Przebudowa konstrukcji Elektrociepłowni Chwałowice

Inżynierskie
Lokalizacja
Rybnik
Architektura
-
Projekt konstrukcyjny:
2015-2016
Inwestor
PGG

Projekt przebudowy konstrukcji Elektrociepłowni w Chwałowicach stanowił podstawę do wykonania głównego celu przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, które polegało na zabudowie nowych kotłów wodnych w obiekcie. W ramach tej inwestycji przewidziano realizację szeregu podstawowych prac budowlanych takich jak prace rozbiórkowo-demontażowe, wykonanie stropu żelbetowego w obrębie wstawianych kotłów, budowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wykonanie pomostu technologicznego, montaż kotłów oraz modułów odżużlania i odsiarczania, a także wykonanie placu manewrowego przed obiektem. Dodatkowo przewidziano wykonanie fundamentów pod kotły, wentylatory i inne instalacje, wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia odpylające i odprowadzające spaliny a także innych niezbędnych elementów konstrukcyjnych.

Modernizowana elektrociepłownia jest budynkiem powstałym na początku XX wieku, obecnie należącym do spółki Kompani Węglowej z siedzibą w Rybniku. Modernizowany obiekt jest obiektem dwunawowym i całkowicie podpiwniczonym. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, gdzie ściany zewnętrzne są murowane o zróżnicowanej grubości, stropy monolityczne a konstrukcję dachu stanowią stalowe wiązary kratowe i płatwie.

Projekt przebudowy konstrukcji elektrociepłowni obejmował II fazy projektowe. Pierwszą fazę stanowił projekt budowlany zawierający ocenę stanu technicznego istniejącego obiektu, uzgodnienia branżowe oraz dokumentację stanowiącą podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Drugą – projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie projektu budowlanego. Projekt zawierał szczegółowe rysunki konstrukcyjne oraz podstawowe wytyczne dotyczące realizacji.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Prace projektowe w ramach tej inwestycji w zakresie branży konstrukcyjnej obejmowały fazę obliczeniową i rysunkową. Do pracy nad tym projektem wykorzystano oprogramowanie 2D i 3D. Analizy statyczno-wyrzymałościowe, obliczenia oraz wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonano w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Rysunki konstrukcyjne wykonano korzystając z oprogramowania CAD firmy Autodesk®: Advance Concrete, Advance Steel i AutoCAD.

Fundamenty:

Zaprojektowano wspólną monolityczną, żelbetową płytę fundamentową pod stalowe słupy konstrukcji nośnej kotłów, słupy żelbetowe projektowanego stropu oraz pod słupy kanałów i urządzeń technologicznych. Przewidziano wykonanie płyty żelbetowej grubości 50 cm z betonu klasy C25/30 i zbrojoną krzyżowo górą i dołem prętami ze stali klasy A-III. Pod płytą przewidziano wykonanie izolacji PHED oraz warstwy podładowej z chudego betonu klasy C8/10 grubości 10 cm. Pod wiatę stanowiącą obudowę modułów odżużlania i odsiarcznia zastosowano posadowienie w postaci żelbetowych stóp fundamentowych. Stopy fundamentowe z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalą A-IIIN (RB500W). Pod projektowane wentylatory część istniejących fundamentów zaadoptowano, część fundamentów skuto bez przecinania zbrojenia. Istniejące zbrojenie połączono z zbrojeniem projektowanej płyty fundamentowej.

Konstrukcje wsporcze:

Zaprojektowano stalowe konstrukcje wsporcze pod oparcie kanałów odpylania i odprowadzania spalin. Konstrukcje wykonano z ceowników 100,120 i 160 połączonych ze sobą za pomocą spawania. Stalowe konstrukcje nośne zakotwiono do żelbetowych stóp fundamentowych.

Strop:

Nad zamontowanymi kotłami wodnymi przewidziano wykonanie stropu monolitycznego w postaci płyty żelbetowej o grubości 15 cm. Strop zaprojektowano w postaci płyty krzyżowo zbrojonej opartej na układzie podciagów żelbetowych. Całość konstrukcji zaprojektowano z betonu C25/30 i zazbrojono prętami ze stali A-IIIN. Dodatkowo nad projektowanymi pomieszczeniami sanitarnymi przewidziano wykonanie stropu gęstożebrowego Teriva 4,0/1 i wykończono go sufitem podwieszanym.

Ściany:

Projekt przebudowy konstrukcji elektrociepłowni obejmował także zaprojektowanie nowych pomieszczeń techniczno – sanitarnych, które wydzielone zostały w istniejącym budynku za pomocą ścian murowanych z bloczków gazobetonowych odmiany 600 i grubości 24 cm na zaprawie klasy M5. Ściany wzmocniono dodatkowo trzpieniami żelbetowymi. Ściany oddzielające pomieszczenia techniczne od kotłowni projektowane o podwyższonej odporności ogniowej REI120. Ścianki działowe wykonano z drobnowymiarowych elementów murowych w postaci cegły dziurawki grubości 12 cm murowanych na zaprawie cementowej klasy M5. Wszystkie ściany wykończono tynkiem cementowo-wapiennym III kategorii i pomalowano farbami emulsyjnymi.

Konstrukcja stalowa obudowy:

Zaprojektowano stalową konstrukcję obudowy zasobnika żużla, który zamocowany został do stalowej konstrukcji nośnej. Rozstaw słupów konstrukcji nośnej w układzie poprzecznym wynosi 6,24 m, a w układzie podłużnym 2×5,12 m. Słupy nośne konstrukcji zaprojektowane z profili stalowych HEB500 sztywno zamocowanych w żelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach w rzucie 3,20×4,20 m i grubości 100 cm. W poziomie górnym zbiornika zaprojektowano pomost technologiczny kryty blachą ryflowaną. Całość konstrukcji obudowy zasobnika wykończono blachą trapezową T50 z powłoką antykondensacyjną. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej zaprojektowano z stali profilowej S235J.

Inne realizacje