figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom półrocznym? W niniejszym wpisie postaramy się przybliżyć ten temat tak, aby każdy mógł bez problemu rozpoznać te obiekty. Rozszerzymy przy tym temat przeglądów półrocznych, który wstępnie został już poruszony we wpisie p/t Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym.

Przepisy dotyczące przeglądów półrocznych znajdują się w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Jaki jest zakres przeglądów półrocznych?

Ogólnikowo przeglądy budowlane obejmują wszystkie elementy budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

 • bezpieczeństwa osób,
 • środowiska,
 • konstrukcji budynku.

Zakres przeglądów półrocznych jest dokładnie taki sam, jak w przypadku przeglądów rocznych. Sprawdzeniu stanu technicznego podlegają więc:

 • elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
 • instalacje gazowe,
 • przewody kominowe: dymowe, spalinowe, wentylacyjne.

Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom półrocznym?

W przepisach rozróżnione zostały dwa konkretne przypadki, w których przeglądy półroczne są wymagane. Obiekty budowlane wielkopowierzchniowe, dla których trzeba wykonywać te przeglądy, podzielone są następująco:

 • budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m²,
 • inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m².

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku budynków decyduje wyłącznie powierzchnia zabudowy, bez względu na powierzchnię dachu. Dla innych niż budynki obiektów budowlanych, dla których nie da się określić powierzchni zabudowy jak np. wiaty, decydującym parametrem technicznym jest wyłącznie powierzchnia dachu.

Zarówno powierzchnia zabudowy budynku, jak i powierzchnia dachu, określona w przepisach, odnoszą się do samodzielnego konstrukcyjnie obiektu budowlanego. Oznacza to, że jeśli np. budynek ma powierzchnię zabudowy ponad 2000 m², ale jest podzielony na części dylatacjami przebiegającymi od fundamentu po dach, i każda z tych samodzielnych konstrukcyjnie części stanowi samodzielny budynek oraz posiada powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 2000 m², wówczas nie podlega on przeglądom półrocznym.

Definicje obiektu budowlanego i budynku

Dla dokładniejszego zrozumienia tematu przytoczymy jeszcze definicje obiektu budowlanego i budynku. Wyjaśnienie tych pojęć znajduje się w art. 3 p. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane.

Obiekt budowlany to budynek, budowla lub obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane

Przykładem obiektu budowlanego z naszego portfolio projektów konstrukcyjnych są bramownice systemu viaTOLL. Zaznaczamy jednak przy tym, że akurat bramownice nie podlegają przeglądom półrocznym.

Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom półrocznym - bramownica viaTOLL

Budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Ustawa Prawo budowlane

W naszym portfolio projektów konstrukcyjnych znajduje się wiele przykładów dużych budynków, jednym z nich jest n/w sala gimnastyczna.

Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom półrocznym - sala gimnastyczna

Definicja powierzchni zabudowy

Doprecyzujmy jeszcze jak należy określić 1 z parametrów technicznych – powierzchnię zabudowy. Otóż wg normy PN-ISO 9836:20015 przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest więc wyznaczona przez rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu.

Do powierzchni zabudowy nie zalicza się powierzchni:

 • elementów budynku ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
 • elementów drugorzędnych budynku, np. schodów zewnętrznych, ramp i pochylni zewnętrznych, daszków, markiz, okapów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
 • zewnętrznych obiektów pomocniczych, np. szklarni i przybudówek.
Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom półrocznym - powierzchnia zabudowy

Kiedy wykonywać przeglądy półroczne?

Określiliśmy już czytelnie jakie obiekty budowlane wielkopowierzchniowe podlegają przeglądom półrocznym. Kiedy więc należy wykonywać takie przeglądy? Zgodnie z ustawą Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektów budowlanych, dla których powinny być wykonywane przeglądy półroczne, musi zapewnić ich wykonanie co najmniej dwa razy w roku. Dwa wiążące terminy są następujące:

 • do 31 maja,
 • do 30 listopada.

Jako ciekawostkę możemy podać, że terminy te specjalnie narzucono na okres przed i po zimie.

Należy też zwrócić uwagę na zwrot „co najmniej”, który wskazuje, że w stosunku do opisywanych obiektów budowlanych kontrole okresowe mogą być przeprowadzane częściej niż dwa razy w roku. Przy tej okazji należy wspomnieć, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien zapewnić jego kontrolę techniczną również:

 • w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
 • w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki użytkowania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, bez dopuszczania do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zawiadomienie PINB po przeglądzie półrocznym

Należy jeszcze wspomnieć o obowiązku zawiadomienia o wykonanym przeglądzie półrocznym właściwego miejscowo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB). Powinna to uczynić osoba przeprowadzająca kontrolę okresową półroczną w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego. Osoba ta zawiadamia PINB za pomocą systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego albo na piśmie – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu budowlanego, dla którego nie prowadzi się książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom półrocznym – podsumowanie

W niniejszym wpisie określiliśmy dokładnie terminy wykonywania przeglądów półrocznych i ich zakres, a także przede wszystkim zdefiniowaliśmy obiekty budowlane, dla których te przeglądy powinny być wykonywane. Mamy nadzieję, że przekazaliśmy w ten sposób wszystkie niezbędne informacje na temat przeglądów półrocznych.

Zobacz również: