Dom opieki dla osób starszych

Publiczne
Lokalizacja
Dąbrowa Górnicza
Architektura
jamjam
Projekt konstrukcyjny:
2016-2017
Inwestor
Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Projekt konstrukcyjny domu opieki dla osób starszych swoim zakresem obejmował przebudowę istniejącego Domu Opieki Sióstr Pasjonistek w Strzemieszycach Wielkich wraz z dostosowaniem go do aktualnych przepisów przeciw pożarowych oraz rozbudowę części istniejącej. Do istniejącego 5-cio kondygnacyjnego obiektu składającego się z dwóch oddylatowanych od siebie segmentów doprojektowano 3-segmentowy nowy budynek z kaplicą. Nowo projektowana część zawiera pokoje oraz funkcje uzupełniające, komplementarne dla części istniejącej. Budynki istniejące połączono z częścią nowo projektowaną łącznikiem o konstrukcji monolitycznej i układzie słupowo-belkowym. Budynki stanowiące część rozbudowywaną zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej, monolityczno-prefabrykowanej.

W ramach tej realizacji opracowany został projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji i projekt produkcyjny elementów prefabrykowanych. Współpracując z pracownią architektoniczną jamjam, która przygotowała koncepcję rozbudowy oraz projekt branży architektonicznej wykonano szczegółowe analizy możliwości zastosowania elementów prefabrykowanych oraz kompletną dokumentację projektową branży konstrukcyjnej.  Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowano projekt budowlano-wykonawczy projektowanych części, a następnie projekt produkcyjny poszczególnych elementów konstrukcyjnych niezbędny do realizacji w zakładach prefabrykacji. Po zakończeniu prac projektowych zespół figura.team wspierał wykonawców na etapie budowy, odpowiadając na każde pytanie oraz dzieląc się swoim doświadczeniem udzielał cennych wskazówek dotyczących montażu elementów prefabrykowanych.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

Projekt konstrukcyjny domu opieki dla osób starszych wymagał przeprowadzenia szeregu analiz projektowych i obliczeniowych. Przy pomocy oprogramowania 2D i 3D wykonano modele obliczeniowe na podstawie, których stworzone zostały szczegółowe rysunki wykonawcze projektowanych elementów konstrukcyjnych. Poza rysunkami szalunkowymi oraz zbrojenia elementów żelbetowych, opracowane zostały również rysunki produkcyjne schodów i kanałowych stropów prefabrykowanych (w tym również częściowo sprężonych) firmy Dennert. Projekt zrealizowano przy pomocy oprogramowania Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®, AutoCAD, Advance Concrete, Specbud® oraz dedykowanego oprogramowania do projektowania i wykonywania rysunków technicznych firmy Dennert.

Fundamenty:

Poszczególne części obiektu dobudowywanego posadowiono na żelbetowej płycie fundamentowej grubości 40 cm z ostrogami w liniach zewnętrznych brzegowych płyty oraz częściowo na ławach fundamentowych. Pod słupami projektowanego łącznika przewidziano wykonanie stóp fundamentowych, a słupy prefabrykowane osadzono w prefabrykowanych stopach kielichowych. Całość fundamentów posadowiono na podkładzie  z chudego betonu C8/10 grubości 10 cm. Fundamenty wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą B500SP typu A-IIIN.

Ściany:

Główną konstrukcję nośną projektowanej części budynku stanowi układ prefabrykowanych wewnętrznych i zewnętrznych ścian grubości 17,5 cm, oraz układ ramowy w postaci słupów i belek prefabrykowanych o odporności ogniowej REI120. Ściany prefabrykowane wykonane z betonu lekkiego klasy LC 16/18 i zbrojone siatami zbrojeniowymi  A-IIIN (B500SP). Ściany produkcji firmy PRAEFA.

Stropy:

Przewidziano zastosowanie prefabrykowanych stropów kanałowych firmy Dennert ze zintegrowanym ogrzewaniem sufitowym. Płyty stropowe o grubości 20 cm i podwyższonej klasie odporności ogniowej do REI90. Płyty zadaszeń zaprojektowane jako prefabrykowane płyty pełne oparte na ścianach zewnętrznych budynku z zastosowaniem łączników termoizolacyjnych Schöck Isokorb. Wszystkie płyty stropowe wykonane z betonu klasy C50/60 i zbrojone stalą klasy A-IIIN (B500SP).

Belki:

Przewidziano wykonanie belek nośnych o zróżnicowanej konstrukcji. Występują belki prefabrykowane, monolityczne oraz częściowo pół prefabrykaty, czyli belki monolityczno – prefabrykowane.  Belki żelbetowe w większości o szerokości 21 i 35 cm wykonane zarówno w formie nadciągów, podciągów jak i częściowo ukryte w poziomie stropu.  Wykonane z betonu klasy C30/37  i zbrojone stalą klasy A-IIIN (B500SP).

Wieńce:

Wieńce obwodowe projektowane na wszystkich ścianach zewnętrznych i wewnętrznych w postaci 2 prętów Ø16. Kształt wieńca dostosowano do oparcia prefabrykowanych płyt stropowych i projektowanych prefabrykowanych ścian nośnych. W miejscach połączenia ścian prefabrykowanych z płytami stropowymi dodatkowo przewidziano spięcie prętów hakami typu S Ø8 w miejscach wystających prętów w kształcie U na krawędzi bocznej płyt Dennert.

Schody wewnętrzne:

Zaprojektowano żelbetowe schody prefabrykowane firmy Dennert. Dwubiegowe, proste schody ze spocznikiem międzykondygnacyjnym opartym na specjalnie ukształtowanej konsoli w poziomie płyt stropowych.

Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu zróżnicowana. Nad częścią centralną projektowanego budynku i kaplicy zastosowano prefabrykowane żelbetowe płyty kanałowe Dennert grubości 20 cm, przy czym część stropodachu nad kaplicą ze względu na znaczne rozpiętości przekryto płytami sprężonymi, strunobetonowymi. Pozostałą część dachu stanowi konstrukcja krokwiowo-jętkowa o kącie nachylenia połaci 25◦. Konstrukcję więźby dachowej  z drewna C24 oparto na prefabrykowanych ściankach kolankowych z żelbetowymi trzpieniami, do których zamocowano murłaty. Zastosowano krokwie i jętki podwójne z przewiązką w rozstawie ok. 1,0 m. Zakotwienie zbrojenia trzpieni żelbetowych wykonano w specjalnych wyżłobieniach płyt stropowych.

Konstrukcja szybu windy:

Konstrukcję szybu windy stanowią prefabrykowane ściany grubości 25 cm, wykonane tak jak ściany zewnętrzne z betonu lekkiego LC 16/18 i zbrojone siatkami zbrojeniowymi klasy A-IIIN (B500SP). Nadszybie i podszybie windy wykonane jako płyty żelbetowe, monolityczne o grubości odpowiednio 20 i 30 cm z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP).

Dylatacje:

Pomiędzy poszczególnymi częściami budynku istniejącego i projektowanego przewidziano wykonanie dylatacji szerokości 30 mm. W przypadku występowania w miejscu dylatacji belek, dylatację ukszałtowano na zasadzie krótkich wsporników. Belki monolityczne oparto na wspornikach za pośrednictwem wkładek elastomerowych grubości 10-12 mm.

Inne realizacje