Łącznik budynków banku ING

Inne
Lokalizacja
Katowice
Architektura
EKSNER INDUSTRY
Projekt konstrukcyjny:
2018-2019
Inwestor
ING Bank Śląski

Projekt konstrukcyjny łącznika to kilkuetapowa inwestycja polegająca na budowie łącznika dwóch istniejących budynków banku ING w Katowicach. Projektowany łącznik dwóch istniejących budynków składa się w głównej mierze z elementów żelbetowych. Główną konstrukcję nośną obiektu stanowi konstrukcja monolityczna, żelbetowa w postaci żelbetowych płyt o zróżnicowanej geometrii, zlokalizowanych na różnych poziomach oraz opartych na słupach lub ścianach żelbetowych. Bezpośrednią komunikację pomiędzy poszczególnymi poziomami zapewniono za pomocą schodów o konstrukcji żelbetowej i stalowej, a także za pośrednictwem szybu windy. Część konstrukcji łącznika posadowiono na nowych, projektowanych fundamentach, natomiast część konstrukcji została wpuszczona w istniejący budynek banku. W związku z tym w garażu istniejącego budynku banku ING od strony ulicy Chorzowskiej wprowadzono konstrukcję rusztu stalowego, stanowiącego wzmocnienie istniejącego stropu i oparcie dla projektowanych słupów żelbetowych.

Projekt konstrukcyjny łącznika obejmował opracowanie projektu budowlanego stanowiącego podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę łącznika, a następnie projektu wykonawczego będącego uzupełnieniem opracowanej wcześniej dokumentacji. Projekt wykonawczy zawierał szczegółowe rysunki konstrukcyjne poszczególnych elementów oraz wytyczne realizacyjne. Przed przystąpieniem do prac nad projektem konstrukcyjnym przedmiotowego łącznika przeprowadzono wizję lokalną na podstawie, której opracowano ekspertyzę techniczną określająca możliwości realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Projekt konstrukcyjny łącznika budynków banku ING polegał na przeprowadzeniu analiz statyczno-wytrzymałościowych całej konstrukcji oraz wymiarowaniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Obliczenia numeryczne wykonano korzystając z modelu 3D wykonanego w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Rysunki zestawcze, szalunkowe i zbrojeniowe poszczególnych elementów żelbetowych wykonano przy pomocy modelu 3D w programie Autodesk®: Advance Concrete. Elementy stalowe zamodelowano w programie Autodesk®: Advance Steel, skąd wygenerowano rysunki elementów rusztu stalowego.

Fundamenty:

Całą konstrukcję posadowiono na trzech monolitycznych płytach fundamentowych grubości 40 cm przebiegających bezpośrednio pod żelbetowymi ścianami fundamentowymi i ścianami oporowymi. Projektowaną konstrukcję łącznika posadowiono na poziomie fundamentów istniejącego budynku od strony ulicy Sokolskiej. Całość fundamentów zaprojektowano na warstwie podkładowej z chudego betonu grubości 10 cm z betonu C12/15. W miejscu połączenia istniejących fundamentów z elementami nowo projektowanymi przewidziano wykonanie szczeliny dylatacyjnej grubości 50 mm. Całość fundamentów z betonu klasy C30/37, zbrojenie ze stali A-IIIN (B500SP).

Ściany:

Ściany fundamentowe, ściany oporowe i ściany szybu windy zaprojektowane o grubości 30 cm z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP).

Płyty na gruncie:

Płyty na poziomie pierwszym zaprojektowano jako monolityczne, płyty żelbetowe o grubości 25 cm oparte na projektowanych ścianach fundamentowych. Pod płytą do głębokości 1,0 m przewidziano wykonanie warstwy podsypki piaskowej z zagęszczonego piasku oraz warstwy grubości 10 cm betonu podkładowego klasy C12/15. Płyty projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone krzyżowo górą i dołem prętami zbrojeniowymi ze stali A-IIIN (B500SP).

Płyty na poziomie drugim projektowane jako żelbetowe, monolityczne płyty płaskie oparte na projektowanych ścianach fundamentowych i oporowych oraz przegubowo na ścianach istniejącego budynku od strony ul. Sokolskiej. W miejscu oparcia płyt na ścianach budynku istniejącego zalecono usunięcie istniejących warstw izolacyjnych, oczyszczenie i uszorstnienie powierzchni betonu metodą mechaniczno-ścieralną i wykonanie warstw podkładowych z papy termozgrzewalnej bez posypki. Płyty projektowane o grubości 25 cm z betonu C30/37 i zbrojone krzyżowo stalą A-IIIN (B500SP).

Strop płytowo-słupowy:

Na poziomie trzecim i czwartym zaprojektowano monolityczne, płyty żelbetowe w postaci stropu płaskiego opartego na słupach żelbetowych. Płyty grubości 25 cm z betonu klasy C30/37 zbrojone krzyżowo górą i dołem prętami ze stali A-IIIN(B500SP). Na poziomie czwartym zaprojektowano systemową dylatację o szerokości 30  mm. Zastosowano łączniki dylatacyjne HALFEN HSD D+S 20 w rozstawie zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi.  Krawędzie płyt dozbrojono prętami U Ø8 mm. Szczelinę dylatacyjną wypełniono materiałem ściśliwym o odporności ogniowej REI120.

Słupy żelbetowe:

Przewidziano słupy żelbetowe o przekroju okrągłym, o średnicy Ø35 cm. Słupy opierają się na ścianach fundamentowych, w których ukształtowano pilastry kwadratowe. Z pilastrów wypuszczono zbrojenie startowe do projektowanych słupów. Część słupów oparto w budynku istniejącym przy ul. Sokolskiej na projektowanej konstrukcji rusztu stalowego. Zastosowano beton klasy C30/37 i stal zbrojeniową gatunku B500SP.

Schody żelbetowe:

Zaprojektowano płytowe, żelbetowe schody oparte głównie na płytach stropowych. Schody z 1 poziomu na 2-gi oparte wspornikowo na ścianie fundamentowej. Schody prowadzące z poziomu terenu na poziom łącznika budynku istniejącego przy ulicy Sokolskiej zaprojektowane jako schody płytowe oparte na ścianie istniejącego budynku, poprzez zakotwienie prętami ocynkowanymi wklejanymi za pomocą kotew chemicznych HIT-HY-200. Schody monolityczne projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIIN (B500SP).

Schody stalowe:

Zaprojektowano schody o konstrukcji stalowej prowadzące z poziomu łącznika na poziom tarasu. Główną konstrukcję nośną stanowią belki stalowe o przekroju zamkniętym 250x100x6 mm z profili zimnowalcowanych ze stali S235J0. Stopnie schodów w postaci L-kształtnych elementów prefabrykowanych oparte na kątownikach stalowych. Spocznik żelbetowy, monolityczny gr. 20 cm z betonu klasy C30/37, zbrojony stalą B500SP.

Ruszt stalowy:

Projekt konstrukcyjny łącznika w części podziemnej budynku przy ul. Sokolskiej wymagał również projektu rusztu stalowego niosącego projektowane słupy żelbetowe. Ruszt składa się ze słupów stalowych oraz belek z dwuteowników HEA wykonanych ze stali profilowej S235J0.

Inne realizacje