląda cała procedura zakładania takiej książki oraz jakie dane są do tego niezbędne.We wpisie p/t Prowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego podaliśmy ogólne informacje dotyczące zakładania oraz prowadzenia elektronicznej wersji książki obiektu budowlanego, a także opisaliśmy kilka najważniejszych aspektów dotyczących systemu c-KOB. W tym artykule skupimy naszą uwagę tylko na samej procedurze zakładania książki tak, aby każdy tym tematem zainteresowany bez problemu mógł taką książkę założyć.

Jak założyć cyfrową książkę obiektu budowlanego – podstawa prawna

Przepisy, które dotyczą cyfrowej książki obiektu budowlanego, m.in. sposobu jej zakładania, znajdują się w:

Kto zakłada cyfrową książkę obiektu budowlanego

Cyfrową książkę obiektu budowlanego może założyć właściciel nieruchomości lub osoba przez niego upoważniona, lecz w takim przypadku potrzebne jest dodatkowo upoważnienie.

Przede wszystkim, aby założyć cyfrową książkę obiektu budowlanego należy posiadać konto w systemie c-KOB. Jeżeli właściciel lub zarządca nie posiada takiego konta, musi w pierwszej kolejności je założyć. Konto zakłada się poprzez zalogowanie się na stronie https://c-kob.gunb.gov.pl/ za pomocą:

 • Profilu Zaufanego,
 • e-dowodu,
 • bankowości elektronicznej,
 • aplikacji mObywatel.
Jak założyć cyfrową książkę obiektu budowlanego w systemie c-KOB

Zakładanie cyfrowej książki obiektu budowlanego – krok I

Po zalogowaniu się na konto w systemie c-KOB można przystąpić do założenia cyfrowej książki obiektu budowlanego. W pierwszej kolejności trzeba podać ogólne dane dotyczące osoby lub spółki posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. Dla właściciela będą to następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa,
 • adres e-mail,
 • państwo,
 • miejscowość,
 • ulica,
 • numer adresowy,
 • kod pocztowy,
 • dokument, z którego wynika tytuł prawny właściciela do obiektu budowlanego.

Jeżeli występuje osoba fizyczna, która ma działać w imieniu właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, dla niej również należy podać wszystkie takie same informacje, t/j imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail oraz dodatkowo tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy.

Zakładanie cyfrowej książki obiektu budowlanego – krok II

W kolejnym etapie należy uzupełnić wszystkie dane dotyczące obiektu budowlanego, dla którego ma zostać założona książka. Osoba zakładająca książkę obiektu budowlanego musi posiadać następujące informacje:

 • rodzaj obiektu budowlanego (np. budynek),
 • powierzchnia zabudowy (np. ≤ 2000 m²),
 • liczba kondygnacji podziemnych,
 • kubatura [m³],
 • wyposażenie – w tym polu należy zaznaczyć instalacje, w które dany budynek jest wyposażony,
 • czy obiekt zawiera azbest – zaznaczyć tak lub nie,
 • czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków – zaznaczyć tak lub nie,
 • czy w obiekcie znajdują się pomieszczenia pracy – zaznaczyć tak lub nie,
 • rodzaj budynku – w tym polu jest kilka możliwości do wyboru,
 • liczba kondygnacji nadziemnych,
 • wysokość [m],
 • funkcja obiektu budowlanego,
 • rok oddania do użytkowania – dla obiektów starszych, oddanych do użytkowania przed 1975 r. można wybrać z listy „przed 1975 r.”,
 • konstrukcje nośne budynku,
 • czy obiekt jest objęty inną formą ochrony – zaznaczyć tak lub nie,
 • inne dane o obiekcie.

Instalacje, które mogą występować w obiekcie budowlanym

Podczas zakładania cyfrowej książki obiektu budowlanego i uzupełniania danych o obiekcie w polu „wyposażenie” należy zaznaczyć wszystkie instalacje, jakie dany obiekt posiada. Do wyboru mamy następujące opcje:

 • brak,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja gazowa,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • instalacja ciepłej wody użytkowej,
 • instalacja wodociągowa,
 • instalacja kanalizacji sanitarnej,
 • instalacja kanalizacji deszczowej,
 • instalacja klimatyzacyjna,
 • instalacja telekomunikacyjna,
 • instalacja teletechniczna (niskoprądowa),
 • instalacja odgromowa,
 • instalacja przeciwpożarowa,
 • instalacja odnawialnego źródła energii,
 • pompa ciepła,
 • kolektory słoneczne,
 • urządzenia fotowoltaiczne,
 • przewody spalinowe grawitacyjne,
 • przewody spalinowe mechaniczne,
 • przewody wentylacji grawitacyjnej,
 • przewody wentylacji mechanicznej,
 • separator tłuszczu,
 • separator oleju,
 • separator substancji ropopochodnych,
 • odstojniki piachu,
 • osadnik,
 • zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe,
 • oczyszczalnia ścieków,
 • filtry (tkaninowe, ceramiczne i membranowe) i elektrofiltry,
 • cyklony i multicyklony,
 • ekran akustyczny,
 • odpylacz elektrostatyczny,
 • mokre urządzenie odpylające,
 • urządzenie do odkraplania gazów,
 • urządzenie do odemglania gazów,
 • instalacje odsiarczania gazów odlotowych,
 • inne.

Rodzaje obiektów budowlanych

Zakładając cyfrową książkę obiektu budowlanego natkniemy się również na pole „rodzaj budynku”, w którym mamy kilka możliwości do wyboru. Mogą być następujące rodzaje obiektu:

 • budynek służący gospodarce rolnej,
 • budynek kultury, nauki i oświaty,
 • budynek kultu religijnego,
 • budynek służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej,
 • budynek administracji,
 • budynki mieszkalne,
 • budynek zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego,
 • budynek sportu i rekreacji,
 • budynki biurowe i konferencyjne,
 • budynek handlu, gastronomii i usług,
 • budynek przemysłowy, magazynowy, kolejowy,
 • budynek inny.

Jak założyć cyfrową książkę obiektu budowlanego – podsumowanie

W niniejszym wpisie opisaliśmy jak wygląda zakładanie cyfrowej książki obiektu budowlanego oraz wymieniliśmy wszystkie dane jakie powinni posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego przed przystąpieniem do tej procedury. Mamy nadzieję, że wpis ten podpowie jak odpowiednio przygotować się do założenia książki obiektu budowlanego, a przez to pomoże usprawnić cały ten proces.

Zobacz również: