Budynek jednorodzinny

Mieszkalne
Lokalizacja
Smolnica
Architektura
Blsk.
Projekt konstrukcyjny:
2018
Inwestor
prywatny

Projekt konstrukcyjny budynku jednorodzinnego dotyczył budowy nowoczesnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o niestandardowej architekturze. Inwestycja przedmiotowego obiektu zlokalizowana została w Smolnicy. Projektowany budynek jest obiektem mieszkalnym o wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych z poddaszem nieużytkowym. Główną konstrukcję budynku zaprojektowano w technologii prefabrykowano-monolitycznej. Na prefabrykowanych, keramzytobetonowych ścianach nośnych oparto prefabrykowane stropy typu Filigran. Całość budynku posadowiono na monolitycznej płycie fundamentowej i przekryto konstrukcją więźby dachowej z wykorzystaniem prefabrykowanych, drewnianych dźwigarów kratowych.

W ramach tego projektu konstrukcyjnego na podstawie otrzymanej koncepcji architektonicznej opracowano projekt budowlany branży konstrukcyjnej stanowiący podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.  Projekt konstrukcyjny budynku jednorodzinnego w Smolnicy obejmował swoim zakresem wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, wymiarowanie podstawowych elementów konstrukcyjnych i wykonanie rysunków konstrukcyjnych.

 

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Projekt konstrukcyjny budynku jednorodzinnego w Smolnicy wymagał wykorzystania oprogramowania 2D i 3D. Obliczenia przeprowadzono w programie Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional® oraz za pomocą dostępnych pakietów Specbud®, a dokumentację rysunkową korzystając z oprogramowania Autodesk® AutoCAD i Advance Concrete. Rysunki konstrukcyjne elementów prefabrykowanych pozostały poza zakresem opracowania i zostały przygotowane przez odpowiedniego producenta lub dostawcę elementu.

FUNDAMENTY:

Ze względu na proste warunki gruntowo-wodne, przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną i zastosowano bezpośredni sposób posadowienia. Budynek posadowiono na płycie fundamentowej o gr. 30 cm z betonu C25/30 zbrojonej stalą A-IIIN (B500SP) na podkładzie z chudego betonu C12/15 gr. 10cm i warstwie izolacji z płyt styropianowych XPS o nośności >100 kPa. W projekcie przyjęto wymianę gruntów wysadzinowych i bardzo wysadzinowych na warstwę pospółki zagęszczonej. Przyjęto posadowienie tarasu na betonowych płytach grubości 15 cm. Płyty zbrojone konstrukcyjnie, krzyżowo górą i dołem siatkami z drutu ∅8 o oczku 250×250.

ŚCIANY:

Ściany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z prefabrykowanych elementów keramzytobetonowych o grubościach 15, 17,5 , 20 i 24 cm. Ściany szczytowe połączone zostały ze skrajnymi dźwigarami na swoich górnych krawędziach przez obustronne skręcenie, zapewniając współpracę z konstrukcją dachu i jego stężeniami. Ściany podłużne połączone z wieńcem co pozwala na przeniesienie poziomych reakcji i zapewnia sztywność ścian i wieńca w całej płaszczyźnie. Ściany zaprojektowane z betonu lekkiego klasy LC 16/18 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). Jako producenta i dostawcę ścian prefabrykowanych wybrano firmę PRAEFA.

BELKI:

Przewidziano wykonanie belki żelbetowej jako podciąg w poziomie stropu. Belka o przekroju 17,5 x 30 cm i rozpiętości 3,0 m projektowana z betonu C25/30. Zbrojenie główne ze stali A-IIIN (B500SP), a strzemiona A-I.

NADPROŻA:

Nadproża otworów drzwiowych i okiennych zaprojektowano jako elementy ukryte w ścianach prefabrykowanych.

WIEŃCE:

Wieńce żelbetowe zaprojektowano jako monolityczne, wylewane na budowie z betonu C25/30 i zbrojone stalą A-IIIN. Wieńce na poziomie stropu prefabrykowanego projektowane w formie opaski z dwóch prętów ø16. Wieniec wokół przestrzeni poddasza nieużytkowego zaprojektowany został jako belkowy o szerokości odpowiedniej ściany i wysokości 16 cm. Wieniec zbrojony na krawędziach zewnętrznych i wewnętrznych sześcioma prętami ø16 i strzemionami w rozstawie co około 125 mm. Wieńcowi podłużnemu w osi 1 zapewniono podparcie pośrednie na filarku ściany zewnętrznej poprzez połączenie umożliwiające przesuw poziomy.

STROPY:

Strop międzypiętrowy zaprojektowano jako prefabrykowany, krzyżowo zbrojony z płyt typu Filigran o grubości 16 cm. Płyty stropowe swobodnie oparte na elementach ścian prefabrykowanych. Elementy monolityczne stropu wykonane z betonu klasy C25/30, zbrojenie ze stali A-IIIN (B500SP).

KONSTRUKCJA DACHU:

Konstrukcja dachu zaprojektowana w postaci więźby dachowej w postaci dźwigarów kratowych z drewna litego klasy C27 ułożonych w rozstawie co około 1,0 m. Dźwigary z drewna iglastego mocowane są obustronnie, bezpośrednio za pomocą systemowych blach kotwiących. Na skrajnych dźwigarach uwzględniono mocowanie punktowe na górnych krawędziach pasów górnych ścian szczytowych. Zaprojektowano pasy dolne dźwigarów o wymiarze przekroju poprzecznego 4,90×14,0 cm, skratowania o wymiarze 4,90×7,0 cm, a stężenia dachowe w postaci desek o wymiarze przekroju porzecznego 2,60×26,0 cm.

Przyjęto połączenie poszczególnych elementów kratownicy w węzłach za pomocą płytek kolczastych. Połacie dachu stężono w płaszczyźnie pasów górnych i dolnych oraz w płaszczyźnie skratowań za pomocą taśmy perforowanej zgodnie z wytycznymi producenta dźwigarów. Konstrukcję dachu stężono zapewniając możliwość przeniesienia sił poziomych od działania wiatru oraz pozwalając na współpracę dźwigarów z ścianami szczytowymi.

Inne realizacje