Zabudowa zagrodowa

Mieszkalne
Lokalizacja
-
Architektura
MA.PA
Projekt konstrukcyjny:
2018-2019
Inwestor
prywatny

Projekt konstrukcyjny zabudowy zagrodowej dotyczył realizacji w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie posadowienia czterech budynków gospodarczych i wiaty w miejscowości Książęcy Las. Projektowany kompleks zabudowy zagrodowej składa się z pięciu segmentów, w których skład wchodzą dwa niepodpiwniczone i dwa podpiwniczone budynki gospodarcze z wiatą. Budynki podpiwniczone (A i B) są połączone ze sobą i tworzą jeden obiekt. Głównym celem projektowanych budynków jest ich przeznaczenie jako zaplecza technicznego dla wypasu stada kóz w okresie letnim, przynależnego do rodzinnego gospodarstwa inwestora.

Główną konstrukcję nośną projektowanych budynków gospodarczych stanowi monolityczny, żelbetowy układ ścian i stropów wylewanych na budowie. Budynki posadowione na płytach fundamentowych, przy czym ze względu na podział na segmenty, które są połączone ze sobą, ale posadowione niezależnie od siebie przewidziano wykonanie przerw konstrukcyjnych. W celu zastosowania, modułowego systemu łączenia segmentów i wiaty, jak również w celu ograniczenia sił wewnętrznych generowanych przez nierównomierne osiadanie konstrukcji założono wykonanie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy segmentami na całej wysokości budynków pomiędzy ścianami.

Przedmiotem projektu konstrukcyjnego zabudowy zagrodowej był w głównej mierze projekt wykonawczy, obejmujący opracowanie rysunkowej dokumentacji wykonawczej konstrukcji żelbetowych projektowanych budynków na podstawie projektu budowlanego branży architektonicznej opracowanej przez pracownię architektoniczną MA-PA.

    Opis elementów konstrukcyjnych:

W ramach projektu wykonawczego przeprowadzono obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcji żelbetowych przy pomocy programu Autodesk®: ROBOT™ Structural Analysis Professional®. Sprawdzająco wykorzystano również pakiety oprogramowania Specbud®. Na podstawie otrzymanych wyników wykonano rysunki szalunkowe i zbrojenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych korzystając z modelu 3D w programie Autodesk® Advance Concrete.

Fundamenty:

Mimo trudnych warunków gruntowych, ze względu na charakter projektowanych budynków zaklasyfikowano je do pierwszej kategorii geotechnicznej i przyjęto posadowienie projektowanych budynków na płycie fundamentowej, monolitycznej grubości 27 cm. Miejscowo wzdłuż jednej z ścian podłużnych zaprojektowano lokalne obniżenie ściany fundamentowej w celu zachowania odpowiedniej minimalnej głębokości posadowienia. Razem z żelbetowymi ścianami, płyta fundamentowa tworzy skrzynię fundamentową. Pomiędzy oddylatowanymi segmentmi (A i B) i wiatą przewidziano wykonanie szczeliny dylatacyjnej. Płyty fundamentowe i ściany budynków C i D zaprojektowane jako żelbetowe – niezależne od siebie.

Płyty fundamentowe projektowane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą A-IIIN (B500SP), przy czym dopuszczono możliwość zbrojenia stalą St500-B lub B500A.  Zbrojenie fundamentów siatką podstawową w obu kierunkach o średnicy ø12. Ponadto z płyty fundamentowej wypuszczono startery do zbrojenia ścian żelbetowych o średnicy ø10 oraz zbrojenie podpierające ø6.  Całość fundamentów zaprojektowano na jednolitej warstwie chudego betonu klasy C8/10 i grubości 10 cm.

Ściany:

Założono wykonanie ścian monolitycznych, żelbetowych wylewanych na budowie o grubości 30 cm.  Zbrojenie ścian fundamentowych skrzyni ze stali zbrojeniowej o średnicy ø10 siatką podstawową w obu kierunkach i zbrojeniem rozdzielczym ø6 w rozstawie zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi. Ściany projektowane z betonu klasy C30/37. Dodatkowo przewidziano wykonanie zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej w formie izolacji ciężkiej, z racji występowania wysokiego poziomu wód gruntowych i możliwości podnoszenia się jej poziomu w czasie występowania intensywnych opadów lub roztopów.

Ściany oporowe:

Projekt konstrukcyjny zabudowy zagrodowej zakłada również wykonanie żelbetowej ściany oporowej przy segmencie A i B. Ściana projektowana jako żelbetowa ściana oporowa o przebiegu krzywoliniowym w rzucie, wykonana w technologii monolitycznej. Ściana projektowana z betonu klasy C30/37 i zbrojona stalą zbrojeniową o średnicy ø12 klasy A-IIIN (B500SP).

Schody:

Zaprojektowano schody płytowe o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej. Grubość płyty schodów przyjęto 15 cm. Zastosowano beton C30/37 i zbrojenie główne o średnicy ø12 oraz zbrojenie rozdzielcze ø8. Przyjęto stal zbrojeniową klasy A-IIIN (B500SP). Dodatkowo przewidziano wykonanie dylatacji schodów od ścian od budynku wiaty. Przyjęto szerokość szczeliny dylatacyjnej wynoszącą 10 mm i wykonanie w tym miejscu przekładki styropianowej lub innego materiału ściśliwego, umożliwiającego swobodną pracę i odkształcenia płyty schodów.

Stropy:

Zaprojektowano w poziomie parteru stropy żelbetowe, monolityczne w postaci płyty stropowej opartej na skrzyni fundamentowej. Płyta stropowa krzyżowo zbrojona prętami głównymi o średnicy ø10 i zbrojeniem podtrzymującym ø6 w rozstawach zgodnych z rysunkami. Płyty stropowe projektowane z betonu klasy C30/37.

Inne realizacje