Parking wielopoziomowy

Publiczne
Lokalizacja
Rybnik
Architektura
ERBUD
Projekt konstrukcyjny:
2018
Inwestor
Miasto Rybnik

Projekt konstrukcyjny parkingu wielopoziomowego dotyczył zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę wielokondygnacyjnego parkingu wielokondygnacyjnego dla samochodów osobowych posadowionego na palach. Projektowany parking oferuje 460 miejsc postojowych rozłożonych na 5 poziomach, które obsługiwane są przez rampę – ślimaka. Parking umożliwia również możliwość postoju na dachu, ładowanie samochodów elektrycznych oraz jest pozbawiony wszelkich barier architektonicznych. Komunikacja w obrębie całej powierzchni parkingu jest bardzo swobodna i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główna konstrukcja nośna parkingu jest zespolona. Szkielet nośny konstrukcji zaprojektowany z stalowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych. Każda kondygnacja parkingu stanowi w obszarze swojej funkcji jednonawową, przestrzenną halę opartą na trzech rzędach słupów z jednym rzędem słupów wewnętrznych.

W ramach realizacji tego projektu opracowano dokumentację wykonawczą branży konstrukcyjnej w ograniczonym zakresie. Projekt konstrukcyjny parkingu wielopoziomowego obejmował wyłącznie wykonanie analiz, obliczeń numerycznych konstrukcji żelbetowych monolitycznych, stalowych i murowych. Poza zakresem opracowania pozostały elementy posadowienia głębokiego oraz konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej.

 

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Przy pomocy oprogramowania 3D opracowano szczegółowy model numeryczny w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional® na podstawie, którego wykonano szereg obliczeń i analiz. W oparciu o uzyskane wyniki wykonano dokładne rysunki szalunkowe i zbrojenia elementów żelbetowych, monolitycznych oraz rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych. Dodatkowe obliczenia z zakresu konstrukcji murowych wykonano przy pomocy pakietu Specbud®. Poszczególne rysunki elementów konstrukcyjnych tworzono korzystając z modeli 3D odpowiednio w programach firmy Autodesk®: AutoCAD Advance Concrete i Advance Steel.

Fundamenty:

Fundamenty zaprojektowano w postaci oczepów opartych na palach fundamentowych. Oczepy zaprojektowano w postaci stóp fundamentowych pod słupy, płyty żelbetowe, trzony komunikacyjne i rampy. Poszczególne poziomy fundamentowania są zróżnicowane w zależności od warunków pracy konstrukcji i przenoszonych obciążeń. Płyty i stopy fundamentowe projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). Przyjęto minimalną otulinę dla dolnego i górnego zbrojenia wynoszącą 50 mm. Pod wszystkimi fundamentami zaprojektowano podkład z chudego betonu klasy C12/15 o grubości 10 cm. Ponadto wszystkie powierzchnie fundamentów zaizolowano przeciwwodnie wykorzystując izolację cechującą się odpornością na agresywne oddziaływanie wody gruntowej. Pale fundamentowe wychodziły poza zakres niniejszego opracowania projektu konstrukcyjnego.

Słupy:

Wokół projektowanej rampy przewidziano wykonanie słupów żelbetowych o przekroju 40×40 cm. Słupy projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN. Wszystkie słupy zaprojektowane o klasie odporności ogniowej R30 poprzez zapewnienie minimalnej wymaganej, minimalnej otuliny zbrojenia wynoszącej 35 mm. Słupy zaprojektowano tak, aby przeniosły obciążenie wyjątkowe od uderzenia samochodem.

Belki żelbetowe:

Projekt konstrukcyjny parkingu wielopoziomowego obejmował zaprojektowanie żelbetowych belek podwalinowych u podstawy i belek obwodowych wokół rampy.  Belki projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone prętami ze stali klasy A-IIIN (B500SP).  Belki podwalinowe o przekroju 40×60 cm, natomiast belki obwodowe projektowane jako belki o przebiegu krzywoliniowym i zróżnicowanych wymiarach. Odporność ogniowa belek R30 uzyskana poprzez zapewnienie minimalnej otuliny zbrojenia wynoszącej 30 mm.

Belki stalowe:

Zaprojektowano belki stalowe do oparcia płyt prefabrykowanych. Belki wykonane w postaci spawanych blachownic opartych na wspornikach stalowych mocowanych do słupów żelbetowych ze stali S355JR. Belki projektowane o przeniesienia obciążeń montażowych bez konieczności ich stemplowania.

Ściany:

Zaprojektowano ściany trzonu owalnego w centralnej części rampy wjazdowej oparte na płycie fundamentowej. Ściany zaprojektowano z betonu klasy C30/37, grubości 30 cm i odporności ogniowej REI60. Ściany zazbrojono prętami zbrojeniowymi ze stali klasy A-IIIN (B500SP).

Płyty:

Zaprojektowano żelbetowe płyty rampy o grubości 30 cm, natomiast wewnątrz trzonu owalnego na kondygnacjach od 1 do 4 zaprojektowano płyty żelbetowe o grubości 22 cm, a na kondygnacji 5 płytę o grubości 25 cm. Płyty wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN B500SP. Płyty rampy projektowane o klasie odporności REI30 poprzez dobranie minimalnej otuliny zbrojenia. Płyty projektowane jako płyty krzyżowo zbrojone oparte na ścianach i belkach żelbetowych. Dla części płyty stykającej się z gruntem zaprojektowano izolację przeciwwodną.

Przyjęto wykonanie warstwy nadbetonu o zróżnicowanej grubości. Na płytach parkingowych przyjęto grubość warstwy od 12 co 10 cm i uzależniono ją od krzywizny strzałki odwrotnej płyt. Na płytach rampy zastosowano warstwę 7 cm. W projekcie określono specjalne parametry warstwy nadbetonu m.in.: klasę ekspozycji – XC4,XD3, XF4, klasę betonu – C35/45, wskaźnik w/c: 0,4, stopień wodoszczelności: W8, stopień mrozoodporności: F150. Przyjęto stosowanie przerw roboczych po wykonaniu pola o wymiarach maksymalnie 16×16 m. Nadbeton na płytach parkingowych zbrojony siatką zbrojeniową, a płytach rampy zbrojeniem rozproszonym z włókien polimerowych w stopniu 1,5 kg/m3 .

Dylatacje:

Przewidziano wykonanie szczelin dylatacyjnych o głębokości 30 mm na płytach parkingu i 20 mm na płytach rampy. Przyjęto maksymalny rozstaw szczelin wynoszący 5,5×5,5m oraz wypełnienie szczelin sznurem dylatacyjnym i masą dylatacyjną do stosowania w warunkach zewnętrznych, termo- i chemoodporną. Powierzchnie górne warstwy nadbetonu zalecono zatrzeć stosując środki utwardzenia powierzchniowego zapewniające powierzchniową hydrofobizację betonu. Dylatacje zabezpieczono wodoszczelnymi, odpornymi na działanie czynników zewnętrznych i przeznaczonymi dla obciążeń samochodów osobowych profilami dylatacyjnymi.

Inne realizacje