figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

W niniejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć wyczerpująco na pytanie jakie przeglądy są obowiązkowe w domu jednorodzinnym. Opiszemy przy tym 2 obowiązkowe przeglądy budowlane, które dotyczą praktycznie wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz 5 innych obowiązkowych przeglądów okresowych, które dotyczą tylko niektórych domów mieszkalnych jednorodzinnych.

Do 2 obowiązkowych przeglądów budowlanych, które dotyczą praktycznie wszystkich domów jednorodzinnych zaliczają się:

 1. przegląd 5-letni ogólnobudowlany,
 2. przegląd 5-letni instalacji elektrycznej.

5 innych obowiązkowych przeglądów okresowych związanych jest z elementami i instalacjami, które już niekoniecznie dotyczą każdego domu jednorodzinnego. Wśród tych przeglądów wymienić należy:

 1. przegląd 5-letni instalacji odgromowej,
 2. coroczny przegląd instalacji gazowej,
 3. coroczny przegląd kominiarski,
 4. przegląd stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródła ciepła oraz dostosowania jego mocy do potrzeb użytkowych – w zależności od rodzaju i nominalnej mocy cieplnej danego kotła grzewczego,
 5. coroczny przegląd zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub biologicznej oczyszczalni ścieków.

Przeglądy domu jednorodzinnego – odnośnik i przepisy prawne

Na początku niniejszego artykułu zachęcamy jeszcze do zerknięcia do wpisu p/t Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym, aby upewnić się, że domy jednorodzinne również podlegają obowiązkowym przeglądom okresowym, choć w bardziej ograniczonym zakresie niż niektóre inne obiekty budowlane.

Przepisy, które dotyczą wszystkich przeglądów budowlanych znajdują się w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Sprawdźmy jaka w ogóle jest definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Znajdziemy ją w art. 3 p. 2a) ustawy Prawo budowlane.

Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samo-dzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

Ustawa Prawo budowlane

Poniżej przedstawiamy przykład takiego budynku z portfolio naszych projektów konstrukcyjnych.

jakie przeglądy są obowiązkowe w domu jednorodzinnym - przykład domu jednorodzinnego

Przegląd ogólnobudowlany domu jednorodzinnego – raz na 5 lat

Obowiązkowo każdy dom jednorodzinny podlega przeglądowi 5-letniemu ogólnobudowlanemu. Zakresem tej kontroli okresowej, wykonywanej 1 raz na 5 lat należy objąć sprawdzenie estetyki budynku i jego otoczenia oraz stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej następujących elementów budynku:

 • zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady, loggie i balkony,
 • urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • elementy odwodnienia budynku oraz obróbki blacharskie,
 • pokrycia dachowe,
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
 • przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku,
 • wszystkie pozostałe elementy budynku.

Przegląd instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego – raz na 5 lat

Praktycznie każdy dom jednorodzinny posiada instalację elektryczną, która podlega obowiązkowemu przeglądowi 1 raz na 5 lat. Podstawowy przegląd instalacji elektrycznej powinien obejmować:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu 1-fazowego lub 3-fazowego,
 • badanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD),
 • badanie rezystancji uziemień ochronnych,
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych.

Opcjonalnie w trakcie przeglądu instalacji elektrycznej można przeprowadzić również inne pomiary, takie jak np.:

 • pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego lub 3-fazowego,
 • pomiary (pierwszy i następne) skuteczności zerowania (szybkie wyłączanie).

Przegląd instalacji odgromowej domu jednorodzinnego – raz na 5 lat

Część domów jednorodzinnych posiada instalację odgromową. W takich przypadkach należy obowiązkowo dokonać jej kontroli 1 raz na 5 lat. Podstawowy przegląd instalacji odgromowej obejmuje pomiary (pierwszy i następne) uziomów. Opcjonalnie można zbadać jeszcze np. rezystancję uziemienia odgromowego.

Przegląd instalacji gazowej domu jednorodzinnego- raz na rok

Część budynków jednorodzinnych posiada instalację gazową, która może służyć do ogrzewania budynku lub / i do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Podstawowy, wykonywany 1 raz na rok przegląd instalacji gazowej powinien obejmować sprawdzenie:

 • wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
 • występowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Przegląd kominiarski domu jednorodzinnego – raz na rok

W związku z tym, że również w domach jednorodzinnych coraz częściej projektuje się (mniej lub bardziej zaawansowane) systemy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, a jednocześnie stosuje się pompy ciepła, nie każdy budynek musi posiadać kominy. Jeśli jednak kominy posiada, to przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) podlegają obowiązkowemu przeglądowi 1 raz na rok. Podstawowy przegląd kominiarski powinien obejmować sprawdzenie:

 • wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
 • zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
 • drożności przewodów kominowych,
 • siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
 • posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o. itp.),
 • częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych,
 • dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,
 • występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Przegląd kotła grzewczego w domu jednorodzinnym

W niektórych, raczej rzadkich przypadkach konieczny jest przegląd kotła grzewczego w domu jednorodzinnym, a szerzej przegląd stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródła ciepła oraz dostosowania jego mocy do potrzeb użytkowych. Przegląd ten jest obowiązkowy wyłącznie w poniższych przypadkach:

 • dla kotłów gazowych o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW – co najmniej co 5 lat,
 • dla kotłów gazowych o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW – co najmniej co 4 lata,
 • dla kotłów na paliwo stałe lub na olej opałowy o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW – co najmniej co 5 lat,
 • dla kotłów na paliwo stałe lub na olej opałowy o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW – co najmniej co 2 lata,
 • dla innych źródeł ciepła, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW – co najmniej co 3 lata.

Ponadto, w przypadku większych domów jednorodzinnych należy mieć na uwadze obowiązkową ocenę efektywności energetycznej, co najmniej 1 raz na 5 lat, w poniższych przypadkach:

 • dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,
 • połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Kontrola systemu ogrzewania obejmuje ocenę sprawności tego systemu i doboru wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku oraz zdolności systemu ogrzewania do optymalizacji działania. Nie trzeba dokonywać ponownej kontroli w zakresie oceny doboru wielkości źródła ciepła, w przypadku gdy od czasu przeprowadzenia takiej kontroli nie dokonano zmian w systemie ogrzewania lub połączonym systemie ogrzewania i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku.

Kontrola systemu klimatyzacji obejmuje ocenę sprawności tego systemu i doboru jego wielkości do wymogów chłodzenia budynku oraz zdolności systemu klimatyzacji do optymalizacji działania w typowych warunkach jego użytkowania lub eksploatacji. Nie trzeba dokonywać ponownej kontroli w zakresie oceny doboru wielkości systemu klimatyzacji, w przypadku gdy od czasu przeprowadzenia takiej kontroli nie dokonano zmian w systemie klimatyzacji lub połączonym systemie klimatyzacji i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku.

Ponadto nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wyposażonych np. w systemy automatyki i sterowania umożliwiające:

 • stałe monitorowanie elektroniczne dokonujące pomiarów sprawności systemu ogrzewania, połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, systemu klimatyzacji lub połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji i informujące właścicieli lub zarządców budynków o spadku sprawności tych systemów i potrzebie ich konserwacji, naprawy lub wymiany oraz
 • skuteczne sterowanie w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii.

Przegląd zbiornika na nieczystości ciekłe lub biologicznej oczyszczalni ścieków przy domu jednorodzinnym – raz na rok

W przypadku domów jednorodzinnych, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej zachodzić jeszcze może obowiązek przeglądu zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (tzw. szamba) lub biologicznej oczyszczalni ścieków. Są to obiekty ochrony środowiska i ich przegląd wykonuje się 1 raz na rok.

Jakie przeglądy są obowiązkowe w domu jednorodzinnym – podsumowanie

Jakie przeglądy są obowiązkowe w domu jednorodzinnym? Dokładnie na to pytanie staraliśmy się jak najkonkretniej odpowiedzieć w niniejszym wpisie. Mamy nadzieję, że nam się to w pełni udało. Dla czytelności nie przytaczaliśmy w tym artykule szczegółowych przepisów, ponieważ można je znaleźć w naszych innych wpisach.

Zobacz również: