21 listopada 2017
projekt wykonawczy konstrukcji - zdjęcie do wpisu n/t DOdOS

Dom dla Osób Starszych – projekt wykonawczy konstrukcji już wydany

Cał­kiem nie­dawno, wraz z zaprzy­jaź­nioną pra­cow­nią archi­tek­to­niczną jam­jam, prze­ka­za­li­śmy Inwe­storowi i Wyko­nawcy ostat­nią część z naszej doku­men­ta­cji, a kon­kret­nie pro­jekt wyko­naw­czy kon­struk­cji, dla kolej­nej cie­ka­wej, a zara­zem szcze­gól­nej dla nas inwestycji. Jest ona odpo­wie­dzią na […]
21 listopada 2017
projekt konstrukcji stalowej - zdjęcie do wpisu n/t TPK (KLX)

Biurowiec TechPark Kanlux – projekt konstrukcji stalowej innowacyjnej fasady

Po kolej­nych, ogrom­nie miłych donie­sie­niach medial­nych można bez prze­sady stwier­dzić, że budy­nek biu­rowy TechPark Kan­lux został wręcz obsy­pany nagro­dami. Naszej zaprzy­jaź­nio­nej pra­cowni archi­tek­to­nicz­nej medusa group, ale też Inwe­sto­rowi i Wyko­naw­com robót […]
21 listopada 2017
projekt podkonstrukcyjny - zdjęcie do wpisu n/t ENA

ENARGITE – projekt konstrukcyjny z uwzględnieniem potrzeb najemców

Miło nam donieść, że budy­nek biu­rowy w Nowym Cen­trum Łodzi – Nowa Fabryczna (a dla wta­jem­ni­czo­nych ENARGITE lub w skró­cie ENA), zlo­ka­li­zo­wany w Łodzi, u zbiegu ulic Skła­do­wej i W. Kny­chal­skiego, dla któ­rego biuro inży­nier­skie figura.team […]