Sala gimnastyczna

Inżynierskie
Lokalizacja
Reykjavík (Islandia)
Architektura
-
Projekt konstrukcyjny:
2018-2019
Inwestor
NORVIK GROUP

Projekt sali gimnastycznej to projekt, który dotyczył budowy nowego obiektu mającego stanowić wielofunkcyjną halę sportową. Planowana inwestycja ma powstać w Reykjaviku. Główny projektowany obiekt ma mieć wymiary w planie około 51×84 m i zajmować powierzchnię ponad 4 tysięcy m2. Całkowita wysokość projektowanego obiektu do kalenicy ma wynosić 10,9 m, a wysokość użytkowa w środku budynku 7,7 m. Obiekt sportowy objęty zakresem opracowania zaprojektowany został w postaci jednonawowej hali o konstrukcji stalowej. Główną konstrukcję nośną hali stanowią ramy stalowe oparte na żelbetowych ścianach fundamentowych. Sztywność przestrzenną całej konstrukcji zapewniają stężenia ścienne i połaciowe. Ściany i dach obudowano płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej mocowanymi do słupów głównych i płatwi dachowych. Bezpośrednio obok i wzdłuż głównej hali zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek o szerokości około 7,5 m i długości 85 m. Główna konstrukcja budynku jest mieszana, monolityczno-stalowa.

Projekt sali gimnastycznej swoim zakresem obejmował wyłącznie opracowanie projektu wykonawczego, stanowiącego podstawę do realizacji inwestycji. Na postawie otrzymanych wytycznych i wskaźników projektowych inwestora opracowano kompletną dokumentację projektową zawierającą szczegółowe rysunki elementów konstrukcyjnych.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach projektu wykonano niezbędne analizy statyczno-wytrzymałościowe, obliczenia numeryczne i wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcji nośnej, w tym również połączeń poszczególnych elementów stalowych. Obliczenia konstrukcyjne wykonano w modelu 3D wykonanym w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®, a rysunki konstrukcji stalowych stworzono na podstawie modelu w programie Autodesk®: Advance Steel. Ze względu na lokalizację inwestycji w Islandii, gdzie występują ekstremalne warunki klimatyczne konieczne było uwzględnienie zwiększonego obciążenia wiatrem i śniegiem w modelu obliczeniowym. Ponadto w całym opracowaniu konieczne było uwzględnienie islandzkich wymagań i obecnie obowiązujących norm projektowych i wykonawczych.

Fundamenty:

Główną konstrukcję stalową projektowanych budynków posadowiono bezpośrednio na ścianach żelbetowych opartych na płytach grubości 40 i 50 cm. Płyty fundamentowe zaprojektowane w postaci pasm bezpośrednio pod ścianami fundamentowymi. Ściany fundamentowe o zróżnicowanej grubości od 25 do 40 cm. Ściany fundamentowe głównej hali podłużnie usztywnione żebrami żelbetowymi. Wszystkie fundamenty projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą klasy A-IIIN gatunku B500SP. Słupy główne konstrukcji nośnej mocowane do ścian za pośrednictwem kotew chemicznych Fischer.

Ściany:

Konstrukcję nośną ścian zewnętrznych głównej hali stanowi słupy głów HEA 220 w stałym rozstawie co ok  6,0 m. Ściany szczytowe usztywnione poprzecznie ryglami o profilach zamkniętych z rur kwadratowych RHS 80×4. Ściany podłużne usztywniono stężeniami krzyżowymi z rur kwadratowych RHS 100×5. Jako poszycie ścian zastosowano płyty warstwowe mocowane do słupów głównych. Płyty z wypełnieniem z wełny mineralnej.
W mniejszej hali ściany szczytowe zaprojektowane w technologi monolitycznej jako ściany żelbetowe wylewane na budowie. Ściany o grubości 25 cm z betonu klasy C30/37 zbrojone żebrowanymi prętami pionowymi i poziomymi ze stali klasy A-IIIN (B500SP).

Stropy:

W mniejszej hali zaprojektowano strop zespolony w postaci żelbetowych płyt prefabrykowanych opartych na stalowych belkach. Zastosowano kanałowe płyty HC grubości 21 cm z warstwą nadbetonu grubości 7 cm. Płyty oparto na stalowych belkach w postaci kształtowników gorąco walcowanych HEA 340.

Schody:

Zaprojektowano płytowe schody monolityczne oparte na fundamencie i specjalnie ukształtowanej konsoli w poziomie stropu. Przyjęto płytę grubości 10 cm. Konstrukcja schodów zaprojektowana z betonu klasy C30/37 i zbrojona stalą klasy A-IIIN (B500SP).

Konstrukcja dachu:

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia 12 stopni. Główną konstrukcję dachu tworzą przestrzenne dźwigary kratownicowe ukształtowane z kształtowników gorącowalcowanych. Zaprojektowano kratownicę typu V o wysokości 2,8 m, gdzie pas górny i dolny stanowią profile HEA220. Krzyżulce wykonano z profili zamkniętych w postaci rur kwadratowych RHS 100×5. Sztywność przestrzenną konstrukcji dachu zapewniono poprzez zastosowanie stężeń połaciowych w kierunku poprzecznym i podłużnym oraz stężeń pionowych i poziomych w płaszczyźnie dźwigarów. Połączenie poszczególnych elementów konstrukcji dachu za pomocą spawania lub połączeń śrubowych. Na dźwigarach oparto płatwie w postaci profili zimno giętych Z 200×68 stanowiących bezpośrednie oparcie i mocowanie pokrycia dachowego. Całość konstrukcji przekryto płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych zaprojektowano ze stali profilowej S355.

Inne realizacje