Salon samochodowy PORSCHE CENTRUM

Publiczne
Lokalizacja
Sopot
Architektura
INCO Architekci
Projekt konstrukcyjny:
2020
Inwestor
LELLEK GROUP

Projekt konstrukcyjny salonu PORSCHE dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie salonu samochodowego Porsche Centrum w Sopocie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projektowany budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnację podziemną podzieloną częściowo na dwie pośrednie. w kondygnacjach podziemnych przewidziano ustrój słupowo-płytowy połączony z ustrojem płytowo-ścianowym, z lokalnie wprowadzonymi belkami żelbetowymi stanowiącymi usztywnienie stropu i podparcie słupów nadziemia nie mających kontynuacji w podziemiu. Ustrój nośny kondygnacji nadziemnych stanowią układy słupowo-płytowy, płytowo-ścianowy oraz płytowo-tarczowy, w którym reakcje ze stropów przenoszone są na słupy i ściany kondygnacji podziemnej. Konstrukcję dachu stanowi stalowa więźba dachowa wykonana z profili gorąco walcowanych, a sztywność przestrzenną konstrukcji zapewnia układ ścian i tarcz żelbetowych. Budynek został całkowicie oddylatowany od konstrukcji rampy wjazdowej. Dylatacja pełna przebiega na całej wysokości budynku, a szerokość szczeliny dylatacyjnej wynosi 30 mm.

Projekt konstrukcyjny salonu PORSCHE jest nie pierwszym projektem salonu samochodowego zrealizowanym z zaprzyjaźnioną pracownią architektoniczną INCO Architekci. W ramach tej inwestycji na podstawie koncepcji architektonicznej opracowany został projekt budowlany, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. W kolejnym etapie opracowany zostanie również projekt wykonawczy konstrukcji.

 

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Konstrukcję obiektu zaprojektowano z wykorzystaniem oprogramowania 3D wykorzystując technologię BIM. W ramach tego projektu prowadzono koordynację międzybranżową korzystając z modelu BIM stworzonego w programie Autodesk®: Revit Structure. Dodatkowo wykonane zostały szczegółowe modele 3D konstrukcji stalowych w programie Autodesk®: Advance Steel. Obliczenia statyczne, analizy statyczno-wytrzymałościowe i wymiarowanie poszczególnych elementów wykonano w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Uzupełniająco skorzystano z pakietów programu Specbud®.

Fundamenty:

Konstrukcję salonu posadowiono na żelbetowej, monolitycznej płycie fundamentowej zakładając posadowienie bezpośrednie na gruncie rodzimym. Zastosowano płytę fundamentową grubości 40 cm z miejscowymi przegłebieniami do 80 cm. Pod fundamentami na zagęszczonym i niezamarzniętym podłożu zaprojektowano podkład z betonu C12/15 gr. 10 cm. Płytę fundamentową zaprojektowano z betonu wodoszczelnego o stopniu wodoszczelności min. W8 oraz klasie C30/37. Płytę zazbrojono stalą klasy A-IIIN (B500SP).

Ściany:

Ściany żelbetowe na poziomie kondygnacji podziemnej, częsciowo na kondygnacji parteru i piętra oraz wokół szybu windowego zaprojektowano o zróżnicowanej grubości, od 20-35 cm. Ściany nośne wewnętrzne wykonano z betonu C30/37, a zewnętrzne ściany kondygnacji podziemnej z betonu wodoszczelnego o stopniu wodoszczelności min. W8. Zbrojenie ścian stalą klasy A-IIIN (B500SP). Część ścian nośnych zaprojektowana jako murowane o grubości 18 cm z bloczków wapienno-piaskowych np. SILKA E18 kl. 20. Ściany działowe nienośne gr. 12 cm częściowo wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, a częściowo murowane z bloczków wapienno-piaskowych.

Słupy:

Na poziomie podziemia i częściowo nadziemia zaprojektowano wykonanie słupów żelbetowych o przekroju okrągły o średnicy 35 cm oraz częściowo kwadratowym o wymiarach 35×35 cm. W części nadziemnej przewidziano wykonanie dodatkowych słupów o zróżnicowanych przekrojach takich jak np. 30×86 cm, 30×92 cm i 30×45 cm. Słupy żelbetowe wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą B500SP. Wszystkie słupy zaprojektowane o odporności ogniowej REI120 poprzez zastosowanie odpowiednio większej otuliny zbrojenia głównego. Dodatkowo słupy w odpowiednich strefach możliwego ruchu samochodów w poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano tak, aby przeniosły obciążenie wyjątkowe od uderzenia samochodem.

Belki:

Nad kondygnacją podziemną oraz nad częścią parteru zaprojektowano podciągi żelbetowe wylewane razem z płytą stropową. Podciągi i belki wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone prętami ze stali B500SP. Belki nad kondygnacją podziemną zaprojektowano o klasie odporności ogniowej REI120, a nad kondygnacją parteru – REI60. Konstrukcję stropu nad serwisem zaprojektowano jako układ belek stalowych z stali gatunku S235JR na słupach i zespolonych ze stropem.

Schody:

Zaprojektowano schody żelbetowe, monolityczne płytowe i wspornikowe lub monolityczno-prefabrykowane. Dla wszystkich schodów zaprojektowano grubość płyty biegu oraz spoczników równą 18 cm. Schody zakotwiono w ścianach żelbetowych oraz stropach. Schody wykonane z betonu C30/37 i zbrojone stalą B500SP.

Konstrukcja dachu:

Konstrukcję dachu stanowi układ belek stalowych ze stężeniami wykonanych ze stali gatunku S235JR.  Na konstrukcji belek stalowych ułożono blachę trapezową T1351/1 montowaną w układzie jednoprzęsłowym zgodnym z układem belek nośnych.

Podkonstrukcja fasady:

Wykonanie podkonstrukcji fasady podwieszonej przewidziano wykonać z profili stalowych ze stali gatunku S235JR mocowanych do żelbetowych słupów głównej konstrukcji nośnej budynku.

 

 

 

Inne realizacje