Salon samochodowy AUDI CENTRUM

Publiczne
Lokalizacja
Gliwice
Architektura
INCO ARCHITEKCI
Projekt konstrukcyjny:
2015
Inwestor
LELLEK GROUP

Projekt konstrukcyjny salonu samochodowego AUDI dotyczył dużego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego salonu sprzedaży dla uznanego koncernu samochodowego. Największy salon motoryzacyjny  na terenie Śląska powstał w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Nowy obiekt powstał w miejscu istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym, która przeznaczona została do rozbiórki. Projektowany obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym z otwartą antresolą na poziomie piętra i stropodachem użytkowym. Na dachu budynku przewidziano wykonanie nadbudówki klatki schodowej i szybu windy. Część wystawowa obiektu jest w stanie pomieścić wewnątrz do 150 samochodów.

Główną konstrukcję nośną kondygnacji nadziemnych obiektu stanowi żelbetowy szkielet żelbetowy składający się z układu płytowo-słupowego. Budynek jest w całości podpiwniczony i posadowiony został na sztywnej płycie fundamentowej, w której przewidziano zastosowanie specjalistycznego sprzętu służącego do odpompowania wody zbierającej się na kondygnacji piwnicznej. Układ konstrukcyjny kondygnacji piwnicznej stanowi ustrój żelbetowych tarcz oraz ścian murowanych.

Projekt konstrukcyjny salonu samochodowego AUDI obejmował trzy częściowe opracowanie, w  którego skład wchodził projekt rozbiórki istniejącej hali na terenie przeznaczonym pod inwestycję oraz projekt budowlany i wykonawczy projektowanego salonu samochodowego.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Wszystkie etapy projektowe w ramach niniejszego projektu przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania 2D i 3D. Szczegółowy model obliczeniowy konstrukcji całego obiektu wykonano w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Na podstawie modelu 3D wykonano analizy statyczno – wytrzymałościowe, obliczenia i wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Wszystkie elementy konstrukcji, a zwłaszcza słupy zaprojektowano z uwzględnieniem wyjątkowych przypadków obciążenia np. od uderzenia samochodem oraz o podwyższonych wymaganiach pożarowych. Rysunki zestawcze, szalunkowe i zbrojenia poszczególnych elemenów wygenerowano korzystając z modelu opracowanego w programie Autodesk®: Advance Concrte i programu AutoCAD.

Fundamenty:

Projektowany budynek posadowiono na płycie fundamentowej o grubości 60 cm z lokalnie zmniejszoną grubością do 45 cm pod szybem windy oraz do 40 cm na dnie rząpi.  Fundamenty zaprojektowano na poziomie 2,50 m poniżej głębokości przemarzania gruntu. Całość fundamentu zaprojektowano na podkładzie z chudego betonu klasy C12/15 o grubości 10 cm. Płyta fundamentowa zaprojektowana została z betonu klasy C35/45 o stopniu wodoszczelności W8 i zbrojona stalą A-IIIN (RB500W). Przyjęto minimalną otulinę dla prętów dolnych wynoszącą 50 mm, a dla prętów górnych – 60 mm. Część płyty fundamentowej sąsiadującej bezpośrednio z fundamentami istniejącego obok budynku salonu samochodowego oddylatowano szczeliną dylatacyjną,którą zabezpieczono odpowiednio materiałem ściśliwym.

Ściany:

Ściany monolityczne, wylewane na budowie wykonane zostały na poziomie kondygnacji piwnicznej, wokół szybu windy samochodowej i klatki schodowej. Ściany klatki schodowej zaprojektowano o klasie odporności ogniowej REI60 poprzez dobranie odpowiedniej otuliny zbrojenia. Ściany nośne wykonane z betonu klasy C30/37, zbrojone stalą A-IIIN RB500W. Ścianki działowe zaprojektowane jako ściany murowane z drobnowymiarowych elementów murowych grubości 12 cm.

Belki:

Zaprojektowano układ podciągów żelbetowych wylewanych razem z płytą stropową. Belki wykonane z betonu klasy C30/37, zbrojone prętami podłużnymi ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S‑b). Przewiduje się wykonanie zbrojenia przypowierzchniowego z drutu średnicy 3 mm dla belek o wysokości przekroju powyżej 1,0 m.

Słupy:

Zaprojektowano monolityczne słupy żelbetowe od poziomu płyty fundamentowej, aż do poziomu stropodachu. Słupy wykonane z betonu klasy C30/37, zbrojone prętami podłużnymi ze stali klasy A-IIIN (RB500W) i strzemionami ze stali A-0 (St0S‑b).

Schody:

Zaprojektowano schody żelbetowe monolityczne o płytowym schemacie statycznym. Schody zakotwione zostały w żelbetowej ścianie konstrukcyjnej budynku. Grubość płyty biegu schodów klatki schodowej wynosi 14 cm, a grubość spoczników 16 cm. Schody prowadzące z poziomu parteru na antresolę mają płytę biegu i spocznika o grubości 20 cm. Schody projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojonego stalą A-IIIN (RB500W).

Stropy:

Nad kondygnacją parteru przewidziano wykonanie płyty żelbetowej o grubości 25 cm, a strop antresoli, piętra i stropodachu o grubości 20 cm. Stropy będą wykonane w postaci płyt monolitycznych opartych na układzie belek żelbetowych. Strop obliczany jako wielopolowy, krzyżowo-zbrojony strop płaski. Zastosowano beton klasy C30/37 i stal zbrojeniową klasy A-IIIN, gatunku RB500W. Przyjęta minimalna grubość otuliny wynosi 25 mm. Dodatkowo stropodach zaprojektowany jako strop monolityczny o minimalny stopniu wodoszczelności W8.

Inne realizacje