figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

W niniejszym wpisie p/t Przeglądy budowlane – przepisy w 2024 roku postaramy się podsumować aktualny na dzień 14.03.2024 roku stan prawny obowiązujący w przypadku usługi określanej powszechnie jako przeglądy budowlane. Skorzystamy przy tym z wiarygodnego i czytelnego źródła danych, jakim jest Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP), będący systemem informacji prawnej redagowanym przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest ważną częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.W tym miejscu chcielibyśmy wskazać, że przepisy prawne dotyczące usługi przeglądy budowlane zawarte są w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 682,
 • ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym – Dz.U. 2023, poz. 967,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – Dz.U. 2022, poz. 2778,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – Dz.U. 1999, nr 74, poz. 836,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – Dz.U. 2009, nr 205, poz. 1584,
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane – Dz.U. 2023, poz. 833,
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzenie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane – Dz.U. 2023, poz. 1441.

W tym wpisie nie będziemy cytować poszczególnych przepisów, bo można je łatwo znaleźć korzystając na przykład z w/w zestawienia, ale zwrócimy uwagę na te fragmenty ustaw i rozporządzeń, które warto prześledzić. Natomiast dopiero w naszych kolejnych wpisach blogowych przyjrzymy się poszczególnym zapisom dokładniej, starając się przy tej okazji je merytorycznie skomentować.

Przeglądy budowlane – przepisy – ustawa Prawo budowlane

W ustawie Prawo budowlane temat przeglądów budowlanych jest podjęty przede wszystkim w rozdziale 6 p/t Utrzymanie obiektów budowlanych, a w szczególności w art. od 61 do 66 i w art. 70.

Znajdziemy tam m.in. przepisy dotyczące:

 • obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego – w art. 61,
 • rodzajów, zakresów i częstotliwości okresowych kontroli obiektów budowlanych, wymogów dla osób przeprowadzających kontrole, formy protokołu z kontroli, przechowywania i udostępniania opracowań projektowych i dokumentów technicznych – w art. 62-66,
 • postępowania w przypadku poważnych uszkodzeń obiektu budowlanego – w art. 70.

Przy tej okazji warto jeszcze wskazać na 1 z przywołanych w opisywanym rozdziale przepisów, a mianowicie na art. 29 ust. 1 i 2. Tam bowiem wskazane są obiekty budowlane, dla których nie trzeba przeprowadzać części z przeglądów. Poza wskazanymi tam obiektami nie trzeba tego robić również w przypadku obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, trzeba natomiast robić w przypadku sieci gazowych.

Dodatkowo w rozdziale 5d p/t Książka obiektu budowlanego zawarto przepisy powiązane pośrednio z tematem przeglądy budowlane. Ujęto je w art. 60a-60r. Jest w nich dużo zapisów dotyczących m.in. systemu c-KOB, czyli systemu Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego. System c-KOB działa od 01.01.2023 roku.

Przeglądy budowlane - przepisy - system c-KOB

W rozdziale 5d ujęto jeszcze 1 istotne przywołanie, znów do art. 29 ust. 1 i 2, gdzie wskazane są obiekty budowlane, dla których nie trzeba w ogóle prowadzić Książek obiektu budowlanego. Nie trzeba tego robić również w przypadku obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego, dróg i mostów (w określonych okolicznościach), a także budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej, zaś trzeba robić w przypadku sieci gazowych.

Przywołana we wstępie niniejszego wpisu ustawa zmieniająca m.in. ustawę Prawo budowlane nie wnosi niczego nowego do wskazanych wyżej artykułów 61-66, 70 i 60a-60r. Nowelizuje jednak wspomniany przez nas już 2 razy art. 29, czym warto się zainteresować.

Przeglądy budowlane – przepisy – rozporządzenie MRiT

W niniejszym wpisie Przeglądy budowlane – przepisy w 2024 wymieniamy również rozporządzenia. W przywołanym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii określono:

 • szczegółowy sposób prowadzenia Książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów,
 • szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, zwanym systemem c-KOB.

Całe rozporządzenie jest więc warte prześledzenia, ale wyłącznie w przypadku właścicieli i zarządców tych obiektów budowlanych, dla których trzeba wymienione wyżej książki prowadzić.

Przeglądy budowlane – przepisy – rozporządzenie MSWiA / MI

To rozporządzenie dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych, ale w naszej opinii warto z niego czerpać wiedzę również w przypadku innych obiektów budowlanych.

Już w rozdziale 1 p/t Przepisy ogólne znajdziemy wiele precyzyjnych definicji, dotyczących np. naprawy głównej, naprawy bieżącej, konserwacji, różnych instalacji, różnych przewodów kominowych.

Cały rozdział 2 p/t Kontrole okresowe budynku również wart jest dokładnego przeczytania. Co bardzo ciekawe, wskazano w nim m.in., że kontrole okresowe powinny być przeprowadzane w porze wiosennej. W praktyce nie zawsze się to zdarza.

W naszej opinii warto również zapoznać się ze wszystkimi pozostałymi rozdziałami tego rozporządzenia. Pominąć można jedynie te rozdziały, które nie dotyczą naszego budynku lub jego wyposażenia, np. związane z instalacją gazową czy pioruchronną – w przypadku, gdy takowych dany budynek nie posiada.

Przywołane we wstępie niniejszego wpisu rozporządzenie zmieniające jest bardzo krótkie i też warte przejrzenia.

Przeglądy budowlane – przepisy – komunikaty MRiT

W 2 kolejnych komunikatach Ministra Rozwoju i Technologii określono, a następnie przesunięto termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.

W praktyce od dn. 18.09.2023 r. osoby przeprowadzające przeglądy kominiarskie muszą opracowywać i zapisywać swoje protokoły również w wersji elektronicznej.

Przeglądy budowlane – przepisy – podsumowanie

Choć w niniejszym wpisie p/t Przeglądy budowlane – przepisy w 2024 staraliśmy się wyszczególnić wszystkie podstawowe przepisy prawne dotyczące tematu przeglądów budowlanych, to na pewno temat ten można by jeszcze znacząco pogłębić i uszczegółowić. Tak jak wspomnieliśmy, zamierzamy to zrobić w kolejnych wpisach blogowych. Tam, poza dokładnym odniesieniem się do poszczególnych przepisów, być może wskażemy też konkretne normy budowlane i inne, w których również można znaleźć liczne wytyczne czy dane pomocnicze w podejmowanym w tym wpisie temacie.

Zobacz również: