figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

W niniejszym wpisie p/t Kontrole budowlane po uszkodzeniu lub zgłoszeniu przyjrzymy się szczególnym przypadkom kontroli budowlanych. Kontrole te mają charakter szczególny, bo ogólnie rzecz ujmując wykonuje się je w reakcji na uszkodzenie obiektu budowlanego lub zagrożenie takim uszkodzeniem lub też w wyniku zgłoszenia osoby zamieszkującej lokal mieszkalny znajdujący się w danym obiekcie. Inaczej jest w przypadku regularnych przeglądów budowlanych, które wykonuje się w określonych odstępach czasu. W zależności od rodzaju obiektu budowlanego są to następujące terminy:

 • raz na pół roku,
 • raz na rok,
 • raz na 5 lat.

Te regularne przeglądy budowlane opisaliśmy dokładnie w 3 innych wpisach, p/t Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom półrocznym, Co obejmuje przegląd budowlany roczny oraz Co obejmuje przegląd budowlany 5-letni.

Kontrole budowlane po uszkodzeniu lub zgłoszeniu – podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane określa dwa konkretne przypadki, dla których wymagane jest przeprowadzenie dodatkowej kontroli budowlanej. Zgodnie z art. 62 ust 1 p. 4 i 4a obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 • bezpiecznego użytkowania obiektu – każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w następnym akapicie naszego wpisu,
 • w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Kontrole budowlane po uszkodzeniu obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu należy wykonać każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Takie czynniki zewnętrzne to m.in.:

 • wyładowania atmosferyczne,
 • wstrząsy sejsmiczne,
 • silne wiatry,
 • intensywne opady atmosferyczne,
 • osuwiska ziemi,
 • zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
 • pożary,
 • powodzie.

Warto również podkreślić, że kontrola bezpiecznego użytkowania dotyczy nie tylko sytuacji uszkodzenia obiektu budowlanego, ale również wystąpienia bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem. Aby taka kontrola była konieczna, musi istnieć zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy Prawo budowlane w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – organ nadzoru budowlanego nakazuje przeprowadzenie kontroli, oraz może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Kontrole budowlane w wyniku zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń

Drugim szczególnym przypadkiem, kiedy trzeba wykonać dodatkową kontrolę budowlaną jest zgłoszenie o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z tym art.:

Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 p. 1-7.

Ustawa Prawo budowlane

Zgłoszenia dokonuje osoba zamieszkująca lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym, którego dotyczy zgłoszenie. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli w terminie 3 dni od otrzymania takiego zgłoszenia.

Kontrole budowlane po uszkodzeniu lub zgłoszeniu – zakres wymagań

Zakres wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 1-7 ustawy Prawo budowlane, określa sposób projektowania i budowania obiektu budowlanego jako całości oraz jego poszczególnych części wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania. Zgodnie z tymi przepisami w takim przypadku należy zapewnić:

 • spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, dotyczących:
  • nośności i stateczności konstrukcji,
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • higieny, zdrowia i środowiska,
  • bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
  • ochrony przed hałasem,
  • oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
  • zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;
 • warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
  • zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
  • usuwania ścieków wody opadowej i odpadów;
 • możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
 • możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
 • niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze;
 • minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;
 • warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 • ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Kontrole budowlane po uszkodzeniu lub zgłoszeniu – podsumowanie

W niniejszym wpisie omówiliśmy dwa szczególne przypadki, w których trzeba wykonywać dodatkowe kontrole budowlane. Przy okazji opisaliśmy jakie są podstawowe wymagania przy projektowaniu, budowie i (pośrednio) użytkowaniu obiektów budowlanych. Dzięki temu można się będzie łatwiej zorientować, kiedy takie przepisy nie będą spełnione.

Zobacz również: