Zespół mieszkaniowy BYTKOWSKA

Mieszkalne
Lokalizacja
Katowice
Architektura
ARKAT
Projekt konstrukcyjny:
2019-2020
Inwestor
WAWEL SERVICE

Projekt konstrukcyjny zespołu mieszkaniowego BYTKOWSKA dotyczył zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie osiedla mieszkalnego. Osiedle składa się z dwóch prostopadłościennych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych (A i B) wraz z częścią usługowo-handlową, garażami podziemnymi i bezpośrednim zagospodarowaniem terenu. Budynki usytuowano prostopadle względem siebie i połączono łącznikiem. Budynek A jest podpiwniczony i posiada 7 kondygnacji naziemnych. Na poziomie parteru zlokalizowane zostały częściowo lokale usługowe, natomiast pozostałą część budynku stanowią mieszkania i komórki lokatorskie. Budynek B posiada na wszystkich 6 kondygnacjach naziemnych mieszkania. W obu budynkach kondygnację podziemną przeznaczono jako parking dla samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne. Budynek A ma charakter korytarzowy, a B to galeriowiec. Każdy z obiektów obsługuje jeden węzeł komunikacyjny z klatką schodową i dźwigiem osobowym oraz jedna wspólna klatka schodowa o charakterze ewakuacyjnym.

Budynki zostały zaprojektowane w technologii tradycyjnej. Elementy konstrukcyjne w podziemiu zaprojektowano jako monolityczne, żelbetowe. W części nadziemnej zastosowano układ ścianowo-tarczowy w technologii monolitycznej oraz częściowo murowanej wraz z żelbetowymi elementami usztywniającymi. Ze względu na różnicę poziomu posadowienia projektowane budynki oddzielono od siebie dylatacją na poziomie płyty fundamentowej. Powyżej poziomu posadowienia konstrukcję obiektów podzielono na mniejsze segmenty.

Projekt konstrukcyjny zespołu mieszkaniowego BYTKOWSKA obejmował dwuetapowe prace projektowe. W ramach tej inwestycji opracowano projekt budowlany oraz wykonawczy branży konstrukcyjnej.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Do pracy nad tym projektem wykorzystano oprogramowanie działające w wymiarze 2D i 3D. W ramach projektu wykonano bardzo dokładne i szczegółowe analizy statyczno-wytrzymałościowe oraz obliczenia konstrukcyjne na podstawie wykonanego modelu 3D w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Wybiórczo wykonano obliczenia sprawdzające korzystając z pakietów oprogramowania Specbud®. Wszystkie rysunki konstrukcyjne szalunkowe i zbrojenia wykonano w modelu 3D programu Autodesk®: Advance Concrete.

Fundamenty:

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie budynków w postaci płyt fundamentowych obliczonych jako wielopolowy strop odwrócony o układzie płytowo-słupowym. Obliczenia przeprowadzone zostały przy założeniu schematu fundamentu jako płyty opartej na sprężystym podłożu scharakteryzowanym przez trzy podstawowe parametry gruntowe. W miejscach występowania słupów zaprojektowano lokalne przegłębienia płyt, w celu zabezpieczenia projektowanego fundamentu przed przebiciem. Grubość płyty fundamentowej wynosi 30 cm, z lokalnymi obniżonymi pasmami do głębokości 120 cm. Dla fundamentów przyjęto beton klasy C35/45 . Płyty zbrojone prętami zbrojeniowymi klasy A-IIIN (B500SP) oraz siatkami zbrojeniowymi z drutów gatunku B500A. Pod całością zaprojektowano podkład z chudego betonu C8/10 grubości 10 cm.

Obiekt posadowiony został na podłożu skalistym. W bezpośrednim otoczeniu projektowanego budynku A przebiega istniejąca magistrala wodociągowa, w związku z czym wystąpiła konieczność odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji projektowanego budynku przed ewentualnymi niekorzystnymi skutkami uszkodzenia rurociągu. Posadowienie budynku A zabezpieczono poprzez zastosowanie systemu izolacji przeciwwodnej w postaci technologii „białej wanny” i wykonaniu pogrubionej poduszki z chudego betonu sięgającej stropu warstwy gruntu nośnego.

Ściany:

Ściany w budynku A i B zaprojektowano w zróżnicowanej technologii. Część  ścian stanowią ściany monolityczne, żelbetowe pracujące w układzie ścianowym lub ścianowo-tarczowym, natomiast część ścian projektowana z elementów murowych usztywnionych elementami żelbetowymi. Ściany monolityczne, żelbetowe o zróżnicowanej grubości wynoszącej 18-30 cm. Ściany i tarcze projektowane z betonu klasy C30/37 w garażu, C35/45 w poziomie parteru oraz C25/30 na kondygnacjach powyższych. Ściany zbrojone prętami pionowymi i poziomymi ø10 i ø12 ze stali klasy A-IIIN i gatunku B500SP. Ponadto ściany zaprojektowano o podwyższonej odporności ogniowej do REI60 i  REI120 w garażu. Ściany murowane projektowane z bloczków betonowych TAB o zróżnicowanej grubości zgodnie z projektem architektonicznym. Dodatkowo w ramach projektu zagospodarowania terenu w bezpośrednim otoczeniu budynku przewidziano wykonanie ścian oporowych.

Słupy:

Zaprojektowano słupy żelbetowe sztywno zamocowane w fundamencie stanowiące podparcie dla stropów głównie w części podziemnej. Przyjęto wykonanie słupów o zróżnicowanych wymiarach przekroju poprzecznego w zależności od przenoszonych obciążeń. W garażach zaprojektowano słupy o najwyższej odporności ogniowej REI120 i uwzględniono w obliczeniach przypadek obciążenia wyjątkowego wynikającego z możliwości uderzenia samochodem. W części nadziemnej zaprojektowano słupy o odporności ogniowej REI60. Odporność ogniowa zapewniona poprzez dobór odpowiedniej grubości otuliny. Zastosowano beton C30/37 i zbrojenie prętami ø20 ze stali A-IIIN (B500SP).

Belki:

Zaprojektowano wieloprzęsłowe belki ciągłe oparte na słupach lub ścianach żelbetowych. Belki stanowią bezpośrednie oparcie dla projektowanych płyt stropowych lub podporę dla projektowanych ścian wyższych kondygnacji. W projekcie przewidziano zróżnicowane wymiary przekroju poprzecznego belek w zależności od jej lokalizacji, rozpiętości i przenoszonych obciążeń. Zastosowano różne klasy betonu, analogicznie jak w przypadku ścian . Przyjęto stal zbrojeniową klasy A-IIIN (B500SP).

Stropy:

W obu budynkach zaprojektowano wieloprzęsłowe płyty krzyżowo zbrojone oparte na układzie belek żelbetowych i układzie ścianowo-tarczowym. Zaprojektowano płyty monolityczne, żelbetowe o grubości 20 cm. Jedynie grubość stropu nad garażem zwiększono do 30 cm ze względu na podwyższoną odporność ogniową stropu i większe obciążenia użytkowe. Strop nad parterem projektowany z betonu klasy C35/45 , a pozostałe z C25/30. Zastosowano zbrojenie prętami prostymi ø10, ø12 i ø16 ze stali klasy A-IIIN (B500SP). Balkony zaprojektowano jako płyty wspornikowe podwieszone do stropu za pośrednictwem systemowych łączników termicznych.

Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu została zaprojektowana w postaci stropodachu płaskiego o tradycyjnym układzie warstw. Konstrukcję nośną stanowi monolityczna płyta żelbetowa grubości 20 cm z betonu klasy C25/30 i zbrojona stalą A-IIIN (B500SP). Wzdłuż całego obwodu dachu zaprojektowano attyki żelbetowe grubości 18 cm.

Inne realizacje