Galeria handlowa

Publiczne
Lokalizacja
Bielsko-Biała
Architektura
INCO Architekci
Projekt konstrukcyjny:
2018
Inwestor
-

Projekt konstrukcyjny galerii handlowej dotyczył zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wielkopowierzchniowego obiektu handlowo – usługowego. Projektowany obiekt jest dwukondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną, która przeznaczona została jako parking podziemny. Poziomy nadziemne przeznaczono jako powierzchnie handlowo – usługowe, gdzie zlokalizowane zostaną lokale sprzedażowe i usługowe oraz obiekty gastronomiczne. Główną konstrukcję nośną projektowanego obiektu stanowi monolityczny ustrój oparty na siatce słupów. Dla budynku przewidziano wykonanie także dylatacji od poziomu górnego płyty fundamentowej przez całą wysokość budynku, aż po dach. Dylatację zaprojektowano w postaci podwojonej linii słupów w dwóch osiach.

Projekt konstrukcyjny galerii handlowej obejmował swoim zakresem opracowanie projektu konstrukcyjnego na etapie projektu budowlanego stanowiącego podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach realizacji tej inwestycji wykonano niezbędne obliczenia, analizy statyczno-wytrzymałościowe oraz rysunki konstrukcyjne. Do pracy nad projektem wykorzystano oprogramowanie 2D, 3D oraz programy pracujące w strukturze BIM takie jak na przykład Autodesk® Revit Structure. Do obliczeń wykorzystano model obliczeniowy 3D stworzony w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®, a do rysunków  Autodesk®: Advance Concrete.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Fundamenty:

Fundament obiektu handlowo – usługowego zaprojektowano w formie wspólnej płyty fundamentowej o grubości 50 cm. Poziom podstawy płyty fundamentowej zaprojektowano 1,0 m poniżej terenu w rejonie wjazdu na parking. Płytę fundamentową zaprojektowano bezpośrednio na gruncie rodzimym na warstwie betonu podkładowego C12/15 o grubości 10 cm. Fundament z betonu klasy C30/37 zbrojony stalą klasy A-IIIN (B500SP). Przyjęto minimalną otulinę 50 mm dla zbrojenia dolnego i 30 mm dla zbrojenia górnego płyty. Dodatkowo przewidziano zastosowanie betonu wodoszczelnego o stopniu wodoszczelności minimum W8. Bezpośrednio na płycie fundamentowej wykonane zostały warstwy jezdne pod parking. Ponadto fundamenty elementów drugorzędnych takich jak na przykład schody zostały oddylatowane od konstrukcji głównego fundamentu.

Ściany:

Zaprojektowano ściany monolityczne, żelbetowe na poziomie parkingu pracujące jak ściany oporowe, w rejonie pionu komunikacyjno-technicznego oraz w miejscu, gdzie mocowane będą schody stalowe. Grubość projektowanych ścian wynosi 25 cm.  Ściany oporowe na poziomie parkingu oddylatowano od konstrukcji i oparto na wspólnej płycie fundamentowej, a ich grubość wynosi 30 cm. W ścianach oporowych przewidziano dodatkowo wykonanie żeber usztywniających o wymiarach 30×60 cm w rozstawie co ok. 4,0 m. Wszystkie ściany zaprojektowano o klasie odporności ogniowej REI120 poprzez zastosowanie odpowiedniej otuliny zbrojenia. Ściany wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP).

Część ścian zaprojektowana jako murowana z drobnowymiarowych elementów murowych w postaci bloczków silikatowych. Ściany murowane są elementami nienośnymi, stanowią jedynie usztywnienie do projektowanych ścian żelbetowych oraz posiadają funkcję wypełniającą.

Belki żelbetowe:

Zaprojektowano monolityczne, żelbetowe belki obwodowe o przekroju 45×80 cm zlokalizowane przy swobodnej krawędzi stropów, przy otworach w części użytkowej obiektu tj. przy schodach ruchomych i pochylni, pod parkingiem oraz w płycie stropowej zadaszenia pionu komunikacyjnego. Wszystkie belki połączono monolitycznie z płytami stropowymi. Belki wykonane będą z betonu klasy C30/37 i zbrojone prętami ze stali A-IIIN B500SP. Belki żelbetowe nad kondygnacją podziemną zaprojektowano o klasie odporności ogniowej R120, natomiast nad kondygnacją parteru o klasie odporności ogniowej R60. Minimalna otulina prętów dla wszystkich wynosi 35 mm. W ścianach murowanych należy stosowano prefabrykowane nadproża ścienne zgodne z przyjętym systemem ścian lub przy większych rozpiętościach otworów belki żelbetowe.

Słupy:

Zaprojektowano główną siatkę słupów w obiekcie o wymiarach osiowych 8,20 m. Główne słupy nośne obiektu zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe o przekroju 45×45 cm. Lokalnie zastosowano słupy o zwiększonym przekroju w miejscach występowania większych obciążęń. Słupy zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zazbrojono stalą A-IIIN (B500SP). Wszystkie słupy żelbetowe zaprojektowano o klasie odporności R120 poprzez dobór odpowiedniej otuliny zbrojenia i zaprojektowane obliczeniowo tak, by przeniosły obciążenie wyjątkowe od uderzenia samochodem.

Słup zlokalizowany wewnątrz otworu na schody ruchome zaprojektowany został jako słup stalowy o przekroju HEB240. Słup zabezpieczono przeciwpożarowo i antykorozyjnie. Dodatkowo przewidziano również wykonanie w obiekcie drugorzędnych słupów stalowych podpierających konstrukcję schodów zewnętrznych. Wszystkie słupy projektowane ze stali profilowej S235JR.

Schody:

W pionie komunikacyjno – technicznym zlokalizowanym  północnej części budynku zaprojektowane zostały schody żelbetowe monolityczne płytowe, zakotwione w żelbetowych ścianach konstrukcyjnych pionu. Schody  o grubości płyty biegu oraz spoczników równej 15 cm. Schody wykonane będą z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). Przyjęto klasę odporności ogniowej REI120 i minimalną otulinę prętów równą 35 mm. Dodatkowo zaprojektowano zewnętrzne schody oraz podesty stalowe przylegające do bryły budynku. Konstrukcja zamocowana do ścian i stropów żelbetowych oraz oparta na niezależnych stopach fundamentowych. Podesty i schody wykonane będą ze stali profilowej S235JR.

Stropy:

Stropy w obiekcie zaprojektowano w postaci płyt żelbetowych o grubości 20 cm z lokalnie pogrubionymi pasmami do 40 cm o szerokości 1,80 m. Pasma zlokalizowano nad słupami w osiach „literowych” konstrukcji. Stropy nad parkingiem zewnętrznym zaprojektowane o grubości 25 cm z miejscowymi pogrubieniami do 45 cm. Stopy projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone krzyżowo górą i dołem prętami ze stali A-IIIN (B500SP). Wszystkie płyty zaprojektowano o klasie odporności ogniowej REI120.

Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu składa się z głównych belek stalowych i płatwi oraz ułożonej na nich blachy trapezowej T70/0.70. Belki główne z profili IPE550 wykonane będą jako ciągłe, oparte na słupach. Pomiędzy nimi jako elementy wolnopodparte w rozstawie 1,64m mocowane będą płatwie o przekroju IPE330. Na fragmencie dachu gdzie występuje możliwość tworzenia się worków śnieżnych pomiędzy nadbudówka o świetlikiem, belki i płatwie będą miały większe przekroje, odpowiednio: IPE600 i IPE400. Skrajne płatwie zlokalizowane przy krawędzi dachu, przenoszące obciążenia z obudowy ścian wykonane będą z profilu IPE450. Przewidziano montaż blachy trapezowej w układzie trójprzęsłowym. Blachę trapezową włączono do pracy belek dachowych, w związku z tym blachy  łączone są do belek w każdej fałdzie oraz styki blach z łącznikami w rozstawie co max. 300 mm.

Inne realizacje