figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć temat przeglądów budowlanych 5-letnich. Omówimy dokładnie co obejmuje przegląd budowlany 5-letni, dla jakich obiektów budowlanych jest wykonywany, kto jest odpowiedzialny za jego wykonanie oraz kiedy się go wykonuje. Temat ten został poruszony również we wpisie p/t Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym, natomiast w niniejszym wpisie postaramy się rozszerzyć informacje dotyczące konkretnie przeglądów budowlanych 5-letnich.

Przepisy, które dotyczą przeglądów budowlanych 5-letnich znajdują się w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Co obejmuje przegląd budowlany 5-letni?

Ogólnie przeglądy budowlane obejmują elementy budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

 • bezpieczeństwa osób,
 • środowiska,
 • konstrukcji budynku.

A co obejmuje przegląd budowlany 5-letni? Zakres tego przeglądu został opisany w w art. 62 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z przepisami co najmniej raz na 5 lat musi zostać przeprowadzona kontrola obiektu budowlanego, polegająca na sprawdzeniu:

 • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Co obejmuje przegląd 5-letni ogólnobudowlany?

Przepisy określające zakres przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego dla budynków mieszkalnych zawarte są w rozporządzeniu MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. W myśl tego rozporządzenia zakresem kontroli 5-letniej należy objąć sprawdzenie estetyki budynku i jego otoczenia oraz stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej następujących elementów budynku:

 • zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady, loggie i balkony,
 • urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • elementy odwodnienia budynku oraz obróbki blacharskie,
 • pokrycia dachowe,
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
 • przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku,
 • wszystkie pozostałe elementy budynku.

Można założyć, że w przypadku budynków niemieszkalnych zakres przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego powinien być analogiczny do powyższego.

Co obejmuje przegląd 5-letni instalacji elektrycznej i odgromowej?

Podstawowy przegląd instalacji elektrycznej powinien obejmować:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu 1-fazowego lub 3-fazowego,
 • badanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD),
 • badanie rezystancji uziemień ochronnych,
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych.

Opcjonalnie w trakcie przeglądu instalacji elektrycznej można przeprowadzić również inne pomiary, takie jak np.:

 • pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego lub 3-fazowego,
 • pomiar natężenia oświetlenia podstawowego,
 • pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,
 • pomiar natężenia i równomierności oświetlenia stanowiskowego,
 • pomiary (pierwszy i następne) skuteczności zerowania (szybkie wyłączanie),
 • pomiary elektronarzędzi.

Podstawowy przegląd instalacji odgromowej obejmuje natomiast pomiary (pierwszy i następne) uziomów. W tym przypadku można opcjonalnie zbadać jeszcze np. rezystancję uziemienia odgromowego.

Dla jakich obiektów wykonywany jest przegląd budowlany 5-letni?

Temat obiektów budowlanych, dla których wykonywane są przeglądy budowlane został już poruszony we wpisie p/t Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z przeglądów półrocznych zostały wykluczone budynki o powierzchni zabudowy do 2000 m² oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu do 1000 m².

W przepisach jest również wymienionych sporo obiektów budowlanych, dla których w ramach przeglądu rocznego nie trzeba sprawdzać elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania. We wcześniej wspomnianym wpisie wymieniliśmy wszystkie takie obiekty, są to m.in. budynki mieszkalne jednorodzinne, obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego, sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne.

Dla przeglądów budowlanych 5-letnich nie ma natomiast w przepisach żadnych wykluczeń. Oznacza to, że przeglądy budowlane 5-letnie są obowiązkowe dla wszystkich obiektów budowlanych.

Definicja obiektu budowlanego

Przypomnijmy jeszcze definicję obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 p. 1 ustawy Prawo budowlane:

Obiekt budowlany to budynek, budowla lub obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane

Jednym z przykładów obiektu budowlanego z naszego portfolio projektów konstrukcyjnych są hale magazynowe.

co obejmuje przegląd budowlany 5-letni - def. obiektu budowlanego

Kto jest odpowiedzialny za wykonanie przeglądu 5-letniego?

Zgodnie z art. 62 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli przez właściciela lub zarządcę. Kontrolę tę natomiast przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

W art. 62 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane zaznaczone zostało dodatkowo, że kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Kiedy wykonuje się przegląd budowlany 5-letni?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek przeprowadzić kontrolę 5-letnią co najmniej raz na 5 lat. Należy rozumieć to w ten sposób, że między datami kontroli przeprowadzonych na podstawie tego przepisu nie musi upłynąć równo 5 lat. Kontrola 5-letnia może być przeprowadzona w dowolnym miesiącu, tylko w roku kalendarzowym musi upłynąć 5 lat. Podkreślić również należy pojęcie „co najmniej”, które oznacza, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może przeprowadzać takie kontrole częściej, nawet kilka razy w ciągu 5 lat. Prawo mu tego nie zabrania, wymaga jednak, aby przeprowadził kontrolę co najmniej raz na 5 lat.

W przypadku nowych obiektów budowlanych pierwsza kontrola 5-letnia powinna być wykonana po upływie 5 lat. Jeżeli obiekt budowlany został oddany do użytkowania np. w czerwcu 2019  r., pierwsza kontrola 5-letnia powinna być przeprowadzona w 2024 r. w dowolnym miesiącu kalendarzowym.

Dodatkowo w § 4 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określone zostało, że kontrole okresowe powinny być przeprowadzane w porze wiosennej. Oznacza to, że przedmiotowe kontrole, przynajmniej w przypadku wszelkich budynków mieszkalnych, powinny być przeprowadzane o tej porze.

Co obejmuje przegląd budowlany 5-letni – podsumowanie

Co obejmuje przegląd budowlany 5-letni? Jaki jest zakres takiego przeglądu? Kto jest za niego odpowiedzialny? I w końcu, dla jakich obiektów budowlanych oraz w jakich terminach wykonuje się taki przegląd? Właśnie na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć w niniejszym wpisie. Mamy nadzieję, że nam się to w wyczerpujący sposób udało.

Zobacz również: