figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

We wpisie p/t Co obejmuje przegląd budowlany 5-letni opisaliśmy przegląd budowlany 5-letni. W niniejszym artykule p/t Co obejmuje przegląd budowlany roczny skupimy natomiast całą naszą uwagę na opisie przeglądu budowlanego rocznego. Postaramy się udzielić dokładnych odpowiedzi na takie pytania, jak: co obejmuje przegląd budowlany roczny, dla jakich obiektów budowlanych się go wykonuje, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie takiego przeglądu oraz kiedy należy go wykonać. Częściowo temat ten został już poruszony we wpisie p/t Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym, natomiast w niniejszym wpisie postaramy się rozszerzyć informacje dotyczące konkretnie przeglądów budowlanych rocznych.

Przepisy, które dotyczą rocznych przeglądów budowlanych znajdują się w w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Co obejmuje przegląd budowlany roczny?

Ogólnie przeglądy budowlane obejmują elementy budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

 • bezpieczeństwa osób,
 • środowiska,
 • konstrukcji budynku.

Dokładny zakres przeglądu budowlanego rocznego został opisany w art. 62 ust. 1 p. 1 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z tym przepisem co najmniej raz w roku musi zostać przeprowadzona kontrola obiektu budowlanego, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Co obejmuje przegląd roczny ogólnobudowlany?

Zakres przeglądu rocznego ogólnobudowlanego dla budynków mieszkalnych określają przepisy zawarte w rozporządzeniu MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. W myśl tego rozporządzenia zakresem kontroli okresowej rocznej należy objąć sprawdzenie stanu technicznego poniższych elementów budynku:

 • zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (t/j warstwa fakturowa),
 • elementy ścian zewnętrznych (w tym filary, gzymsy, attyki),
 • loggie, balkony i balustrady,
 • urządzenia i inne elementy zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • obróbki blacharskie oraz elementy odwodnienia budynku,
 • pokrycie dachowe,
 • instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku (p.poż.),
 • elementy instalacji kanalizacyjnej (kan. san.) odprowadzających ścieki z budynku,
 • przejścia wszystkich przyłączy instalacyjnych (wod.-kan., gaz. i innych) przez ściany budynku.

Można założyć, że w przypadku budynków niemieszkalnych zakres przeglądu rocznego ogólnobudowlanego powinien być analogiczny do powyższego.

Co obejmuje przegląd budowlany roczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska?

Przepisy ustawy Prawo budowlane nie określają wprost, co należy rozumieć pod pojęciem instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Jednak biorąc pod uwagę przepisy dotyczące ochrony środowiska można przyjąć, że są to instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu budowlanego na stan środowiska oraz na życie i zdrowie ludzi. Zakres takiego oddziaływania obejmuje w szczególności:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • powodowanie hałasu,
 • wytwarzanie pól elektromagnetycznych.

Do urządzeń, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu budowlanego można zaliczyć m.in.:

 • urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, np. biologiczne oczyszczalnie ścieków, separatory substancji ropopochodnych, zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe,
 • urządzenia sanitarne służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych,
 • urządzenia filtrujące,
 • urządzenia wygłuszające.

Obowiązek kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska nie został w żaden sposób ograniczony w stosunku do rodzaju obiektu budowlanego czy podmiotu zobowiązanego do takiej kontroli okresowej.

Co obejmuje przegląd budowlany roczny instalacji gazowych i przewodów kominowych?

Zgodnie z §47 rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

Podstawowy przegląd instalacji gazowych i przewodów kominowych powinien obejmować sprawdzenie:

 • wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
 • zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
 • drożności przewodów kominowych,
 • siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
 • posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),
 • częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych,
 • dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,
 • występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Szczególną uwagę należy poświęcić również połączeniom przewodów i podpięciom urządzeń do instalacji, a także samym urządzeniom spalającym gaz. W trakcie przeglądu instalacji gazowych skontrolowany powinien zostać również stan zaworów oraz gazomierzy.

Definicja instalacji gazowych i przewodów kominowych

Co powinniśmy rozumieć przez pojęcia instalacje gazowe oraz przewody kominowe? Zgodnie z § 3 ust. 13, 18-22 rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:

Instalacja gazowa to układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

Przewody dymowe to przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu z palenisk opalanych paliwem stałym do kanałów dymowych.

Przewody spalinowe to przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym do kanałów spalinowych.

Kanały dymowe to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu ponad dach.

Kanały spalinowe to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach.

Kanały wentylacyjne to kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Dla jakich obiektów budowlanych trzeba robić przegląd budowlany roczny?

Wykaz obiektów budowlanych, dla których należy zapewnić wykonanie przeglądów budowlanych zawarliśmy we wpisie p/t Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane z przeglądów półrocznych zostały wykluczone budynki o powierzchni zabudowy do 2000 m² oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu do 1000 m². Dla przeglądów budowlanych 5-letnich nie ma żadnych wyjątków. Takie przeglądy muszą być wykonywane dla wszystkich obiektów budowlanych.

Co do zasady przeglądy budowlane roczne również muszą być wykonywane dla wszystkich obiektów budowlanych. W ustawie Prawo budowlane wymienione są jednak liczne obiekty budowlane, dla których w ramach przeglądu rocznego nie trzeba sprawdzać elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania. Takie obiekty to m.in. budynki mieszkalne jednorodzinne, obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego czy sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne. Dokładna lista wszystkich obiektów, dla których nie trzeba wykonywać części ogólnobudowlanej przeglądu budowlanego rocznego znajduje się we wpisie p/t Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym.

Definicja obiektu budowlanego

Dowiedzmy się zatem przez co powinniśmy rozumieć obiekt budowlany. Zgodnie art. 3 p. 1 ustawy Prawo budowlane:

Obiekt budowlany to budynek, budowla lub obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane

Jednym z przykładów obiektu budowlanego z naszego portfolio projektów konstrukcyjnych jest hala ujeżdżalni koni.

co obejmuje przegląd budowlany roczny - def. obiektu budowlanego

Kto jest odpowiedzialny za wykonanie przeglądu budowlanego rocznego?

Zgodnie z art. 62 p. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli przez właściciela lub zarządcę. Kontrolę tą natomiast przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

W art. 62 p. 6 ustawy Prawo budowlane zaznaczone zostało dodatkowo, że kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

 • osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 • osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Kontrole okresowe stanu technicznego przewodów kominowych, obok kominiarzy, którzy kontrolują przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne, wykazując się przy tym kwalifikacjami mistrza w zawodzie kominiarskim, mogą więc również wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności mogą kontrolować kominy przemysłowe, kominy wolno stojące oraz kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Przez uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli okresowych stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, rozumie się alternatywnie:

 • uprawnienia, które upoważniają ich posiadacza do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych ikanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w zależności od zakresu posiadanych uprawnień.

Osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie mogą przeprowadzać kontrole okresowe stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych tylko w obiektach budowlanych wchodzących w zakres tych uprawnień.

Kiedy wykonuje się przegląd budowlany roczny?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek przeprowadzić kontrolę roczną co najmniej raz na rok. Należy rozumieć to w ten sposób, że ma on cały rok kalendarzowy, aby zapewnić realizację takiej kontroli. Oznacza to również, że między datami kontroli przeprowadzonych na podstawie tego przepisu nie musi upłynąć równo 365 czy 366 dni. Może więc zdarzyć się taka sytuacja, że przerwa pomiędzy kontrolami będzie wynosiła więcej niż 12 miesięcy.

W przypadku nowych obiektów budowlanych pierwsza kontrola roczna powinna być wykonana dopiero w następnym roku od oddania obiektu do użytkowania. Jeżeli obiekt budowlany został oddany do użytkowania np. w lipcu 2023 r., pierwsza kontrola roczna powinna być przeprowadzona w 2024 r. w dowolnym miesiącu kalendarzowym.

Dodatkowo w § 4 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określone zostało, że kontrole okresowe powinny być przeprowadzane w porze wiosennej. Oznacza to, że przedmiotowe kontrole, przynajmniej w przypadku wszelkich budynków mieszkalnych, powinny być przeprowadzane o tej porze.

Co obejmuje przegląd budowlany roczny – podsumowanie

Co obejmuje przegląd budowlany roczny? W niniejszym wpisie postaraliśmy się odpowiedzieć na to, jak również na inne pokrewne pytania. Zawarliśmy w nim dodatkowo wszystkie najważniejsze informacje, takie jak zakres przeglądów budowlanych rocznych, kto jest za nie odpowiedzialny, dla jakich obiektów budowlanych oraz w jakich terminach się je wykonuje. Mamy nadzieję, że pomogliśmy w ten sposób uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat przeglądów budowlanych rocznych.

Zobacz również: