figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

W związku z tym, że otrzymujemy bardzo dużo zapytań ofertowych dotyczących przeglądów budowlanych, postanowiliśmy wyjść na przeciw potrzebom naszych Klientów i stworzyć coś, co jeszcze bardziej ułatwi Im złożenie (całkowicie niezobowiązującego) zapytania ofertowego.

Wprowadziliśmy na naszej witrynie prosty i intuicyjny formularz zapytania o przeglądy budowlane. Teraz, aby otrzymać konkretną ofertę cenową na przeglądy budowlane, wystarczy wypełnić taki formularz, podając kilka podstawowych informacji dotyczących danego przeglądu budowlanego. Tak naprawdę miejsc do wypełnienia jest bardzo mało. W większości przypadków można skorzystać z rozwijalnych list lub interaktywnych przycisków.

Mimo, iż wypełnienie naszego formularza powinno być bezproblemowe, postanowiliśmy po kolei, dokładnie opisać wszystkie jego elementy.

Intuicyjny formularz zapytania o przeglądy budowlane – od czego zacząć?

W pierwszym kroku należy kliknąć na 1 z 2 przycisków:

 • 1 – w przypadku, gdy przeglądem budowlanym ma być objęty wyłącznie 1 obiekt budowlany,
 • >1 – w przypadku, gdy przeglądem budowlanym ma być objętych 2 lub więcej obiektów budowlanych.

W tym miejscu warto przytoczyć definicję obiektu budowlanego. Wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 682, z późn. zm.) obiekt budowlany to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Należy jednak przy tym zauważyć, że nie wszystkie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym.

Sekcja Obiekt budowlany

W tej sekcji mamy do dyspozycji listę rozwijalną z możliwością wyboru funkcji obiektu budowlanego (pozycja opcjonalna).

Ponadto sekcja zawiera jeszcze 3 pola do wpisów, przy czym tylko 1 z nich jest obowiązkowe: z nazwą miejscowości, w jakiej znajduje się obiekt budowlany. Pozostałe 2, już tylko opcjonalne, dotyczą parametrów technicznych budynku i budowli. W obu przypadkach wystarczy oczywiście podać szacunkowe dane. Dla wyjaśnienia podajemy poniżej uproszczone definicje tych parametrów i odnośne szkice wg normy PN-ISO 9836:20015.

Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, w tym tarasy na dachach, oraz kondygnacje techniczne lub kondygnacje magazynowe. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji zaś mierzona jest na poziomie posadzki, po obrysie zewnętrznym budynku. Uwzględnia się przy tym tynki, okładziny i balustrady.

intuicyjny formularz zapytania o przeglądy budowlane - def. powierzchni całkowitej

Kubatura brutto budynku jest objętością przestrzeni tworzonej przez zewnętrzne powierzchnie elementów ograniczających.

intuicyjny formularz zapytania o przeglądy budowlane - def. kubatury brutto

Gdzie zatem można znaleźć czy skąd można odczytać powyższe parametry techniczne? Bardzo często widnieją one w pierwszych lub w końcowych fragmentach opisu technicznego projektu budowlanego, wykonawczego lub technicznego danego budynku lub budowli. Powinny też widnieć w Książce danego obiektu budowlanego – Kob, jednak tylko wtedy, gdy ten obiekt musi mieć tę książkę założoną. Miejsce na parametry techniczne jest w tablicy nr I Kob p/t „Informacje o obiekcie budowlanym”, pkt 4 – obejmującym dokładnie: charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego, a w szczególności informacje o powierzchni zabudowy budynku, powierzchni dachu budowli, wysokości, kubaturze, liczbie kondygnacji nadziemnych i podziemnych, liczbie lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rodzaju konstrukcji nośnej oraz o występowaniu w obiekcie wyrobów zawierających azbest.

Sekcja Obiekty budowlane

Ta sekcja jest bardzo podobna do powyższej, a ściślej ujmując stanowi do niej alternatywę. Została tak przewidziana, by w kilku miejscach można było dokonać wielokrotnego wyboru. Wybory te można łatwo cofać / modyfikować. Można też wpisać kilka nazw miejscowości rozdzielonych przecinkami. Ponadto należy podać liczbę budynków i budowli, oczywiście tylko tych, które mają podlegać przeglądom budowlanym. W opcjonalnych polach parametrów technicznych należy podać dane łączne, dotyczące wszystkich obiektów budowlanych przewidzianych do przeglądów.

Sekcja Przegląd budowlany

W tej sekcji mamy do dyspozycji 2 tabele wielokrotnego wyboru:

 • określającą rodzaj przeglądu budowlanego: roczny, 5-letni, dodatkowy / półroczny,
 • określającą zakres przeglądu budowlanego: ogólnobudowlany, instalacji i urządzeń ochrony środowiska, instalacji gazowych, kominiarski, instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych.

W przypadku obu tych tabel wybiera się 1 lub więcej opcji. Wybory te można łatwo cofać / modyfikować.

Sekcja z danymi kontaktowymi

Na samym końcu wypełniania formularza z zapytaniem o przeglądy budowlane prosimy o podanie kilku danych kontaktowych:

 • imienia i nazwiska oraz adresu e-mail (obowiązkowo),
 • nazwy organizacji, instytucji lub firmy oraz numeru telefonu (opcjonalnie).

Można również dopisać własne uwagi lub komentarze. Pomocnym będzie na przykład podanie dokładnego adresu lub adresów obiektów budowlanych przewidzianych do przeglądów. Znacząco ułatwi nam to ocenę zakresu całej usługi, ponieważ w większości przypadków możemy podejrzeć interesujące nas obiekty budowlane w serwisie Google Maps czy Geoportal. W przypadku przeglądów elektrycznych cenne będzie podanie ilości tzw. punktów pomiarowych, a w przypadku przeglądów kominiarskich – liczby kanałów.

Można także załączyć jakiś istotny plik w dowolnym formacie. Może to być przykładowo lista obiektów budowlanych, mapka orientacyjna, mapa zasadnicza lub szkic.

Intuicyjny formularz zapytania o przeglądy budowlane – wysyłka

Przed wysłaniem formularza z zapytaniem o przeglądy budowlane prosimy jeszcze tylko o dokonanie 2 niezbędnych formalności, a mianowicie:

 • o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (oczywiście po skrupulatnym zapoznaniu się z pełną treścią tej zgody),
 • o odhaczenie pola „Nie jestem robotem”.

Po skutecznym wysłaniu formularza automatycznie wysyłamy do Klienta potwierdzenie e-mailowe, które zawiera wszystkie informacje podane podczas wypełniania formularza. Dzięki temu można w mgnieniu oka sprawdzić kiedy i jaki formularz się wysłało. Po otrzymaniu zapytania od razu przystępujemy do jego analizy i jeszcze w tym samym dniu roboczym staramy się wysłać Klientowi jak najkorzystniejszą dla Niego ofertę.

A jakie dane zawrzeć w zapytaniu e-mailowym?

W razie preferowania, z różnych powodów, zapytania e-mailowego (które także jest niezobowiązujące) warto zawrzeć w nim wszystkie elementy obowiązkowe z opisanego powyżej formularza, a mianowicie:

 • ilość obiektów budowlanych,
 • województwo i nazwa miejscowości, a najlepiej pełny adres obiektów budowlanych,
 • rodzaj przeglądów okresowych,
 • zakres przeglądów okresowych,
 • imię i nazwisko.

To pozwoli nam na równie szybkie, jak w przypadku zapytania poprzez formularz, przygotowanie korzystnej oferty przeglądów budowlanych.

Czy można u nas pozyskać wycenę przez telefon?

Istnieje taka możliwość, preferujemy jednak, by o przeglądy budowlane pytać poprzez nasz formularz zapytania ofertowego lub przez kontakt e-mailowy. W przypadku każdej formy kontaktu Klient oczywiście nie musi czuć się zobowiązany do skorzystania z naszej oferty. A w przypadku formularza i kontaktu e-mailowego można uniknąć wiele nieporozumień lub niedopowiedzeń. Jednak nawet podczas rozmowy telefonicznej niemal zawsze będziemy w stanie choćby szacunkowo wycenić naszą usługę. By była ona jednak rzetelna, warto podać nam jak najwięcej danych, analogicznych do tych wymienionych w akapicie powyżej.

Pozostajemy do dyspozycji

Zapraszamy serdecznie do korzystania ze wszystkich form kontaktu w sprawie przeglądów budowlanych. Będziemy również bardzo wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi dotyczące opisanego i wdrożonego formularza zapytania ofertowego.

Zobacz również: