Pływalnia kryta i lodowisko

Publiczne
Lokalizacja
Przasnysz
Architektura
MWM
Projekt konstrukcyjny:
2017
Inwestor
Miasto Przasnysz

Projekt konstrukcyjny pływalni i lodowiska dotyczył dużego zmierzenia inwestycyjnego w Przasnyszu polegającego na budowie krytego basenu wraz z lodowiskiem sezonowym. Cały obiekt składa się z kilku segmentów obejmujących halę basenową, lodowisko, zaplecze hali  i zaplecze lodowiska. Poszczególne segmenty połączono łącznikiem. W jednym z segmentów zlokalizowano basen sportowy o wymiarach rzutu 21,0×25,0 m wyposażony w ruchome dno oraz podest w środkowej części niecki. Budynek ten ma konstrukcję tradycyjną (mieszaną) złożoną z elementów żelbetowych, ceramicznych, drewnianych i stalowych. Konstrukcję nośną hali stanowi ustrój szkieletowo-ścianowy i ramowy w układzie poprzecznym, złożony z dźwigarów łukowych z drewna klejonego.  Hala basenowa została oddylatowana od niecki basenu jak i przylegającego do niej budynku zaplecza. Lodowisko zaprojektowano w formie zadaszonej płyty, przy czym zadaszenie wykonano w formie otwartej wiaty wolnostojącej z dachem jednospadowym.

Projekt konstrukcyjny pływalni i lodowiska obejmował swoim zakresem przygotowanie kompletnego projektu budowlanego branży konstrukcyjnej, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. Część architektoniczna opracowana została przez biuro projektowe MWM. Wykonane zostały niezbędne analizy, obliczenia numeryczne oraz rysunki konstrukcyjne.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Do pracy nad projektem wykorzystano programy komputerowe działające w wymiarze 2D i 3D. Obliczeniowy model 3D całej konstrukcji wykonano w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®, a wybrane pojedyncze elementy dodatkowo obliczano przy pomocy pakietu Specbud® . W celu szybkiej i dokładnej generacji rysunków przygotowano przestrzenny model 3D w programie Autodesk®: AutoCAD Advance Concrete i Advance Steel.

Fundamenty:

Cały obiekt posadowiono na jednym poziomie w warstwie piasku średniego i gliny piaszczystej powyżej poziomu wody gruntowej. Fundamenty w postaci żelbetowych, monolitycznych ław fundamentowych i stóp fundamentowych pod słupami. Część stóp projektowana jako stopy kielichowe, w celu zapewnienia nośności na przebicie. Żelbetowe stopy kielichowe projektowane jako elementy prefabrykowane, a pozostałe elementy jako monolityczne, wylewane na budowie. Fundamenty o zróżnicowanych wymiarach w zależności od lokalizacji i wartości przenoszonego obciążenia, wykonane z betonu klasy C20/25 i zbrojone stalą A-IIIN gatunku B500SP. Dodatkowo przewidziano wykonanie warstwy 10 cm podkładu z chudego betonu klasy C8/10.

Ściany:

Ściany fundamentowe zaprojektowane jako żelbetowe, monolityczne grubości 30 cm z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą B500SP, klasy A-IIIN. Zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne części nadziemnych projektowane jako murowane z pustaków ceramicznych grubości 30 cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymałości 5 MPa. Ściany murowane usztywnione przestrzennie żelbetowym, monolitycznym układem słupowo-ryglowym.

Ramy żelbetowe:

Ramy żelbetowe stanowią usztywnienie w kierunku podłużnym do słupów w hali basenowej. Ramy projektowane jako ustrój słupowo-ryglowy z węzłami sztywnymi wykonana z betonu klasy C30/37  i zbrojona stalą B500SP, klasy A-IIIN. Ściany szczytowe hali wykonane jako ramy belkowo-słupowe zakończone wieńcem w kształcie łuku dźwigarów dachowych i wypełnione murem ceramicznym. Słupy o przekroju 30×30 cm, belki – 30×40 cm.

Stropy:

Wokół niecki basenowej zaprojektowano konstrukcję wsporczą pod stopy plaży basenowej w postaci podłużnych i poprzecznych ram żelbetowych. Stropy plaży w hali basenowej zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne płyty krzyżowo zbrojone, oparte na układzie rygli ram oraz wieńców podłużnych i poprzecznych ścian zewnętrznych. Fragmenty stropu plaży basenowej przy dylatacji z niecką basenową wykonane wspornikowo. Stropy grubości 20 cm, wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). W budynku łącznika stropy projektowane w sposób analogiczny, z wyjątkiem klasy betonu – zastosowano beton C20/25.

Niecka basenowa:

Konstrukcja niecki basenowej zaprojektowana jako żelbetowa, wylewana na mokro na budowie. Układ konstrukcyjny niecki składa się z ram poprzecznych zmonolityzowanych z płytą dna. Rozstawy ram w części środkowej  jest stały i wynosi 2,80 m, a rozstawy skrajnych pól wynoszą odpowiednio 2,25 m i 1,80 m. Obniżenie w niecce basenu na ruchomy podest zaprojektowano w postaci pełnej monolitycznej płyty fundamentowej oraz ścian żelbetowych o grubości 30 cm. Całość niecki wykonana w technologii betonu wodoszczelnego W8 klasy C30/37  i zbrojona stalą gatunku B500SP.

Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu zróżnicowana. Nad halą basenową i lodowiskiem zaprojektowano dach o konstrukcji z drewna klejonego w postaci łukowych dźwigarów dachowych  połączonych z żelbetowymi słupami w sposób przegubowy poprzez osadzenie ich w odpowiednio ukształtowanych widełkach głowicy słupów. Rozstaw dźwigarów głównych stały na całej długości hali basenowej i wynosi 5,60 m, przy czym rozpiętość dźwigarów w świetle podpór wynosi 30,6 m. Konstrukcja dźwigarów połączona przegubowo w kalenicy z zastosowaniem stalowego ściągu z dwóch prętów. Dźwigary główne usztywnione płatwiami z drewna klejonego,które zapewniają przestrzenną sztywność całego układu poprzez zamocowanie w ścianach szczytowych.

Konstrukcję pokrycia stanowi blacha trapezowa z blachy profilowej S235JR oparta bezpośrednio na dźwigarach. Przyjęto zastosowanie drewna klejonego GL 28h. W hali lodowiska przyjęto dodatkowo zastosowanie stężeń pionowych oraz krzyżulców z drewna litego C18.

Budynek zaplecza lodowiska przekryto stropodachem płaskim o grubości 16 cm i  konstrukcji monolitycznej, żelbetowej w postaci płyt krzyżowo zbrojonych opartych na układzie rygli ram oraz wieńców. Częściowo płyty projektowane jako wspornikowe. Całość konstrukcji wykonana z betony klasy C20/25, z  wykorzystaniem stali zbrojeniowej RB500W.

Inne realizacje