Szeregówki BOLKO

Mieszkalne
Lokalizacja
Bytom
Architektura
medusa.group
Projekt konstrukcyjny:
2019-2020
Inwestor
Renner Sp. z o.o.

Projekt konstrukcyjny szeregówek w Bytomiu obejmował inwestycję polegającą na budowie domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim otoczeniu projektowanych budynków. Całe osiedle mieszkalne składa się kilku budynków 3-segmentowych. Każdy budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i posadowiony został  sposób bezpośredni na płycie fundamentowej. Główną konstrukcję nośną projektowanych budynków stanowi układ ścianowo-płytowy, w którym reakcje ze stropów przenoszone są na ściany murowane z rdzeniami żelbetowymi odpowiednio zbrojonymi i licowanymi z ścianami. Całość przekryta została stropodachami w postaci żelbetowej płyty monolityczno-prefabrykowanej. Sztywność przestrzenną zapewnia układ ścian murowanych. Poszczególne segmenty zespołu budynków zostały całkowicie od siebie oddylatowane na całej swojej wysokości szczelinami dylatacyjnymi.

Projekt konstrukcyjny szeregówek zaliczany jest do realizacji dwuetapowej, gdzie w początkowym stadium opracowany został projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie przygotowano projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej. Projekt konstrukcyjny wykonano na podstawie koncepcji architektonicznej projektantów z medusa group.

 

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach tego projektu wykonano obliczenia i analizy statyczno–wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych korzystając z oprogramowania 2D i 3D. Wykorzystano program firmy Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional® oraz pakiety programu Specbud®. Część rysunkową dokumentacji przygotowano w wersji 2D przy pomocy programu Autodesk®: AutoCAD i Advance Concrete.

Fundamenty:

Przyjęto posadowienie bezpośrednie na gruncie na płycie fundamentowej grubości 30 cm z betonu C30/37 i zbrojonej stalą B500SP. Przyjęto posadowienie bezpośrednie na istniejącym gruncie za pośrednictwem podsypki piaskowej i chudego betonu. Podkład betonowy zaprojektowano z betonu C12/15 o grubości 10 cm. Na płycie fundamentowej przewidziano wykonanie podłogi na gruncie w postaci betonowej płyty z betonu klasy C12/15 o grubości 15 cm zbrojonej konstrukcyjnie, krzyżowo górą i dołem siatkami z drutu ∅8 o oczku 25x25cm. Płytę oddylatowano od ścian nośnych szczeliną szerokości 30 mm.

Ściany:

Ściany nośne zaprojektowano o grubości 17,8 cm w technologii murowanej z pustaków betonowych firmy Tekno Amer Blok. Przyjęto typ boczków PK17,8AQ wykonanych z betonu C30/37 i II kategorii elementów murowych. Ściany murowane na zaprawie klasy M5. Zaprojektowano ściany osłonowe – elewacyjne, stanowiące warstwę niekonstrukcyjną ściany trójwarstwowej murowane z pustaków Tekno Amer Block typu PK9 grubości 9 cm. Część ścian murowanych osłonowych w miejscach występowania otworów ściennych wsparta w miejscach występowania otworów  ściennych na warstwie nośnej za pośrednictwem systemowych konsol wsporczych mocowanych za pomocą kotew chemicznych.

Stropy:

Zaprojektowano płyty stropowe w postaci płyt żelbetowych prefabrykowano-monolitycznych, krzyżowo zbrojonych typu Filigran o grubości 20 cm. Płyty stropowe wykonano z betonu klasy C30/37 i zbrojono stalą B500SP.

Wieńce:

Na wszystkich ścianach nośnych poprowadzone zostały wieńce obwodowe belkowe o minimalnych wymiarach 18×20 cm. Wieńce wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą klasy B500SP. Zbrojenie poprzeczne wieńców stanową strzemiona  w rozstawie konstrukcyjnym. Dodatkowo we wskazanych miejscach wykonano podwyższony wieniec 18×55/80/110 cm jako nadciąg przejmujący siły z podwieszonej konsoli podpierającej ścianę osłonową.

Belki:

Zaprojektowano belki żelbetowe o przekroju 18×53 cm w poziomie płyty żelbetowej z betonu klasy C30/37 i zbrojone prętami ze stali B500SP. Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano jako systemowe.

Słupy, rdzenie żelbetowe:

W miejscach charakterystycznych m. in. pod oparciem nadciagów oraz na długości ścian podłużnych zaprojektowano żelbetowe rdzenie monolityczne zbrojone stalą zbrojeniową klasy B500SP. Rdzenie stanowią ciągłość na wszystkich kondygnacjach, a pręty rdzeni łączone ze sobą na zakład pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami i zakotwione w płycie fundamentowej.

Schody:

Zaprojektowano schody żelbetowe, prefabrykowane. Schody wewnętrzne oparte pośrednio na ścianie zewnętrznej nośnej w przewidzianych gniazdach ściennych. Początki i końce biegów schodów zabiegowych na pierwszej i drugiej kondygnacji oparte za pośrednictwem systemowych połączeń zapewniając swobodne podparcie na płycie stropowej. Schody parteru oparte swobodnie na płycie fundamentowej za pośrednictwem  betonowej ściany fundamentowej, a jednobiegowe schody zewnętrzne oparto na płycie stropowej.   Zastosowano beton klasy C30/37 i  stal zbrojeniową klasy A-IIIN (B500SP).

Stropodach:

Konstrukcje stropodachu stanowią żelbetowe płyty stropowe monolityczno-prefabrykowane o grubości 20cm w technologii analogicznej do stropów powtarzalnych.

Inne realizacje