figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

Niniejszy wpis p/t Przeglądy budowlane – ceny w 2024 roku stanowi rozszerzenie, a zarazem roczną aktualizację naszej oferty przedstawionej na stronie usługi Przeglądy budowlane. Już tam staramy się czytelnie pokazać w jaki sposób podchodzimy do optymalizacji kosztowej, a także udowodnić naszym Klientom, że robimy wszystko, żeby zaoferować Im możliwie najniższe ceny przeglądów budowlanych. W tym wpisie spróbujemy podjąć ten temat jeszcze dokładniej.

Przeglądy budowlane – ceny – z czego wynikają?

Ceny przeglądów budowlanych zależą od wielu czynników. Wśród nich można wyróżnić kilka kluczowych, a mianowicie:

 • koszt dojazdu (tam i z powrotem) do przeglądanych obiektów budowlanych – możliwy do określenia na przykład ryczałtowo, za 1 km drogi,
 • czas w/w dojazdu – obliczany w roboczogodzinach,
 • pracochłonność wizji lokalnej – obliczana w roboczogodzinach,
 • czas przeznaczony na sporządzenie protokołów z przeglądów budowlanych – także obliczany w roboczogodzinach,
 • koszt przesyłki kurierskiej z protokołami wraz z niezbędnymi załącznikami formalno-prawnymi – ryczałtowy, za 1 przesyłkę.

Poza tymi głównymi kosztami występują jeszcze oczywiście liczne, choć już drobniejsze koszty ogólne, jak na przykład:

 • koszt pozyskania i utrzymania Klienta,
 • czas na dokonanie niezbędnych ustaleń organizacyjnych z Klientem,
 • czas na przygotowanie się do wizji lokalnej, w tym w szczególności na zapoznanie się z protokołami z poprzednich przeglądów budowlanych,
 • czas na podsumowanie wizji lokalnej, np. na zarchiwizowanie i uporządkowanie szkiców, fotografii ogólnych i fotografii ewentualnych uszkodzeń przeglądanych obiektów budowlanych,
 • czas oraz koszty materiałowe i sprzętowe wydruku i zszycia protokołów wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • czas na sprawdzenie oraz opieczętowanie i podpisanie protokołów,
 • czas oraz koszty materiałowe przygotowania przesyłki kurierskiej.

Świadomość powyższych kosztów pozwala nam stale optymalizować większość z nich. Największy potencjał w tym zakresie widzimy szczególnie w kilku pierwszych z wymienionych powyżej kosztów.

Efektywna organizacja i praca

Jak wynika z powyższych poglądowych zestawień kosztów, ich gros wynika z czasu pracy, który trzeba poświęcić głównie na przygotowanie się do przeglądu budowlanego, dojazd, samą wizję lokalną i opracowanie protokołu z przeglądu. A w figura.team na każdym etapie naszej usługi staramy się działać wyjątkowo efektywnie. Już od wielu lat wszystkie nasze całościowe projekty i pojedyncze zadania organizujemy z wykorzystaniem ulubionej przez nas aplikacji Nozbe®. Wspomaga ona wszystkie procesy w oparciu o ciekawą i już dobrze sprawdzoną metodę GTD® (Getting Things Done), opracowaną przez amerykańskiego eksperta od produktywności Davida Allena. Aplikację tę mamy zsynchronizowaną z prostym, a zarazem intuicyjnym i przejrzystym Kalendarzem Google®.

W dużym skrócie, aplikacja Nozbe® pomaga nam m.in. w komunikacji asynchronicznej i w skutecznym organizowaniu możliwie największej ilości czasu na pracę głęboką. Wynika to z koncepcji zwanej piramidą komunikacji. Ostatecznie, właśnie dzięki możliwości skupienia się na konkretnych zadaniach, wykonujemy je dokładnie, szybko i sprawnie. A do tego sobie wzajemnie niepotrzebnie nie przeszkadzamy.

Przeglądy budowlane - ceny - piramida komunikacji

Świetnie zorganizowana logistyka

W celu maksymalnego ograniczenia czasu i kosztów dojazdów na wizje lokalne, każdy z przeglądów budowlanych planujemy niezwykle skrupulatnie. Staramy się przy tym zorganizować jak najwięcej przeglądów w 1 dniu i jednocześnie w 1 obszarze. Unikamy również przeglądów w ekstremalnie niekorzystnych warunkach pogodowych, ponieważ wtedy trudno je sprawnie przeprowadzić.

Powyższe nie wydaje się łatwe do wdrożenia w praktyce, jednak coraz większa skala działania i ograniczenie obszaru naszej działalności wyłącznie do województwa śląskiego pozwala nam na optymalną organizację także w zakresie logistyki.

Co jeszcze ma wpływ na ceny przeglądów budowlanych?

Zdecydowanie preferujemy Klientów, którzy nastawiają się na stałą, wieloletnią współpracę. Takie podejście przynosi znaczne i to obustronne korzyści. Już bowiem od 2. roku współpracy przejmujemy 100-procentową odpowiedzialność za terminy przeglądów budowlanych naszych Klientów. Oni już nie muszą o nich pamiętać. Dodatkowo jest nam o wiele łatwiej przygotować się do przeglądu obiektów budowlanych, które już dobrze znamy.

Ceny przeglądów budowlanych zależą jeszcze od wielkości danego budynku lub budowli, a także, choć już w mniejszym stopniu, od stanu technicznego obiektu budowlanego. Oba te czynniki mają oczywisty wpływ na zwiększoną pracochłonność usługi na niemal każdym z jej etapów.

Istotny jest również koszt wysyłki kurierskiej. I tu staramy się oszczędzać, bo już od dłuższego czasu korzystamy z serwisu Furgonetka.pl z funkcją porównywarki cen przesyłek kurierskich. Dzięki temu zawsze wybieramy najtańszą w danym dniu opcję dostarczenia protokołów z przeglądów i innych dokumentów, oczywiście bez straty na jakości, terminowości i wygodzie tej zewnętrznej usługi.

Przeglądy budowlane – ceny przeglądów rocznych i półrocznych ogólnobudowlanych

Bardzo zależało nam na otwartym i szczegółowym opisie jak największej liczby czynników, które mają wpływ na ceny przeglądów budowlanych. Dzięki temu nasi Klienci mogą mieć pewność, że sami nie pomijamy żadnych aspektów cenotwórczych, ale też, że w każdym przypadku w pełni świadomie i stale optymalizujemy koszty tej usługi.

Podkreślamy, że w ramach naszych przeglądów ogólnobudowlanych sprawdzamy też niektóre elementy instalacji sanitarnych, ponieważ często przeglądy tych elementów są wyceniane odrębnie / dodatkowo.

W woj. śląskim oferujemy następujące ceny przeglądów rocznych i półrocznych ogólnobudowlanych wraz z przejściami przez ściany wszystkich przyłączy i wybranymi elementami instalacji wod.-kan., c.o. i c.w.u. dla 1 budynku lub 1 budowli:

 • od 240,00 PLN – przy min. 20 bud.,
 • od 290,00 PLN – przy 10 do 19 bud.,
 • od 340,00 PLN – przy 3 do 9 bud.,
 • od 390,00 PLN – przy 1 do 2 bud.

Powyższe ceny to ceny netto (bez podatku VAT), zaś dot. każdorazowo 1 przeglądu i obowiązują od 01.03 do 31.12.2024 r.

Przeglądy budowlane – ceny przeglądów 5-letnich ogólnobudowlanych

Zakres przeglądów 5-letnich jest nieco większy, stąd i ich ceny są odpowiednio wyższe. U nas koszt przeglądów 5-letnich jest ok. 25 % wyższy niż koszt przeglądów wyłącznie rocznych.

W woj. śląskim oferujemy poniższe ceny przeglądów 5-letnich ogólnobudowlanych wraz z przejściami przez ściany wszystkich przyłączy i wybranymi elementami instalacji wod.-kan., c.o. i c.w.u. dla 1 obiektu budowlanego:

 • od 300,00 PLN – przy min. 20 bud.,
 • od 370,00 PLN – przy 10 do 19 bud.,
 • od 430,00 PLN – przy 3 do 9 bud.,
 • od 490,00 PLN – przy 1 do 2 bud.

W/w ceny to ceny netto (bez podatku VAT), zaś dot. przeglądów 5-letnich wraz z przeglądami rocznymi i obowiązują od 01.03 do 31.12.2024 r.

Przeglądy budowlane – ceny to nie wszystko

Poziom cen usług w przypadku, bądź co bądź, obowiązkowych (czyt. narzuconych, niestety niekoniecznie odbieranych jako potrzebne) przeglądów budowlanych to niewątpliwie jedna z najważniejszych kwestii dla Właścicieli i Zarządców obiektów budowlanych. Jak najbardziej to rozumiemy. Zachęcamy jednak, by podczas wyboru wykonawcy takich przeglądów wziąć pod uwagę również inne, wg nas równie ważne, kryteria. Na pewno warto sprawdzić poniższe kwestie związane z potencjalnym wykonawcą przeglądów budowlanych:

 • czy posiada wymagane uprawnienia budowlane bądź świadectwa kwalifikacyjne, a także aktualne zaświadczenia, m.in. z właściwej terenowo Izby Inżynierów Budowlanych,
 • czy jest słowny i komunikatywny,
 • czy działa sprawnie i samodzielnie,
 • czy zapewnia solidny i honorowany przez wszystkich protokół z każdego przeglądu,
 • czy działa kompleksowo – w razie takiej preferencji,
 • czy przejmie całkowitą odpowiedzialność za przyszłe terminy przeglądów,
 • czy oferuje wsparcie w razie jakiejś kontroli lub postępowania odszkodowawczego.

Zobacz również: