PROJEKTY

Pro­fe­sjo­nalne i ter­mi­nowo opra­co­wane pro­jekty kon­struk­cyjne w każ­dym moż­li­wym sta­dium: kon­cep­cje pro­jek­towe, pro­jekty budow­lane, prze­tar­gowe, a także pro­jekty wyko­naw­cze czy powyko­naw­cze to domena naszego Teamu. Każdy pro­jekt kon­struk­cyjny poprze­dzamy skru­pu­lat­nymi ana­li­zami i szcze­gó­ło­wymi obli­cze­niami, zawsze wie­lo­wa­rian­to­wymi.

Szcze­gól­nie pra­co­ch­łonny jest każdy pro­jekt wyko­naw­czy, a także pro­duk­cyjny – w przy­padku pre­fa­bry­ka­tów czy też warsz­ta­towy – w przy­padku kon­struk­cji sta­lo­wych. Tu zawsze w spo­sób szcze­gólny nasta­wiamy się na pełną współ­pracę z Wyko­naw­cami i Dostaw­cami.

Wszyst­kie pro­jekty kon­struk­cyjne trak­tu­jemy jako cie­kawe, ale rów­nież jako nie­zwy­kle odpo­wie­dzialne wyzwa­nia. Ogromną wagę przy­wią­zu­jemy do odpo­wied­niej komu­ni­ka­cji z Zespo­łem Archi­tek­tów, Inwe­sto­rem lub Wyko­nawcą, wyko­rzy­stu­jąc ogromne doświad­cze­nie zdo­byte w pra­cach także przy dużych pro­jek­tach.

Więcej

PRZEGLĄDY

Spraw­nie i rze­tel­nie wyko­nane prze­glądy budow­lane ponad tysiąca budyn­ków i budowli to poważny argu­ment, aby wła­śnie nam powie­rzyć wyko­na­nie podob­nego zada­nia. Jeste­śmy przy tym bar­dzo ela­styczni – możemy zapew­nić prze­gląd zarówno całej kopalni czy innego zakładu, jak i poje­dyn­czej kamie­nicy. Ku ucie­sze naszych Klien­tów chęt­nie przej­mu­jemy odpo­wie­dzial­ność za regu­larne wyko­na­nie prze­glądów, ujmu­jąc Im nieco obo­wiąz­ków.

Więcej

DENNERT

Wie­lo­let­nie zaufa­nie inno­wa­cyj­nego, nie­miec­kiego pro­du­centa pre­fa­bry­ka­tów dla budow­nic­twa – firmy Dennert Baustoffwelt GmbH&Co.KG nobli­tuje nasz Team ogrom­nie. Tym bar­dziej, że i Klienci naszego Part­nera to w dużej mie­rze spore, uznane i jed­no­cze­śnie wyma­ga­jące przed­się­bior­stwa budow­lane, reali­zu­jące głów­nie budynki miesz­kalne wie­lo­ro­dzinne i użyt­kowe.

Wspól­nym Klien­tom i naszemu Part­ne­rowi zapew­niamy pełne wspar­cie tech­niczne i szybką odpo­wiedź na nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wane pyta­nia. Spra­wia nam to nie­ukry­waną radość, ostat­nio tym moc­niej, że poza inwe­sty­cjami w Pol­sce, obsłu­gu­jemy też pro­jekty i budowy w Niem­czech, Cze­chach, Szwe­cji czy Islan­dii.

OPTYMALIZACJE

Posza­no­wa­nie budżetu Inwe­stora czy Wyko­nawcy to jeden z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków mają­cych wpływ na pro­jek­to­wa­nie w ogóle, ale na pro­jek­to­wa­nie kon­struk­cji chyba szcze­gól­nie. Stąd nasze wyczu­le­nie i nastawienie na optymalizacje konstrukcji. Nie jest to sprawa pro­sta, bo czę­sto wymaga nie­stan­dar­do­wego podej­ścia, a zawsze gene­ruje cza­so­ch­łonne, skom­pli­ko­wane obli­cze­nia wie­lo­wa­rian­towe. Osta­tecz­nie jed­nak to zawsze się opłaca.

Można opty­mal­nie pro­jek­to­wać, ale można też racjo­nal­nie opty­ma­li­zo­wać to, co już zostało zapro­jek­to­wane. I tu też jeste­śmy do dys­po­zy­cji i zachę­camy do wyko­rzy­sta­nia naszego spo­rego doświad­cze­nia. Możemy nie­mal w każ­dym przy­padku zna­cząco popra­wić roz­wią­za­nia detali kon­struk­cyj­nych, co prze­łoży się na spraw­niej­szy, krót­szy cykl budowy, a także w pełni bez­piecz­nie, zgod­nie z nor­mami i sztuką budow­laną zmniej­szyć prze­kroje kon­struk­cyjne lub zbro­je­nie, co od razu wymier­nie wpły­nie na zmniej­sze­nie kosztu każ­dej inwe­sty­cji.

EKSPERTYZY

Dzięki naszej ogrom­nej wie­dzy i spo­remu już doświad­cze­niu możemy pod­jąć się nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych zadań, takich jak eks­per­tyzy budow­lane, oceny stanu tech­nicz­nego czy opi­nie tech­niczne. Opra­co­wa­nia te poprze­dzamy zawsze wni­kli­wymi wizjami lokal­nymi, a możemy zapew­nić też wyko­na­nie nie­zbęd­nych odkry­wek, pomia­rów czy badań. Dba­łość o jed­no­znaczne oraz czy­telne wnio­ski i wytyczne to dla nas pod­stawa w pracy nad eks­per­ty­zami.

NADZORY

Każda wizyta na budo­wie to zna­ko­mite dopeł­nie­nie pracy ambit­nego pro­jek­tanta. Stąd bar­dzo chęt­nie i aktyw­nie uczest­ni­czymy we wszel­kiego rodzaju nad­zo­rach. Z dru­giej strony, zachę­camy naszych Klien­tów do kon­ty­nu­owa­nia współ­pracy przy kie­ro­wa­niu budową, nad­zo­rze autor­skim lub inwe­stor­skim, wymie­nia­jąc zawsze ogromne korzy­ści z tego wyni­ka­jące: od peł­nego roze­zna­nia i spraw­nej koor­dy­na­cji robót poczy­na­jąc, a na wymier­nej racjo­na­li­za­cji roz­wią­zań i dopa­so­wa­niu ich do pożą­da­nej tech­no­lo­gii koń­cząc.