figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym? W niniejszym wpisie odpowiemy na to pytanie pośrednio, ale jednoznacznie, wskażemy bowiem które przeglądy budowlane i zarazem dla jakich budynków i budowli nie są obowiązkowe. Wtedy na zasadzie wykluczenia będzie można łatwo określić, które przeglądy budowlane i dla jakich obiektów budowlanych są obowiązkowe. Powyższy temat został już przez nas wstępnie poruszony we wpisie p/t Przeglądy budowlane – przepisy w 2024 roku, natomiast w tym wpisie zajmiemy się nim jeszcze dokładniej.Obiekty budowlane podlegające przeglądom budowlanym zostały wyszczególnione w art. 29 ust. 1 i 2 oraz w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Z przepisów tych wynika, że wszystkie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym. Jednak dla części z nich zakres kontroli okresowych jest nieco ograniczony.

Kiedy nie trzeba robić niektórych przeglądów budowlanych?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzania kontroli okresowych:

 • co pół roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²,
 • co rok,
 • co 5 lat,
 • w nagłych przypadkach tj. w razie zgłoszenia osoby zamieszkującej lokal albo w razie nagłych czynników zewnętrznych związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

Z tego wyszczególnienia już wprost wynika, że przeglądów półrocznych nie trzeba wykonywać w przypadku budynków o powierzchni zabudowy do 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu do 1000 m².

Następne zawężenie katalogu obiektów budowlanych podlegających kontrolom okresowym jest związane z przeglądami rocznymi. Przypomnijmy tutaj, że przeglądy te zgodnie z art. 62 ust. 1 p. 1) ustawy Prawo budowlane obejmują:

 • elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu budowlanego,
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
 • instalacje gazowe,
 • przewody kominowe.

I właśnie dla części obiektów budowlanych w ramach przeglądu rocznego nie trzeba sprawdzać ich elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania. W następnych II częściach wpisu przedstawimy kompletną listę tych budynków i budowli oraz ich elementów.

Obiekty budowlane nie podlegające niektórym przeglądom rocznym (część I)

Tak jak zaznaczyliśmy na początku niniejszego wpisu, zamiast określić jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym, wymienimy te obiekty, które takowym (i to tylko niektórym) przeglądom nie podlegają. Właściciele i zarządcy są częściowo zwolnieni z obowiązku kontroli okresowych rocznych w przypadku następujących obiektów budowlanych lub ich elementów:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 2. obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 3. sieci elektroenergetycznych (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV), wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych,
 4. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m²,
 5. obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spaw wewnętrznych (nie dotyczy budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej),
 6. oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę,
 7. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³,
 8. tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu (nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy),
 9. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m,
 10. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 11. kanalizacji kablowej,
 12. zjazdów z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach,
 13. obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
 14. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
 15. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat i altan (o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym na każde 500 m² działki mogą znajdować się maksymalnie 2 takie obiekty),
 16. przydomowych ganków i oranżerii (o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym na każde 500 m² działki mogą znajdować się maksymalnie 2 takie obiekty),
 17. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej (budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku), o powierzchni do 35 m² lub do 70 m², jeśli rozpiętość elementów konstrukcyjnych wynosi maksymalnie 6 m a wysięg wsporników ma maksymalnie 2 m (na każde 500 m² działki może znajdować się maksymalnie 1 taki obiekt),
 18. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m², służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,
 19. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,
 20. stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
 21. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,
 22. ogrodzeń,
 23. przydomowych tarasów naziemnych,
 24. przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
 25. kanałów technologicznych w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi,
 26. stacji ładowania,
 27. niecek dezynfekcyjnych (w tym z zadaszeniem),
 28. podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
 29. obiektów małej architektury.

Obiekty budowlane nie podlegające niektórym przeglądom rocznym (część II)

Ponownie zaznaczamy, że zamiast określić jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym, wymienimy te obiekty, które takowym (niektórym) przeglądom nie podlegają. Części kontroli okresowych rocznych nie trzeba wykonywać również w przypadku poniższych obiektów budowlanych lub ich elementów:

 1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej tj. płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę, naziemne silosy na materiały sypkie (o pojemności do 250 m³ i wysokości do 15 m), silosy na kiszonkę, parterowe budynki gospodarcze (o powierzchni zabudowy do 35 m² i rozpiętości konstrukcji nośnej nie większej niż 4,80 m), suszarni kontenerowych (o powierzchni zabudowy do 21 m²),
 2. stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m³,
 3. stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m² oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych,
 4. wiat o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe (łączna liczba wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki),
 5. altan działkowych i obiektów gospodarczych znajdujących się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 6. wiat przystankowych i peronowych,
 7. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych,
 8. parkometrów z własnym zasilaniem,
 9. przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m²,
 10. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m²,
 11. obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych,
 12. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych,
 13. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 14. telekomunikacyjnych linii kablowych,
 15. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej tj. posterunki wodowskazowe, meteorologiczne, opadowe i wód podziemnych, punkty obserwacyjne stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych, piezometry obserwacyjnych i obudowanych źródeł,
 16. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,
 17. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,
 18. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 19. poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń woskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki,
 20. obudowy ujęć wód podziemnych,
 21. punktów ładowania z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,
 22. urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia,
 23. bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie,
 24. obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami (elektroenergetycznymi, wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i cieplnymi), lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej,
 25. naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m³,
 26. jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 27. obiektów budowlanych służących przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym – podsumowanie

W niniejszym wpisie staraliśmy się połączyć kilka punktów prawnych w spójny katalog budynków i budowli, dla których niektóre kontrole okresowe roczne nie są wymagane. Mamy nadzieję, że dzięki temu każdy będzie mógł łatwo zidentyfikować czy dla danego obiektu budowlanego jest wymagane zapewnienie wszystkich przeglądów budowlanych czy też nie. W innych wpisach postaramy się m.in. przyjrzeć poszczególnym typom przeglądów.

Zobacz również: