Projekt konstrukcyjny budynku biurowego ENARGITE dotyczył inwestycji nowoczesnego budynku biurowego w centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Łódź Fabryczna. Projektowany budynek składa się z dziewięciu kondygnacji, w tym siedmiu nadziemnych i dwóch podziemnych obejmujących łącznie ponad 200 miejsc parkingowych. Projekt konstrukcyjny obejmował dwa segmenty budynku biurowego (A i B) o łącznej powierzchni ponad 21 000 m2.

Główną konstrukcję budynku stanowi szkielet żelbetowy usztywniony monolitycznymi trzonami komunikacyjnymi. Całość posadowiono na monolitycznej płycie żelbetowej. Komunikację samochodów oraz urządzeń zapewniono za pomocą ramp żelbetowych połączonych sztywno ze ścianami-tarczami oraz ścianami szczelinowymi i belkami żelbetowymi. Dla patio przewidziano żelbetową podkonstrukcję w postaci układu płytowo-belkowego.  Oba segmenty budynku połączono ze sobą za pomocą tarczy żelbetowej i dylatacji.

Projekt konstrukcyjny budynku biurowego ENARGITE to jak dotychczas największy projekt zrealizowany przez figura.team. Powstał on w ścisłej współpracy z zaprzyjaźnioną pracownią architektoniczną medusa group. Przeprowadzono wieloetapowe prace projektowe począwszy od etapu koncepcyjnego – wstępnego i szczegółowego, przez etap przetargowy i etap projektu budowlanego, aż po dwufazowy projekt wykonawczy.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Poszczególne elementy konstrukcyjne były obliczane i tworzone przy wykorzystaniu modeli 2D i 3D z zastosowaniem oprogramowania Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®, AutoCAD, Advance Concrete, Advance Steel. W ograniczonym zakresie wykorzystano też technologię BIM w, tym program Autodesk® Revit Structure. Sprawdzająco skorzystano z  pakietów Specbud® i CadSiS®. Projekt konstrukcyjny budynku biurowego zawierał opracowanie przeprowadzonych analiz statyczno-wytrzymałościowych oraz szczegółowe rysunki poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Wydano m.in. rysunki zestawcze, szalunkowe i zbrojenia elementów żelbetowych, a także rysunki  wszystkich projektowanych elementów konstrukcji stalowych.

Fundamenty:

Przyjęto posadowienie budynku na monolitycznej, żelbetowej płycie fundamentowej o zróżnicowanej grubości od 70 do 130 cm.  Miejscowo wprowadzono przegłębienia płyty pod najbardziej obciążonymi słupami, trzonami komunikacyjnymi oraz w miejscach planowanego posadowienia żurawi na czas montażu. Dodatkowo przewidziano wykonanie odpowiednich obniżeń do celów powierzchniowego odwodnienia płyty, a także rząpi. Płytę zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zbrojono stalą A-IIIN (B500SP).  W miejscach posadowienia żurawi na czas budowy zastosowano beton klasy C40/50. Ograniczenie naprężeń rozciągających w betonie na skutek zjawiska skurczu wykonano poprzez zastosowanie w miejscach zbliżonych do zerowych sił tnących przerw roboczych. Całość fundamentów posadowiono na warstwie podkładu z chudego betonu klasy C8/10 i grubości 10 cm.

Ściany :

Ściany trzonów komunikacyjnych, ściany zewnętrzne kondygnacji piwnicznej, częściowo ściany nadziemia – od strony dziedzińca i wschodu, ściany przy styku segmentów oraz ściany stanowiące podparcie ramp podziemia zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne. Ściany zewnętrzne od strony wschodniej poza przenoszeniem obciążeń pionowych pełnią również funkcję usztywniającą i przenoszą obciążenia poziome we współpracy z trzonami komunikacyjnymi. Projektowana ściana na syku segmentów pełni funkcję tarczy podtrzymującej stropy. Wszystkie ściany projektowane w technologii monolitycznej o zróżnicowanej grubości wynoszącej 25 i 30 cm.  Zastosowano betonu klasy C30/37 i pręty zbrojeniowe ze stali A-IIIN(B500SP).

Słupy:

Zaprojektowano wykonanie monolitycznych słupów żelbetowych o zróżnicowanych przekrojach w zależności od lokalizacji oraz przenoszonych obciążeń pionowych. W części podziemnej słupy oparto na płycie fundamentowej i lokalnie na ścianie szczelinowej. W przypadku wyższych kondygnacji przy zmianie układu słupy oparto na pogrubionych pasmach żelbetowych stropów. Słupy projektowane z betonu C30/37 i C40/50 w przypadku występowania większych obciążeń. Zastosowano stal zbrojeniową klasy A-IIIN gatunku B500SP. W części parkingowej słupy projektowane na przeniesienie obciążeń wyjątkowych od uderzenia samochodu i podwyższonej odporności ogniowej do REI120 poprzez zastosowanie odpowiedniej grubości otuliny.

Stropy:

W części podziemnej zaprojektowano stropy żelbetowe, monolityczne w postaci stropu płaskiego z obniżonymi pasmami słupowymi oraz częściowo w postaci stropu płaskiego i płytowo-belkowego. Strop parteru opierany miejscowo na oczepach ścian szczelinowych. W części nadziemnej założono wykonanie stropów prefabrykowanych typu Filigran, w przeważającej części z obniżonymi pasmami słupowymi w jednym kierunku i opartych na słupach, ścianach i belkach żelbetowych. Stropy zaprojektowane o podstawowej grubości 24 cm z lokalnym obniżeniem do 34 cm z betonu klasy C30/37. Do zbrojenia zastosowano pręty ze stali A-IIIN (B500SP).

Schody:

Założono wykonanie prefabrykowanych biegów schodowych opartych na monolitycznych, żelbetowych spocznikach. Przewidziano połączenie spoczników klatek schodowych ze ścianami trzony za pomocą łączników – zbrojenia odginanego typu Bindax.  Elementy prefabrykowane opierane za pośrednictwem odpowiednich, specjalnie dobranych podkładek dystansowych. Do elementów monolitycznych zastosowano beton C30/37 i stal zbrojeniową A-IIIN (B500SP).

Konstrukcja dachu:

Zaprojektowano stropodach żelbetowy o układzie analogicznym do kondygnacji powtarzalnych. Stropodach typu Filigran o grubości 20 cm z betonu klasy C30/37. Do zbrojenia zastosowano stal A-IIIN (B500SP). Na obwodzie całego budynku zaprojektowano żelbetową attykę w postaci zdylatowanych ścian żelbetowych wzmocnionych miejscowo słupkami. Dodatkowo przewidziano wykonanie warstwy wierzchniej na części stropodachu w formie oddylatowanej żelbetowej płyty transferowej pod mocowanie urządzeń, instalacji i konstrukcji wentylatorni.

Konstrukcje stalowe:

Projekt konstrukcyjny budynku biurowego obejmował również projekt konstrukcji stalowych. Zaprojektowano wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia, belek w szybach windowych i szachtach pomieszczeń wentylatorowni na stropodachu. Dodatkowo w ramach konstrukcji zewnętrznych przewidziano wykonanie stalowej podkonstrukcji elewacji z elementów BAKS. Do projektu konstrukcji stalowych wykorzystano stal profilową S235JR.

Inne realizacje