figura.team to uznane, nowo­cze­sne i sta­bilne biuro kon­struk­cyjno-budow­lane, dba­jące o swo­ich Pra­cow­ni­ków i Współpra­cow­ni­ków, kreu­jące ich suk­cesy i doce­nia­jące ich zaan­ga­żo­wa­nie.

Zapraszamy do stałego przesyłania aplikacji na stanowiska:

PROJEKTANTKA / PROJEKTANT – KONSTRUKTOR

ASYSTENTKA / ASYSTENT PROJEKTANTA – KONSTRUKTORA

Każdą apli­ka­cję sta­ran­nie roz­pa­trzymy i roz­wa­żymy moż­li­wo­ści wzmoc­nie­nia naszego teamu. Oferty z powo­ła­niem się na nr ref., zawie­ra­jące CV i załącz­niki w postaci 3–5 wyko­na­nych prac pro­jek­to­wych kon­struk­cji w for­ma­cie *.dwg pro­simy prze­sy­łać na nasz adres e-mail.

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi Kan­dy­dat­kami / Kan­dy­da­tami. Na doku­men­tach pro­simy o dopi­sa­nie sto­sow­nej klau­zuli dot. ochrony danych oso­bo­wych.Oferty pracy

PROJEKTANTKA / PROJEKTANT – KONSTRUKTOR

nr ref.: FT_p-k_2019

Opis stanowiska:

 • prace koncepcyjne, analityczne i obliczeniowe konstrukcyjne,
 • prace projektowe konstrukcji budowlanych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – specjalność związana z konstrukcjami budowlanymi kubaturowymi,
 • doświadczenie w projektowaniu konstrukcji budowlanych – min. 2 lata,
 • biegła znajomość oprogramowania Autodesk AutoCAD,
 • biegła znajomość oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis,
 • odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność i dobra organizacja pracy.

Pożądane:

 • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • znajomość oprogramowania Autodesk: Revit, Advance Steel, Advance Concrete,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywna znajomość jęz. niemieckiego.

Oferujemy:

 • pracę w ambitnym teamie zajmującym się bardzo ciekawymi zadaniami,
 • możliwość znaczącego rozwoju osobistego i zawodowego poprzez dostęp do profesjonalnego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz fachowych publikacji i opracowań,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjny model wynagrodzeń.
ASYSTENTKA / ASYSTENT PROJEKTANTA – KONSTRUKTORA

nr ref.: FT_ap-k_2019

Opis stanowiska:

 • prace obliczeniowe podstawowych konstrukcji budowlanych,
 • prace projektowe konstrukcji budowlanych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – specjalność związana z konstrukcjami budowlanymi kubaturowymi,
 • biegła znajomość oprogramowania Autodesk AutoCAD,
 • dobra znajomość oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis,
 • odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność i dobra organizacja pracy,
 • komunikatywna znajomość jęz. niemieckiego.

Pożądane:

 • doświadczenie w projektowaniu konstrukcji budowlanych,
 • znajomość oprogramowania Autodesk: Revit, Advance Steel, Advance Concrete,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • pracę w ambitnym teamie zajmującym się bardzo ciekawymi zadaniami,
 • możliwość znaczącego rozwoju osobistego i zawodowego poprzez dostęp do profesjonalnego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz fachowych publikacji i opracowań,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.


Praktyki zawodowe

ASYSTENTKA / ASYSTENT PROJEKTANTA – KONSTRUKTORA

nr ref.: FT_ap-k_pz_2019

Opis stanowiska:

 • prace obliczeniowe podstawowych konstrukcji budowlanych,
 • prace rysunkowe konstrukcji budowlanych.

Wymagania:

 • wyróżniająca się studentka lub wyróżniający się student – specjalność związana z konstrukcjami budowlanymi kubaturowymi,
 • biegła znajomość oprogramowania Autodesk AutoCAD,
 • podstawowa znajomość oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis,
 • odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność i dobra organizacja pracy.

Pożądane:

 • znajomość oprogramowania Autodesk: Revit, Advance Steel, Advance Concrete,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywna znajomość jęz. niemieckiego.

Oferujemy:

 • pracę w ambitnym teamie zajmującym się bardzo ciekawymi zadaniami,
 • możliwość znaczącego rozwoju osobistego i zawodowego poprzez dostęp do profesjonalnego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz fachowych publikacji i opracowań,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło.