Budynek biurowo-wystawowy

Publiczne
Lokalizacja
Raszyn
Architektura
ARKAT
Projekt konstrukcyjny:
2019
Inwestor
KOMINKI KOZŁOWSKI

Projekt konstrukcyjny budynku wystawowego dotyczył budowy obiektu o charakterze biurowo-wystawowym, który stanowić miał siedzibę formy Kominki-Kozłowski w gminie Raszyn. Zaprojektowany budynek pełni funkcję biurowo-ekspozycyjną. Składa się z dwóch części: biurowej i magazynowej. Część biurowa posiada trzy kondygnacje nadziemne, natomiast część magazynowa jest jednokondygnacyjna. W budynku głównie eksponowane i magazynowane są wkłady kominowe oraz piecyki wolnostojące. Pomieszczenia przeznaczone do magazynowania zlokalizowano w hali o konstrukcji żelbetowej, bezpośrednio przylegającej do budynku. Natomiast część biurową zaprojektowano w technologii mieszanej, murowano-żelbetowej.

Opracowanie projektu konstrukcyjnego budynku wystawowego obejmowało wykonanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w kolejnym etapie przygotowanie projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej. Koncepcja oraz projekt budowlany branży architektonicznej przygotowany został przez biuro architektoniczne ARKAT. Na etapie projektu budowlanego przeprowadzone zostały niezbędne analizy i obliczenia numeryczne głównych elementów konstrukcji oraz wykonane podstawowe rysunki budowlane. Na etapie wykonawczym dokumentacja została uzupełniona o wytyczne realizacyjne oraz szczegółowe rysunki szalunkowe i zbrojenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach projektu konstrukcyjnego budynku wystawowego wykorzystano oprogramowanie 2D i 3D. Główny model obliczeniowy, stanowiący podstawę przeprowadzonych analiz i obliczeń numerycznych przygotowano przy pomocy programu firmy Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Model 3D służący do wygenerowania rysunków wykorzystano program Autodesk®: Advance Concrete. Dzięki umiejętności pracy i obsługi programów 3D bardzo sprawnie i dokładnie przygotowano dokumentację projektową.

Fundamenty:

Budynek posadowiono bezpośrednio na ławach fundamentowych zlokalizowanych pod ścianami nośnymi oraz  na stopach fundamentowych zlokalizowanych pod słupami. W projekcie przyjęto ławy fundamentowe o wymiarach 100×40 cm oraz stopy fundamentowe o wymiarach w rzucie 250×250 cm i wysokości 40 cm. Wszystkie elementy posadowienia projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą klasy A-IIIN (B500SP). Pod wszystkimi projektowanymi fundamentami przewidziano wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu klasy C12/15 i grubości 10 cm. W miejscu występowania ścian i słupów głównej konstrukcji nośnej budynku przewidziano wypuszczenie z ław i stóp fundamentowych starterów do nawiązek zbrojenia elementów nadziemia.

Ściany:

Konstrukcja ścian jest zróżnicowana. W części podziemnej zaprojektowano ściany fundamentowe monolityczne, żelbetowe o grubości 25 i 35 cm. Zbrojenie do poszczególnych ścian wypuszczone zostało z ław fundamentowych. Ściany fundamentowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zbrojono stalą gatunku B500SP, klasy A-IIIN.  Ściany zewnętrzne i wewnętrzne części nadziemnej częściowo żelbetowe o grubości 25 cm, a częściowo murowane również o grubości 25 cm wzmacniane żelbetowymi rdzeniami pionowymi i wieńcami pośrednimi. Żelbetowe, konstrukcyjne elementy usztywniające również projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą klasy A-IIIN (B500SP). Wewnątrz obiektu zaprojektowano dodatkowo murowane ścianki działowe o zróżnicowanej grubości i układzie zgodnym z projektem architektonicznym.

Słupy:

Zaprojektowano słupy żelbetowe o przekrojach 35×35 cm oraz 25×35 cm. Mniejsze przekroje słupów zastosowano w przypadku jego występowania w obrębie obrysu ścian tak, aby możliwe było jego ukrycie i licowanie z krawędzią ściany. Wszystkie słupy zaprojektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone wkładkami stalowymi z stali gatunku B500SP klasy A-IIIN. Ponadto w słupy w części magazynowej zaprojektowano tak, aby były w stanie przenieść obciążenie wyjątkowe od uderzenia podnośnikiem widłowym. Zostało to uwzględnione jako dodatkowy przypadek obciążenia w modelu obliczeniowym podczas analizy numerycznej.

Stropy:

Zaprojektowano stropy jako krzyżowo zbrojone, żelbetowe płyty grubości 20 cm. Stropy oparte w części biurowej na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach murowanych i monolitycznych. Zastosowano beton klasy C30/37 i stal zbrojeniową klasy A-IIIN (B500SP). Zgodnie z operatem pożarowym odporność ogniowa stropów REI60 zapewniona za pośrednictwem odpowiedniej otuliny zbrojenia.

Schody wewnętrzne:

Klatka schodowa trójbiegowa. Schody zaprojektowane w postaci prefabrykowanych belek policzkowych, na których przewidziano oparcie prefabrykowanych stopni.  Belki policzkowe oparto na żelbetowych spocznikach i płytach stropowych. Belki nośne konstrukcji schodów posadowiono bezpośrednio na ławach fundamentowych.

Konstrukcja dachu:

Nad całością budynku przewidziano wykonanie stropodachu tradycyjnego. Konstrukcję nośną stanowi monolityczny strop, krzyżowo zbrojony oparty na żelbetowych belkach, słupach i ścianach. Płyta stropodachu projektowana również o odporności ogniowej REI60. Konstrukcja nośna stropodachu z betonu klasy C30/37 i zbrojona stalą A-IIIN gatunku B500SP.

Inne realizacje