fbpx

Projekty konstrukcji żelbetowych – dlaczego z nami

W przy­padku wszyst­kich pro­jek­tów kon­struk­cji żel­be­to­wych opra­co­wy­wa­nych przez biuro inży­nier­skie figura.team można liczyć na bez­kom­pro­mi­sową jakość, szcze­gó­ło­wość i czy­tel­ność, a także na racjo­nalne dosto­so­wa­nie do aktu­al­nych pre­fe­ren­cji w zakre­sie tech­no­lo­gicz­nym na danej budo­wie.

 

Pro­jekty kon­struk­cji żel­be­to­wych – zawsze szcze­gó­łowe i czy­telne

Wyko­ny­wa­nie wszyst­kich więk­szych pro­jek­tów kon­struk­cji żel­be­to­wych w opro­gra­mo­wa­niu BIM lub w Auto­desk Advance Con­crete, jak w biu­rze inży­nier­skim figura.team, pozwala na stały pod­gląd układu czy roz­kładu poszcze­gól­nych prę­tów zbro­je­nio­wych, a przez to na bie­żącą kon­trolę ewen­tu­al­nych koli­zji i na sku­teczne reago­wa­nie w tym zakre­sie. Licz­nie zauto­ma­ty­zo­wane funk­cje takiego opro­gra­mo­wa­nia, jak choćby przy gene­ro­wa­niu i kon­tro­lo­wal­nej aktu­ali­za­cji zesta­wień prę­tów zbro­je­nio­wych, pozwa­lają na ogra­ni­czanie pro­stych pomy­łek, zda­rza­ją­cych się w trak­cie ręcz­nego zli­cza­nia zbro­je­nia.

Praca w 3D w trak­cie two­rze­nia pro­jek­tów kon­struk­cji żel­be­to­wych nie tylko ogra­ni­cza błędy, ale też pozwala spraw­nie stwo­rzyć prze­krój lub widok każ­dego ele­mentu żel­be­to­wego z każ­dej moż­li­wej strony i w każ­dej moż­li­wej skali, tak by osta­tecz­nie wydany rysu­nek był dosta­tecz­nie szcze­gó­łowy, ale też by nie stra­cił na swo­jej czy­tel­no­ści.

Wyda­wa­nie osobno rysun­ków sza­lun­kowych i zbro­je­nio­wych dla poszcze­gól­nych ele­men­tów w ramach każ­dego z pro­jek­tów kon­struk­cji żel­be­to­wych to dla nas prak­tycz­nie stan­dard. W przy­padku bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych ele­men­tów, na przy­kład pły­to­wych two­rzymy nawet 4 odrębne rysunki: sza­lun­kowy, zbro­je­nia dol­nego, gór­nego i dodat­ko­wego, tak zwa­nego star­to­wego. Wszyst­kie dodat­kowo wzbo­ga­camy licz­nymi deta­lami i wytycz­nymi, a gdy to nie­zbędne do utrzy­ma­nia dosta­tecz­nej czy­tel­no­ści rysunku, róż­ni­cu­jemy jego nie­które ele­menty kolo­ry­stycz­nie.

 

Pro­jekty dosto­so­wane dla potrzeb budowy

Każda z inwe­sty­cji jest nowym doświad­cze­niem, a każdy Inwe­stor czy Wyko­nawca może mieć różne pre­fe­ren­cje lub życze­nia, także w zakre­sie pro­jek­tów kon­struk­cji żel­be­to­wych. Dobrym przy­kła­dem takiego zróż­ni­co­wa­nia są choćby wymogi doty­czące wspo­mnia­nych wyżej zesta­wień zbro­je­nia. Zagłę­bia­jąc się mocno w ten temat wspól­nym usta­le­niom mogą pod­le­gać nawet takie niu­anse jak spo­sób poda­wa­nia wymia­rów cząst­ko­wych prę­tów zbro­je­nio­wych czy też spo­sób poka­zy­wa­nia kształ­tów zbro­je­nia w zesta­wie­niach.

Co nie­mal oczy­wi­ste, wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii 3D zna­cząco uła­twia i przy­spie­sza reago­wa­nie na prośby o zmiany w pro­jek­tach kon­struk­cji żel­be­to­wych wyni­kające z reali­za­cji pro­cesu budow­la­nego. Świa­domym być przy tym trzeba, że im więk­sza skala inwe­sty­cji, tym zmiany takie są zawsze licz­niej­sze, a wyni­kają one choćby ze zro­zu­mia­łej koniecz­no­ści sta­łej opty­ma­li­za­cji roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych, a przy tym bez­po­śred­nio kosz­tów budowy, czy też z potrzeby dopa­so­wa­nia tych roz­wią­zań do stan­dar­dów tech­no­lo­gicz­nych Wyko­nawcy. Rewi­zje pro­jek­tów wyni­kają też zresztą z wielu innych czyn­ni­ków, choćby z powodu zmian roz­wią­zań archi­tek­to­nicz­nych lub insta­la­cyj­nych.

Z innych prak­tycz­nych cie­ka­wo­stek wspo­mnieć można o wpły­wie prze­pi­sów BHP na osta­teczny kształt pro­jek­tów kon­struk­cji żel­be­to­wych. Od takich wymo­gów zale­żeć może przy­kła­dowo wysokość prę­tów star­to­wych słupów żelbetowych, planowana tak, by ograniczyć ryzyko zranień na budowie.