Wypełnij formularz

  Obiekt budowlany


  Przegląd budowlany

  Dane kontaktowe


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firma inży­nier­ską figura.team Figura Damian, pro­wa­dzącą dzia­łal­ność pod adre­sem: 44-200 Ryb­nik, ul. Jan­ko­wicka 9, II p., o nada­nym nume­rze iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP): 639-177-11-98, o nada­nym nume­rze REGON: 278207079, świad­czącą usługi drogą elek­tro­niczną za pośred­nic­twem Ser­wisu oraz prze­cho­wu­jącą i uzy­sku­jącą dostęp do infor­ma­cji w urzą­dze­niach Użyt­kow­nika.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Polityka prywatności.

  * pole obowiązkowe

   Obiekty budowlane

   Przegląd budowlany

   Dane kontaktowe   Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę figura.team Figura Damian, pro­wa­dzącą dzia­łal­ność pod adresem: 44-200 Ryb­nik, ul. Jan­ko­wicka 9, II p., świad­czącą usługi drogą elek­tro­niczną za pośred­nic­twem Ser­wisu oraz prze­cho­wu­jącą i uzy­sku­jącą dostęp do infor­ma­cji w urzą­dze­niach Użyt­kow­nika.

   Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z informacjami na stronie Polityka prywatności.

   * pole obowiązkowe

   Pytania i odpowiedzi

   Jakie informacje należy podać, aby otrzymać ofertę cenową?

   W celu sprawnego uzyskania oferty cenowej przeglądu budowlanego wystarczy skorzystać z naszego formularza zapytania. Na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie szybko przygotować ofertę cenową.

   Dla jakich Klientów prowadzimy przeglądy budowlane?

   Nasza firma dokonuje przeglądów budowlanych dla wszystkich (małych i dużych) Klientów.

   Jaki jest obszar naszej działalności w zakresie przeglądów budowlanych?

   Obecnie prowadzimy przeglądy dla Klientów na terenie następujących miast: Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Wodzisław Śląski, Mikołów, Knurów, Czerwionka-Leszczyny, Pszczyna, Rydułtowy, Orzesze i Radlin, a także w okolicznych miejscowościach.

   Czy realizujemy przeglądy również w większych miastach?

   Tak, w przypadku przeglądów większych obiektów budowlanych bezproblemowo dojeżdżamy do takich miast jak: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów czy Mysłowice lub innych miast województwa śląskiego.

   Czy przeglądamy obiekty budowlane także poza województwem śląskim?

   Z ogromną chęcią obsługujemy zamówienia Właścicieli lub Zarządców np. dużych zakładów pracy, spółdzielni mieszkalnych, sieci handlowych czy stacji paliw. Wtedy jesteśmy w stanie dojechać do każdego miejsca w Polsce.

   Czy Właściciel lub Zarządca musi pamiętać o terminach kolejnych przeglądów?

   Właściciel lub Zarządca nie musi martwić się o termin realizacji przeglądów budowlanych.  Na podstawie jednej umowy przejmujemy ten obowiązek i pilnujemy wszystkich terminów przyszłych przeglądów budowlanych.

   Co jeżeli na stronie nie ma odpowiedzi na konkretne pytanie odnośnie przeglądu budowlanego?

   Jeżeli na naszej stronie nie ma odpowiedzi na konkretne pytanie i nadal pojawiają się wątpliwości odnośnie przeglądów budowlanych lub formularza serdecznie zapraszamy do indywidualnego kontaktu. Pozostajemy do dyspozycji pod adresami e-mail i numerami telefonu podanymi w zakładce Kontakt.

   Co wpisać w polu „Dodatkowe uwagi”?

   W uwagach zaleca się wpisywać ilość punktów pomiarowych w przypadku przeglądów instalacji np. łączną ilość przewodów kominowych (przegląd kominiarski), ilość punktów pomiarowych(instalacje elektryczne, piorunochronne i gazowe), rodzaj i liczba obiektów (obiekty ochrony środowiska).

   Co to jest powierzchnia całkowita budynku?

   Powierzchnia całkowita budynku jest to suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji. Powierzchnia całkowita kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po zewnętrznym obrysie budynku. Do powierzchni całkowitej budynku wlicza się wszystkie kondygnacje naziemne i podziemne, poddasza, kondygnacje techniczne, magazynowe oraz tarasy i balkony, podcienia, zjazdy do garaży.

   Co to jest kubatura brutto?

   Kubatura budynku to suma kubatur wszystkich jego kondygnacji. Stanowi ona pojemność lub objętość budynku i pozwala precyzyjnie określić jego wielkość. Jest iloczynem powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonym po zewnętrznym obrysie ścian i wysokości tej kondygnacji. Do kubatury brutto budynku wlicza się także kubaturę wszystkich przejść, prześwitów, poddaszy nieużytkowych i tarasów.

   Gdzie znaleźć wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe?

   Informację na temat całkowitej powierzchni i kubatury budynku najlepiej sprawdzić w dokumentacji archiwalnej budynku. Takie informacje powinny znaleźć się w Książce Obiektu Budowlanego, projekcie budowlanym, dokumentacji powykonawczej lub inwentaryzacji budowlanej.

   Jak często należy wykonać przegląd ogólnobudowlany?

   Przynajmniej raz w roku w okresie wiosennym należy przeprowadzić ogólną kontrolę stanu technicznego obiektu i co najmniej raz na 5 lat kontrolę pięcioletnią, bardziej dokładną. W przypadku budynków o znacznej powierzchni zabudowy (>2 000 m2) lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 kontrole należy przeprowadzać 2 razy w roku.

   Jakich obiektów budowlanych dotyczą 5-letnie kontrole stanu technicznego?

   Okresowe 5-letnie kontrole stanu technicznego według przepisów prawa dotyczą wszystkich obiektów budowlanych.

   Czy kontrole roczne również dotyczą wszystkich obiektów budowlanych?

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnobudowlane przeglądy roczne nie są wymagane w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budownictwa zagrodowego i letniskowego i innych obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

   Które obiekty budowlane należy przeglądać dwa razy do roku?

   Przeglądy dodatkowe / półroczne wykonuje się dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 lub innych obiektów budowlanych, których powierzchnia dachu przekracza 1 000 m2.

   Czy budynek jednorodzinny musi mieć co roku przegląd?

   Nie, budynki jednorodzinne nie muszą mieć corocznych przeglądów ogólnobudowlanych. Zgodnie z przepisami prawa co roku należy wykonać przegląd urządzeń ochrony środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

   Co ile trzeba wykonywać przeglądy ogólnobudowlane budynków jednorodzinnych?

   Przeglądy ogólnobudowlane domów jednorodzinnych należy przeprowadzać co 5 lat.

   Czy w roku, w którym wypada przegląd 5-letni trzeba dodatkowo wykonać osobno przegląd roczny?

   Przeglądy 5-letnie obejmują swoim zakresem to, co należy sprawdzić w czasie przeglądu rocznego, dlatego nie trzeba przeprowadzać dodatkowej kontroli rocznej.

   Czy w przypadku przeglądu 5-letniego otrzymuje się 2 osobne protokoły – 5-letni i roczny?

   Nie, z przeglądu 5-letniego przygotowujemy tylko jeden – bardziej rozbudowany protokół, który obejmuje zakresem również przegląd roczny.

   Jak długo trwa wykonanie przeglądu rocznego?

   Czas trwania wizji lokalnej w czasie przeglądu rocznego zależy głównie od powierzchni i ilości obiektów, których przegląd dotyczy. W przypadku pojedynczych (małych i średnich) budynków przegląd zazwyczaj trwa około 1-1,5 godz.

   Jak długo trwa przegląd 5-letni?

   Tak jak w przypadku przeglądów rocznych czas trwania wizji lokalnej jest uzależniony w głównej mierze od powierzchni i ilość obiektów przeglądanych. W przypadku małych i średnich budynków zazwyczaj trwa około 2-3 godz.

   Czy Właściciel / Zarządca musi być obecny na miejscu w czasie przeglądu?

   Właściciel lub Zarządca obiektu powinien być obecny na terenie obiektu w czasie przeglądu, aby zapewnić nam swobodny dostęp do budynku oraz jego otoczenia. To pozwala nam sprawnie i szybko działać.

   Skąd Właściciel lub Zarządca wie, kiedy pojawimy się na obiekcie?

   Z odpowiednim wyprzedzeniem umawiamy się z Klientem na konkretną datę i godzinę przeglądu dogodną dla obu stron. Jesteśmy zawsze na czas, a przegląd wykonujemy bardzo sprawnie.

   Jakie dokumenty należy przygotować na przegląd?

   Zaleca się przygotować protokoły z ostatnich przeglądów oraz Książkę Obiektu Budowlanego.

   O co może zapytać osoba przeprowadzająca przegląd budowlany?

   Najczęściej pytamy jakie remonty i naprawy przeprowadzono w ostatnim czasie oraz czy w budynku zaobserwowano nowe uszkodzenia od ostatniej kontroli. Dlatego warto np. w przypadku budynków wielorodzinnych przed kontrolą okresową przeprowadzić wywiad środowiskowy z mieszkańcami.

   Czy okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych są konieczne?

   Przepisy prawa narzucają obowiązek wykonywania okresowych kontroli na Właściciela lub Zarządcę obiektu budowlanego.

   Czy mimo dobrego stanu technicznego obiektu okresowa kontrola jest wymagana?

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy przeprowadzać okresowo kontrole i sprawdzać, czy w obiekcie nie pojawiły się nowe usterki mogące świadczyć o pogorszeniu się jego stanu.

   Co się sprawdza na przeglądzie rocznym?

   W czasie rocznego przeglądu ogólnobudowlanego przeprowadzając wizję lokalną sprawdza się stan techniczny zewnętrznych elementów obiektu, które narażone są na działanie czynników atmosferycznych.

   W jaki sposób przeprowadza się przeglądy półroczne?

   Przeglądy półroczne polegają na przeprowadzeniu zewnętrznej wizji lokalnej, czyli wygląda to dokładnie tak samo jak w przypadku przeglądu rocznego.

   Czym się różni przegląd półroczny od przeglądu rocznego?

   Po przeprowadzeniu każdego półrocznego przeglądu przesyłamy pisemne zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli do Organu Nadzoru Budowlanego odpowiedniego dla danej miejscowości.

   W jakim terminie należy przeprowadzić przeglądy półroczne?

   Istotne jest, aby przeglądy półroczne przeprowadzono w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku.

   Jakie dodatkowe elementy sprawdza się na przeglądzie 5-letnim?

   W czasie przeglądu 5-letniego przeprowadza się dodatkowo wizję lokalną wewnątrz budynku, sprawdza się estetykę obiektu i jego bezpośrednie otoczenie.

   Jaki dokument otrzymuje się po przeglądzie budowlanym?

   Po każdym przeglądzie budowlanym Klient otrzymuje protokół z przeglądu budowlanego. Protokół jest podpisany i opieczętowany przez osobę posiadającą odpowiednie do tego uprawnienia.

   Co zawiera protokół?

   Protokół zawiera podstawowe dane, opis zauważonych uszkodzeń i dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej kontroli oraz ewentualne zalecenia napraw występujących uszkodzeń.

   Jak długo trzeba czekać, aby otrzymać protokół z przeglądu?

   Czas przygotowania protokołów jest uzależniony od ilości obiektów oraz rodzaju przeglądu, ale zazwyczaj udaje nam się je przygotować w ciągu 2-3 dni roboczych.

   Skąd wiadomo, że protokoły są już gotowe?

   Kiedy protokoły są gotowe nie zwlekając od razu kontaktujemy się z Klientem telefonicznie lub drogą mailową.

   Czy protokoły trzeba odebrać osobiście?

   Nie ma takiej konieczności. Zazwyczaj my dostarczamy protokoły do Klienta lub wysyłamy je kurierem.

   Czy konieczna jest archiwizacja protokołów?

   Protokoły z okresowych kontroli należy zachować i dołączyć do Książki Obiektu Budowlanego. Ich przechowywanie jest obowiązkiem Właściciela lub Zarządcy obiektu budowlanego.

   Czy protokoły z poprzednich kontroli mają znaczenie?

   Protokoły z wcześniejszych kontroli są istotne, ponieważ w czasie każdego przeglądu należy sprawdzić, czy zalecenia z poprzednich kontroli zostały wykonane.

   Co w przypadku, gdy w czasie przeglądu zostaną stwierdzone uszkodzenia?

   Jeżeli w obiekcie występują uszkodzenia nie zagrażające życiu lub bezpieczeństwu osób go użytkujących to zalecamy jedynie bieżącą konserwację lub naprawę w określonym terminie.

   Co w przypadku, gdy w obiekcie występują uszkodzenia zagrażające zdrowiu i życiu ludzi?

   W przypadku naprawdę bardzo znacznych uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu osób go użytkujących jesteśmy zobowiązani powiadomić o tym fakcie Organ Nadzoru Budowlanego danej miejscowości i zlecić natychmiastową naprawę.

   W jakim terminie trzeba dokonać zaleconych napraw?

   Zalecany termin wykonania napraw jest określony w każdym protokole. Zazwyczaj jest to 1 rok  – tak, aby naprawę wykonać przed kolejnym przeglądem okresowym.

   Co to jest KOB?

   KOB to Książka Obiektu Budowlanego zawierająca podstawowe informacje na temat obiektu budowlanego, jego Właściciela i Zarządcy. W KOB wpisuje się informacje na temat prowadzonych w czasie całego cyklu życia obiektu remontów, napraw, przebudów oraz okresowych kontroli.

   Czy okresowe kontrole należy wpisywać do KOB?

   Po każdej przeprowadzonej kontroli okresowej należy wykonać na ten temat w KOB adnotację.

   Kto może dokonywać wpisów w KOB?

   Osobą upoważnioną do dokonywania wpisów jest Właściciel lub Zarządca obiektu budowlanego. Nie jest konieczne posiadanie uprawnień do robienia wpisów w KOB. Właściciel lub Zarządca może to zrobić samodzielnie.

   Czy każdy obiekt budowlany musi mieć KOB?

   Według przepisów prawa KOB musi być prowadzona dla każdego obiektu budowlanego.

   Co w przypadku, gdy obiekt nie ma założonej KOB?

   Jeżeli KOB nie jest założona, to bez problemu możemy to zrobić. Wystarczy, że otrzymamy do tego podstawowe informacje.

   Jakie informacje są potrzebne do założenia KOB?

   Do założenia KOB potrzebujemy: pełną nazwę i adres obiektu budowlanego, podstawowe dane techniczne obiektu (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, kubatura), opis techniczny podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz najbardziej aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000.

   Skąd zdobyć informacje do założenia KOB?

   Podstawowe informacje potrzebne do założenia KOB najlepiej zdobyć na podstawie dokumentacji archiwalnych np. projektu budowlanego.

   Jak przekazać nam materiały do KOB?

   Klient nie musi się fatygować osobiście do naszego biura, aby przekazać nam materiały. Wystarczy, że otrzymamy mailowo skany dokumentów.

   Czy zajmujemy się przeglądami instalacji?

   Specjalizujemy się głównie w realizacji przeglądów ogólnobudowlanych, ale bezproblemowo jesteśmy w stanie zorganizować przegląd budowlany każdego rodzaju instalacji przy pomocy sprawdzonych i zaprzyjaźnionych kolegów z branży instalacyjnej.

   Od czego zależy cena przeglądu instalacji?

   Cena przeglądu instalacji zależy głównie o zakresu przeglądu, rodzaju przeglądanej instalacji oraz ilości punktów pomiarowych.

   Co to jest punkt pomiarowy?

   Punkt pomiarowy jest różnie określany w zależności od rodzaju przeglądanej instalacji. W przypadku instalacji elektrycznej jest to np. gniazdko, w którym elektryk dokonuje pomiaru rezystancji. Natomiast w przypadku przeglądów kominiarskich punktem pomiarowym jest pojedynczy przewód kominowy.

   Jakich instalacji dotyczą przeglądy roczne?

   Według przepisów prawa co roku należy sprawdzać stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

   Jakie instalacje należy sprawdzać co 5 lat?

   Dodatkowo poza zakresem rocznych kontroli instalacji co 5 lat należy sprawdzić stan techniczny instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

   Jakie obiekty zagospodarowania terenu wymagają przeglądu?

   Wszystkie obiekty infrastruktury technicznej służące ochronie środowiska zgodnie z przepisami prawa wymagają rocznej i pięcioletniej okresowej kontroli.

   Co to są obiekty ochrony środowiska ?

   Do takich obiektów zalicza się instalacje i urządzenia przeciwdziałające niekorzystnemu wpływowi obiektu budowlanego na środowisko. Należą do nich m.in.: przepompownie, zbiorniki na nieczystości ciekłe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, studnie lub inne urządzenia.

   Co sprawdza się na przeglądach instalacji elektrycznej?

   W czasie oględzin obiektu dokonuje się pomiarów rezystancji izolacji poszczególnych punktów pomiarowych, sprawdza się skuteczność ochrony przeciwpożarowej oraz ciągłość przewodów ochronnych.

   Co sprawdza się na przeglądach instalacji piorunochronnej?

   Przeglądy budowlane instalacji piorunochronnej polegają na ogólnym sprawdzeniu instalacji pod kątem sprawności połączeń, sprzętu i zabezpieczeń instalacji. Wykonuje się także pomiary odporności izolacji przewodów oraz uziemień.

   Jak wygląda przegląd kominiarski?

   Przegląd kominiarski polega na sprawdzeniu wszystkich przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Sprawdza się drożność i sprawność połączenia poszczególnych przewodów.

   Na czym polega przegląd instalacji gazowej?

   W ramach kontroli instalacji gazowej dokonuje się sprawdzenia zaworów i kurków instalacji, przejść przewodów przez ściany budynku, szczelności połączenia elementów instalacji, gazomierzy i stanu aparatów gazowych w poszczególnych pomieszczeniach.

   Czy przeglądy instalacji mają odrębne protokoły?

   W ramach przeglądu budowlanego każdego rodzaju instalacji przygotowywane są osobne protokoły, które zawierają czytelny opis zaobserwowanych uszkodzeń, dokumentację fotograficzną oraz zestawienie zalecanych robót remontowych i naprawczych.

   Jak długo trwają pomiary i przegląd instalacji?

   Czas trwania przeglądu jest uzależniony od rodzaju sprawdzanej instalacji oraz ilości punktów pomiarowych. Z doświadczenia wiemy, że w przypadku 50 punktów pomiarowych instalacji elektrycznej można szacować czas przeglądu na około 2 godz.