Zespół budynków GLIVIA

Mieszkalne
Lokalizacja
Gliwice
Architektura
medusa group
Projekt konstrukcyjny:
2018-2019
Inwestor
RENNER

Projekt konstrukcyjny zespołu budynków GLIVIA dotyczył inwestycji mającej na celu budowę zespołu mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i bezpośrednim otoczeniem terenu inwestycji. Projektowany zespół budynków pod względem konstrukcyjnym składa się z dwóch 5-cio kondygnacyjnych obiektów z garażem podziemnym, projektowanych w etapie II oraz czterech 5-cio kondygnacyjnych budynków z jednokondygnacyjnym podziemnym garażem i pochylnią na gruncie projektowanych w III etapie. Garaże poszczególnych budynków połączone zostały ze sobą łącznikami. Poszczególne segmenty ze względu na różnice poziomów posadowienia oddzielono od siebie i podzielono inwestycję na mniejsze segmenty wykonując szczeliny dylatacyjne.

Cały proces inwestycyjny w ramach prac projektowych nad projektem budowlanym został podzielony na 3 etapy. W ramach tej realizacji opracowano II-etapowy projekt budowlany będący podstawą uzyskania pozwolenia na budowę. Etap I pozostał po za zakresem niniejszego opracowania. Projekt konstrukcyjny wykonano na podstawie koncepcji architektonicznej architektów z medusa group.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Projekt konstrukcyjny zespołu budynków GLIVIA obejmował swoim zakresem przyjęcie odpowiednich założeń projektowych, wykonanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych oraz wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych.  Analizy numeryczne wykonano na podstawie modelu 3D stworzonego w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Sprawdzająco wykorzystano także pakiety programu Specbud®. Rysunki konstrukcyjne wykonano w oprogramowaniu 2D i 3D firmy Autodesk®: AutoCAD i Advance Concrete.

Fundamenty:

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie budynków w postaci płyty fundamentowej opartej na sprężystym podłożu Winklera scharakteryzowanym trzema parametrami gruntowymi określającymi jego odkształcalność przestrzenną. Do obliczeń przyjęto schematu wielopolowego, odwróconego stropu w układzie płytowo – słupowym z lokalnymi obniżeniami pasmowymi pod słupami. Grubości poszczególnych projektowanych płyt są zróżnicowane od 30 do 85 cm. Część budynków posadowiona została na płycie fundamentowej grubości 45 cm z lokalnymi obniżeniami w pasmach słupowych oraz w strefie przejazdu do 70 lub 85 cm, a część obiektów posadowiona na fundamencie grubości 70 cm. Przyjęto zastosowanie betonu klasy C30/37 i zbrojenie stalą klasy A-IIIN gatunku B500SP.  Całość fundamentów wykonana na warstwie chudego betonu podkładowego C12/15 grubości 10 cm.

Ściany:

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji piwnic projektowane w technologii monolitycznej, jako ściany  żelbetowe grubości 20 i 24 cm. Lokalnie przewidziano pogrubienia ścian, w celu wykonania rdzeni do połączenia zbrojenia belek i słupów kondygnacji parteru. Ściany z betonu C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). Na poziomie nadziemia ściany projektowane jako murowane z drobnowymiarowych elementów murowych w postaci bloczków silikatowych grubości 24 cm, klasy 20 MPA na zaprawie do cienkich spoin o wytrzymałości 10 MPa. Sztywność przestrzenną całego obiektu zapewniono ścianami żelbetowymi na parterze pracującymi jako tarcze. Połączenie ścian murowanych z żelbetowymi wykonano za pomocą systemowych połączeń.

Słupy:

Zaprojektowano monolityczne, żelbetowe słupy w poziomie piwnic o zróżnicowanych wymiarach przekrojów poprzecznych w zależności od lokalizacji słupa i wartości przekazywanych obciążeń. Słupy zostały zaprojektowane na przeniesienie obciążeń wyjątkowych od uderzenia samochodem oraz o podwyższonej odporności ogniowej. Odporność ogniowa REI120 zapewniona została poprzez zastosowanie odpowiedniej minimalnej otuliny prętów zbrojeniowych. Dodatkowo w celu zabezpieczenia krawędzi elementów żelbetowych przewidziano fazowanie (ukosowanie krawędzi 20×20 mm) wszystkich słupów i innych elementów żelbetowych nie podlegających zakryciu i wymaganej odporności REI120. Słupy projektowane z betonu C30/37 i zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP).

Schody:

W budynkach zaprojektowano schody wewnętrzne, żelbetowe z elementów prefabrykowanych. Przyjęto płytowy ustrój statyczny pracy schodów. Płyty biegu i spoczników międzykondygnacyjnych grubości 16 cm, sztywno zamocowane w żelbetowych ścianach klatek schodowych grubości 20 i 24 cm. Żelbetowe ściany klatki schodowej tworzą trzon komunikacyjny dodatkowo usztywniający całą konstrukcję obiektu.

Stropy:

Strop w poziomie parteru stanowi płytę transferową przenoszącą obciążenia ze ścian kondygnacji nadziemia na słupy kondygnacji garażowej. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na ukształtowanie układu funkcjonalno – użytkowego mieszkań w sposób niezależny od kondygnacji podziemia. Zaprojektowano wielopolowy strop żelbetowy o konstrukcji płytowo – słupowej i zasadniczej siatce podpór 6,5×6,7 m. Projektowany strop ma zróżnicowaną grubość od 25 do 40 cm wraz z zastosowaniem belek krawędziowych z betonu klasy C35/45. W miejscu oparcia stropu na słupach przewidziano pogrubienie płyty poprzez ukształtowanie głowic o grubości 65 cm. Strop wykonany z betonu C30/37 i zbrojony stalą A-IIIN (B500SP).

Stropy nadziemia zaprojektowane jako monolityczne, żelbetowe grubości 18 cm oparte na ścianach murowanych. Płyty wykonane z betonu C30/37 i zbrojone krzyżowo stalą A-IIIN (B500SP). Płyty loggi projektowane o grubości 20 cm ze spadkiem do 18 cm. Płyty oparto przegubowo na ścianach nośnych i punktowo na słupie żelbetowym. Płyty balkonowe również zaprojektowane ze spadkiem 1% i zmiennej grubości od 20 do 18 cm. Balkony podwieszono do stropów wewnętrznych za pomocą systemowych łączników termicznych.

Konstrukcja dachu:

Zaprojektowano stropodach płaski, którego główną konstrukcję nośną stanowi wielopolowa płyta żelbetowa oparta na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach murowanych. Płyta grubości 18 cm, projektowana z betonu C30/37 i zbrojona stalą A-IIIN (B500SP).

Inne realizacje