figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

Co zawiera protokół z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego? W niniejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie oraz podamy kilka najważniejszych informacji dotyczących sporządzania protokołów z kontroli okresowej 5-letniej ogólnobudowlanej.Niezależnie, w artykule p/t Co obejmuje przegląd budowlany 5-letni omówiliśmy dokładnie co obejmuje taki przegląd, dla jakich obiektów budowlanych jest wykonywany, kto jest odpowiedzialny za wykonanie takiego przeglądu, oraz w jakich terminach powinno się go wykonywać.

Przepisy, które dotyczą zasad sporządzania i formy protokołów będących podsumowaniem kontroli okresowych 5-letnich ogólnobudowlanych znajdują się w w art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przygotowanie do protokołu z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego

Zanim osoba przeprowadzająca kontrolę 5-letnią wykona taką kontrolę, w pierwszej kolejności musi zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli oraz wszelkimi zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku. W każdym protokole 5-letnim ogólnobudowlanym w pierwszej kolejności ujmowane są niewykonane roboty remontowe, które były zalecane do wykonania w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.

Co zawiera protokół z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego – formalnie

Co zawiera protokół z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego z formalnego punktu widzenia? Zgodnie z art. 62a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane protokół sporządzony w wyniku kontroli okresowej ogólnobudowlanej powinien zawierać przynajmniej:

 • datę przeprowadzenia kontroli,
 • imię i nazwisko, numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane oraz podpis osoby przeprowadzającej kontrolę
 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego,
 • określenie charakteru kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiającego jego identyfikację,
 • zakres kontroli,
 • ustalenia dokonane w czasie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli takie zostały stwierdzone,
 • zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości,
 • metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów,
 • zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
Co zawiera protokół z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego - czołówka protokołu

Niezależnie, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać również określenia dotyczące:

 • stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą,
 • rozmiarów zużycia lub uszkodzeń elementów budynku objętych kontrolą,
 • zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania,
 • metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działania innych czynników,
 • zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.

Jeżeli istnieje taka potrzeba do protokołów dołącza się dokumentację fotograficzną zmian i uszkodzeń elementów, która została wykonana w trakcie przeprowadzonego przeglądu.

Wyżej wymienione elementy, określone dokładnie przez przepisy prawne, stanowią podstawę we wszystkich protokołach z kontroli okresowych budowlanych. W następnej części niniejszego artykułu przedstawimy zakres przeglądów 5-letnich ogólnobudowlanych oraz elementy, które takim kontrolom podlegają.

Co zawiera protokół z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego – rzeczowo

Co zawiera protokół z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego pod wzglądem rzeczowym? W protokole 5-letnim ogólnobudowlanym powinny zostać opisane wszystkie elementy, których stan techniczny podlega sprawdzeniu w ramach takiej kontroli, a zatem wszystkie elementy budynku lub budowli i instalacji oraz estetyka budynku i jego otoczenia.

Szczegółowym sprawdzeniem w toku wyżej wymienionej kontroli okresowej oraz uwzględnieniem w protokole z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego należy objąć stan techniczny takich elementów jak:

 • zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (np. tynki),
 • elementy ścian zewnętrznych (filary, gzymsy, attyki oraz detale architektoniczne),
 • pokrycia dachowe,
 • balustrady, loggie, balkony,
 • obróbki blacharskie oraz elementy odwodnienia budynku,
 • urządzenia i inne elementy zamocowane do ścian i dachu budynku (np. reklamy, szyldy, klimatyzatory, maszty antenowe i flagowe),
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • urządzenia stanowiące zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku,
 • przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku,
 • elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku,
 • wszystkie pozostałe elementy budynku,
 • estetyka budynku i jego otoczenia.

Po przeprowadzonej kontroli, w protokole należy umieścić informacje dotyczące stanu technicznego, rozmiarów zużycia i nieprawidłowości (jeżeli zostały stwierdzone) wszystkich powyższych elementów.

Zasady kontroli organoleptycznej i oceny stanu zużycia technicznego elementów obiektu budowlanego

W oparciu o przeprowadzoną kontrolę organoleptyczną i wzorce przedstawione w skrypcie p/t Zużycie obiektów budowlanych opracowanym przez WACETOB można określić stan techniczny oraz zużycie elementów objętych kontrolą. Zgodnie z tym opracowaniem wyróżnia się 6 różnych stanów technicznych elementów, którym odpowiadają poszczególne wartości zużycia procentowego i cechy tych elementów:

 • bardzo dobry – zużycie: 0÷10 % – Elementy budynku są dobrze utrzymane, konserwowane i nie wykazują oznak zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości tych elementów spełniają wymogi normy.
 • dobry – zużycie: 11÷25 % – Elementy budynku nie wykazują większego zużycia. Możliwe nieznaczne uszkodzenia (szczególnie mechaniczne), które wynikają z użytkowania. Wymagana jest konserwacja tych elementów.
 • średni – zużycie: 26÷50 % – Elementy budynku utrzymane są w zadowalającym stanie. Wymagany jest remont bieżący dotyczący drobnych napraw, uzupełnień, konserwacji itp. tych elementów.
 • zadowalający – zużycie: 51÷60 % – Elementy charakteryzują się średnimi uszkodzeniami i ubytkami nie zagrażającymi bezpieczeństwu publicznemu. Konieczny jest częściowy kapitalny remont elementów.
 • zły – zużycie: 61÷70 % – Elementy charakteryzują się znacznymi uszkodzeniami i ubytkami. Właściwości materiałów, z których dane elementy są wykonane mają obniżoną klasę. Konieczny jest kompleksowy remont kapitalny.
 • awaryjny – zużycie: >70 % – Budynek nadaje się do rozbiórki.

Zakres robót remontowych i kolejność ich wykonywania

W protokole z przeglądu po opisaniu stopnia zużycia każdego elementu umieszcza się informacje dotyczące zakresu robót remontowych oraz kolejności ich wykonywania. Zestawienie robót remontowych budynku, które zaleca się wykonać, aby utrzymać budynek w dobrej kondycji, sporządza się na podstawie wszystkich usterek i nieprawidłowości zauważonych podczas wykonywania przeglądu i wpisanych do protokołu. Zgodnie z art. 62a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane w zaleceniach powinny być wskazane czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, a także terminy ich wykonania.

Zestawienie robót remontowych budynku powinno zawierać podział robót na:

 • roboty konserwacyjne – roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku,
 • naprawy bieżące – okresowy remont elementów budynku, który ma za zadanie zapobiegać skutkom zużycia tych elementów i utrzymać budynek we właściwym stanie technicznym,
 • naprawy główne – remont, w którym wymianie ulega co najmniej jeden element budynku.

Zestawienie napraw bieżących i głównych stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych, w którym priorytet stanowią prace mające na celu:

 • eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
 • spełnienie wymagań ochrony środowiska,
 • zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.

Metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie

Metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych, zwłaszcza tych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, obejmują szereg działań i zasobów mających na celu zachowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku, jego bezpieczeństwa oraz funkcjonalności elementów budowlanych. Do takich działań można zaliczyć m.in.:

 • usuwanie śniegu z dachu – w przypadku, gdy zostanie przekroczone charakterystyczne obciążenie śniegiem przewidziane w projekcie,
 • stosowanie się do wytycznych i zaleceń konserwacyjnych producentów wszystkich elementów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych.

Stosowanie tych metod i środków powinno zapewnić większą ochronę danego budynku i jego elementów przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, co powinno również zaowocować jego dłuższą żywotnością.

Załączniki do protokołu z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego

Zgodnie z przepisami w każdym protokole z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego muszą znaleźć się dane osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis. Dodatkowo do protokołu konieczne jest dołączenie kopii uprawnień budowlanych osoby przeprowadzającej kontrolę oraz kopii aktualnego zaświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, a mianowicie zaświadczenia z odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającego członkostwo w Izbie i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Co zawiera protokół z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego – podsumowanie

W niniejszym wpisie postaraliśmy się odpowiedzieć szczegółowo na pytanie co zawiera protokół z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego. Dodatkowo zawarliśmy również kilka ogólnych informacji dotyczących sporządzania protokołów z kontroli okresowej 5-letniej ogólnobudowlanej, m.in. jak osoba przeprowadzająca kontrolę przygotowuje się przed sporządzeniem protokołu, jak ocenia się stan techniczny elementów budynku i jego otoczenia, jak dzieli się podział robót remontowych, jakie czynności można wykonywać, aby przedłużyć żywotność obiektu budowlanego oraz jakie załączniki dołączane są do protokołów z przeglądu 5-letniego ogólnobudowlanego.

Zobacz również: