Zabudowa magazynów wysokiego składowania

Inżynierskie
Lokalizacja
Psary
Architektura
INCO Architekci
Projekt konstrukcyjny:
2016-2017
Inwestor
FM LOGISTIC

Projekt zabudowy magazynów dotyczył inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy magazynów wysokiego składowania wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną. Główną konstrukcję nośną projektowanych magazynów stanowią prefabrykowane, żelbetowe elementy konstrukcyjne.

Ustrój konstrukcyjny magazynu zaprojektowano w oparciu o siatkę  słupów żelbetowych o stałym i zmiennym oraz przekroju symetrycznym i niesymetrycznym. Część słupów zaprojektowano jako elementy z krótkim wspornikiem oraz z wrębami na wpust dostosowanymi do osadzenia ścian prefabrykowanych. Konstrukcję dachu stanowią natomiast strunobetonowe dźwigary dwuteowe o równoległych pasach i rozpiętości około 23 m. Na dźwigarach głównych oparto strunobetonowe płatwie o przekroju teowym. Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano z betonu klasy C35/45. Zbrojenie zaprojektowano ze stali A-IIIN gatunku BSt500, a do sprężenia zastosowano stal St1570/1770.

W ramach tej inwestycji projekt zabudowy magazynów obejmował swoim zakresem kilkuetapową analizę w fazie koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Wykonane zostały niezbędne analizy i obliczenia określające wymagane dla elementów prefabrykowanych parametry statyczno-wytrzymałościowe. Do obliczeń wykorzystano model 3D w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®.

Inne realizacje