Kompleks budynków mieszkalnych

Mieszkalne
Lokalizacja
Gliwice
Architektura
INCO Architekci
Projekt konstrukcyjny:
2019-2020
Inwestor
-

Projekt konstrukcyjny kompleksu budynków mieszkalnych dotyczy dużej inwestycji na terenie miasta Gliwice. Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących już budynków. W ramach tej inwestycji konieczna jest częściowa rozbiórka istniejących obiektów. Przewiduje się również budowę nowo projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zamkniętymi garażami, budynku zamieszkania zbiorowego z częścią usługową oraz wolnostojącego, zamkniętego parkingu wraz zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną. Całość projektowanego kompleksu obejmuje w sumie cztery połączone ze sobą budynki.

Projektowane obiekty w większości zostaną wzniesione w technologii monolityczno-prefabrykowanej. Główną konstrukcję nośną obiektów w części podziemnej stanowi ustrój w postaci żelbetowego układu słupowo-belkowego z żelbetowymi i murowanymi ścianami. Kondygnację nadziemia zaprojektowano w układzie płytowo-ścianowym oraz płytowo-tarczowym, w którym reakcje z monolitycznych stropów przekazywane są na słupy w podziemiu za pośrednictwem żelbetowych tarcz. Sztywność przestrzenną wszystkich obiektów zapewniają żelbetowe trzony komunikacyjne oraz układ żelbetowych tarcz. Wysokości oraz wymiary gabarytowe poszczególnych budynków są zróżnicowane, dlatego wprowadzono w miejscach połączeń szczeliny dylatacyjne.

Projekt konstrukcyjny kompleksu budynków mieszkalnych obejmował fazę projektu budowlanego w ramach, której opracowany został projekt konstrukcyjny zawierający ogólne rozwiązania konstrukcyjne przedmiotowej inwestycji niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie prowadzone są prace dotyczące fazy projektu wykonawczego w ścisłej współpracy z zaprzyjaźnionym biurem architektonicznym INCO Architekci.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Do pracy nad tym projektem wykorzystano w znacznym stopniu technologię BIM. Współdzieląc model 3D wykonany w programie Autodesk® Revit Structure zostanie opracowany bardzo dobrze skoordynowany projekt wykonawczy. Analizę statyczno-wytrzymałościową, obliczenia konstrukcyjne i wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonano na podstawie modelu 3D wykonanego w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Rysunki konstrukcyjne na etapie projektu budowlanego wykonano przy pomocy Autodesk®: Advance Concrete i AutoCAD, natomiast na etapie wykonawczym rysunki poszczególnych elementów konstrukcyjnych zostaną wykonane w centralnym modelu BIM w programie Autodesk® Revit Structure.

Fundamenty:

Przewidziano zróżnicowany poziom posadowienia budynków. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków istniejących założono posadowienie pośrednie na gruncie wzmocnionym powyżej poziomu posadowienia sąsiednich budynków, a pozostałe obiekty na nasypie z odpowiednio zagęszczonej pospółki. Obiekt posadowiony  w głównej mierze na płycie fundamentowej grubości 40 cm z lokalnymi obniżeniami grubości od 80 do 120 cm ukształtowanych w formie oczepów. Płyta fundamentowa wykonana z betonu wodoszczelnego o stopniu wodoszczelności W8 i klasie C30/37. Pod jednym z budynków zaprojektowano ławy i stopy fundamentowe z betonu zwykłego klasy C30/37. Zbrojenie fundamentów stalą klasy A-IIIN (B500SP). Pod wszystkimi fundamentami zaprojektowano wykonanie na zagęszczonym i niezamarzniętym podłożu podkład z betonu chudego klasy C12/15 o grubości 10-20 cm.

Ściany:

Większość ścian zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe o zróżnicowanych grubościach od 20-30 cm. Ściany w kondygnacjach podziemnych z betonu klasy C40/50, a na kondygnacjach nadziemnych z betonu C30/37 i zbrojone stalą AIIIN (B500SP). Pojedyncze ściany projektowane z drobnowymiarowych elementów murowych z zastosowaniem systemowych łączników do ścian żelbetowych.

Belki:

Projektuje się podciągi żelbetowe wykonywane razem z płytą stropową o zróżnicowanych wymiarach. Belki tworzą ruszt nad przejazdem w części podziemnej lub stanowią podparcie dla żelbetowych tarcz w poziomie parteru. Belki wykonywane z betonu klasy C30/37 i zbrojone prętami ze stali B500SP.

Słupy:

Na kondygnacjach podziemnych przewiduje się wykonanie słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym 40×60 cm lub kwadratowym 40×40 cm. W nadziemiu przewidziano przekroje kwadratowe o boku długości 40 lub 60 cm. Słupy żelbetowe wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą B500SP. Wszystkie słupy zaprojektowano tak, aby przeniosły obciążenie wyjątkowe od uderzenia samochodem.

Stropy:

Zaprojektowano płyty stropowe w kilku grubościach. Płyty nad garażami o grubości 20 lub 25 cm z głowicami nad słupami w postaci lokalnego pogrubienia stropu do 40 lub 50 cm. Strop kondygnacji nadziemnych w postaci krzyżowo zbrojonych płyt o grubości 18 i 20 cm opartych na układzie ścianowo-tarczowym. Projektowane dylatacje stropów o szerokości 30 mm rozwiązane z wykorzystaniem systemowych trzpieni dylatacyjnych umożliwiających swobodę poziomych odkształceń w dwóch kierunkach. Stopy projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP).

Schody:

We wszystkich segmentach zaprojektowano schody monolityczno-prefabrykowane. Spoczniki międzykondygnacyjne o grubości 20 cm zakotwione w żelbetowych ścianach konstrukcyjnych. Biegi schodowe projektowane w technologii prefabrykatów żelbetowych. Schody wykonywane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą B500SP.

Konstrukcja dachu:

Główna konstrukcja dachu składa się z ram stalowych wykonanych w postaci belek i słupków oraz ułożonych na nich płyt warstwowych Kingspan montowanych w układzie co najmniej dwuprzęsłowym. Częściowo przewidziano również wykonanie stropodachu w postaci monolitycznej płyty żelbetowej grubości 12 i 18 cm z betonu klasy C30/37 i zbrojonego stalą A-IIIN (B500SP). Konstrukcja stalowa ze stali profilowej S235JR.

Inne realizacje