figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

Co zawiera książka obiektu budowlanego? W niniejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie oraz dodać kilka ogólnych informacji dotyczących książki obiektu budowlanego, t/j dla jakich obiektów prowadzi się książkę obiektu budowlanego, kiedy zakłada się książkę obiektu budowlanego oraz kto prowadzi książkę obiektu budowlanego.

Istnieją 2 formy prowadzenia książki obiektu budowlanego:

 • papierowa,
 • cyfrowa – jako c-KOB (Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego).

W niniejszym wpisie skupimy naszą uwagę głównie na ogólnych informacjach dotyczących obu wymienionych wersji książki obiektu budowlanego.

Co zawiera książka obiektu budowlanego – podstawa prawna

Wszystkie przepisy, które dotyczą sposobu i zakresu prowadzenia książki obiektu budowlanego zawarte są w:

Co zawiera książka obiektu budowlanego?

Zgodnie z art. 60a ustawy Prawo budowlane książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpisów w zakresie:

 • informacji o obiekcie budowlanym,
 • imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby oraz e-maila właściciela lub zarządcy,
 • kontroli obiektów budowlanych:
  • okresowej, co najmniej raz w roku,
  • okresowej, co najmniej raz na 5 lat,
  • okresowej, co najmniej 2 razy w roku,
  • bezpiecznego użytkowania,
  • w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń,
 • ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu budowlanego oraz imion i nazwisk osób, przez które zostały sporządzone,
 • przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych oraz imion i nazwisk osób, które dokonały tych czynności,
 • robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym, a wykonywanych po oddaniu do użytkowania,
 • katastrof budowlanych dotyczących obiektu budowlanego,
 • decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek przechowywać wszystkie dokumenty dotyczące obiektu budowlanego, w tym protokoły okresowych kontroli, przez cały okres istnienia budynku. Dokumentacja dotycząca obiektu budowlanego nie powinna być niszczona i brakowana. Ani ustawa Prawo budowlane, ani rozporządzenia wydane na jej podstawie nie zawierają przepisów, które przewidywałyby możliwość brakowania dokumentacji po upływie określonego czasu, np. z uwagi na dezaktualizację zawartych w niej zaleceń i rozwiązań.

Co jest dołączone do książki obiektu budowlanego?

Zgodnie z art. 64 ustawy Prawo budowlane do książki obiektu budowlanego dołącza się:

 • protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji,
 • oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • plan sytuacyjny,
 • wszystkie pozostałe dokumenty dotyczące obiektu budowlanego.

Plan sytuacyjny

Osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia ma obowiązek dołączyć do niej plan sytuacyjny. Powinien on zawierać:

 • zaznaczone granice nieruchomości, na której usytuowany jest obiekt budowlany, a w przypadku sieci – oznaczenie jej lokalizacji w terenie,
 • określenie istniejących miejsc przyłączenia obiektu budowlanego do sieci uzbrojenia terenu,
 • określenie istniejących miejsc usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci,
 • określenie przebiegu istniejących dróg pożarowych,
 • określenie miejsc usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody.

W przypadku usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy wewnątrz obiektu budowlanego należy dołączyć do książki obiektu budowlanego opis pozwalający na zlokalizowanie tych urządzeń.

Dla jakich obiektów budowlanych prowadzi się książkę obiektu budowlanego?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane książkę obiektu budowlanego prowadzi się na bieżąco dla każdego:

 • budynku,
 • obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • budynków garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej,
 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem sieci gazowych; wszystkie takie obiekty wymieniliśmy w osobnym wpisie p/t Jakie obiekty budowlane podlegają przeglądom budowlanym,
 • dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Kiedy zakłada się książkę obiektu budowlanego?

Książkę obiektu budowlanego zakłada się w terminie 30 dni od dnia:

 • doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku obiektu budowlanego, do którego użytkowania jest wymagana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • upływu terminu na zgłoszenie, w drodze decyzji, przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo doręczenia zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – w przypadku obiektu budowlanego, do użytkowania którego jest wymagane zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – jeżeli w wyniku tej zmiany obiekt budowlany niewymagający wcześniej założenia książki obiektu budowlanego stał się obiektem budowlanym, dla którego należy prowadzić książkę obiektu budowlanego.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

W 2023 roku właściciele i zarządcy nieruchomości mogli zakładać książki obiektu budowlanego zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji cyfrowej. Od 1 stycznia 2024 r. dla wszystkich nowych obiektów budowlanych książka może zostać założona wyłącznie w formie cyfrowej.

Książki obiektu budowlanego w wersji papierowej założone do 31 grudnia 2023 r. mogą być prowadzone w tej formie do końca 2026 r. Natomiast, wg obecnych założeń, od 1 stycznia 2027 r. wszystkie książki obiektu budowlanego będą prowadzone cyfrowo.

Wyjątkowe rozwiązanie przewidziano jedynie w przypadku obiektów budowlanych usytuowanych w całości lub w części na terenach zamkniętych, dla których zgodnie z art. 60h ust. 2 ustawy Prawo budowlane książka obiektu budowlanego będzie cały czas prowadzona w wersji papierowej.

Kto prowadzi książkę obiektu budowlanego?

Książkę obiektu budowlanego zakłada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Może on natomiast wyznaczyć osobę fizyczną do prowadzenia takiej książki. W takim przypadku za prowadzenie książki obiektu budowlanego odpowiada osoba fizyczna, która została w niej wskazana.

Osoby uprawnione do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego to:

 • właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do założenia książki obiektu budowlanego oraz jej zamknięcia,
 • osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia,
 • osoby przeprowadzające kontrole.

Wpisów do papierowej książki obiektu budowlanego, która została założona do 31 grudnia 2022 r. wg starych przepisów, może dokonać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego oraz osoba wskazana do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Dla wszystkich książek obiektu budowlanego założonych od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego oraz osoba wskazana do prowadzenia książki obiektu budowlanego dokonują wpisów w całym zakresie jaki ona obejmuje, wykluczając kontrole obiektów budowlanych. Wpisów dotyczących kontroli obiektów budowlanych mogą dokonywać tylko osoby, które te kontrole przeprowadzają. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego albo osoba wskazana do prowadzenia książki obiektu budowlanego mają obowiązek zapewnić osobie przeprowadzającej kontrolę dostęp do książki obiektu budowlanego, aby mogła dokonać wpisu.

Wpisu w książce obiektu budowlanego dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której taki wpis dotyczy.

Co zawiera książka obiektu budowlanego – podsumowanie

W niniejszym wpisie odpowiedzieliśmy na pytanie co zawiera książka obiektu budowlanego. Dodatkowo ujęliśmy w nim kilka najważniejszych informacji dotyczących zarówno wersji papierowej, jak i cyfrowej książki obiektu budowlanego. Opisaliśmy m.in. dla jakich obiektów prowadzi się książkę obiektu budowlanego, kiedy zakłada się książkę obiektu budowlanego oraz kto powinien taką książkę prowadzić.

Zobacz również: