figura.team - tablica w barwie żółtej 01-02

Czy można połączyć przegląd budowlany roczny i 5-letni? W niniejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się w przypadku, kiedy w danym roku kalendarzowym zachodzi konieczność przeprowadzenia zarówno kontroli rocznej, jak i 5-letniej. Przypomnimy jednocześnie jaki jest zakres takich przeglądów budowlanych.Przepisy, które dotyczą przeglądów budowlanych rocznych oraz 5-letnich znajdują się w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd budowlany roczny – zakres

W art. 62 ust. 1 p. 1 ustawy Prawo budowlane określony został dokładny zakres przeglądu budowlanego rocznego. Zgodnie z tymi przepisami właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien w czasie użytkowania tego obiektu poddawać go kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Opis wszystkich elementów, które obejmuje przegląd budowlany roczny został przedstawiony we wpisie p/t Co obejmuje przegląd budowlany roczny. Są w nim również zawarte odpowiedzi na inne ciekawe pytania, m.in. dla jakich obiektów budowlanych trzeba robić przegląd budowlany roczny oraz kto jest odpowiedzialny za wykonanie takiego przeglądu.

Przegląd budowlany 5-letni – zakres

Dokładny zakres przeglądu budowlanego 5-letniego został opisany w art. 62 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z tymi przepisami właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien w czasie użytkowania tego obiektu poddawać go kontroli co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu:

 • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

We wpisie p/t Co obejmuje przegląd budowlany 5-letni opisaliśmy dokładnie wszystkie elementy, które taki przegląd obejmuje. Dodaliśmy tam również kilka istotnych informacji o przeglądach 5-letnich takich, jak: dla jakich obiektów budowlanych wykonywany jest przegląd budowlany 5-letni, kto jest odpowiedzialny za wykonanie przeglądu oraz kiedy się go wykonuje.

Przegląd budowlany roczny i 5-letni – część wspólna

Porównując wyżej opisane zakresy przeglądu rocznego oraz 5-leniego można zauważyć, że różnią się one między sobą, ale też częściowo się pokrywają. W obydwu przypadkach należy sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytkowania elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Przepisy określające dokładny zakres części ogólnobudowlanej, która jest wspólna dla przeglądu rocznego i 5-letniego, zawarte są w rozporządzeniu MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. W myśl tego rozporządzenia zakres ten obejmuje sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej następujących elementów budynku:

 • zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa),
 • elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy),
 • balustrady, loggie i balkony,
 • urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • elementy odwodnienia budynku oraz obróbki blacharskie,
 • pokrycia dachowe,
 • instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku (p.poż.),
 • elementy instalacji kanalizacyjnej (kan. san.) odprowadzających ścieki z budynku,
 • przejścia wszystkich przyłączy instalacyjnych (wod.-kan., gaz. i innych) przez ściany budynku.

Można również założyć, że w przypadku budynków niemieszkalnych zakres przeglądu rocznego i 5-letniego ogólnobudowlanego powinien być analogiczny do powyższego.

Czy można połączyć przegląd budowlany roczny i 5-letni?

Czy zatem można połączyć przegląd budowlany roczny i 5-letni? Odpowiedź na to pytanie brzmi – tak. Jeżeli w roku kalendarzowym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli rocznej i 5-letniej, właściciel lub zarządca może zlecić przeprowadzenie tylko jednej kontroli, która jednak powinna spełniać wymogi zarówno kontroli rocznej, jak i 5-letniej. Musi więc swym zakresem objąć takie elementy, jak:

 • wspólna kontrola pod kątem ogólnobudowlanym,
 • roczna kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • roczna kontrola instalacji gazowych,
 • roczna kontrola przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • 5-letnia kontrola estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • 5-letnia kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Sporządzane z takiego wspólnego przeglądu budowlanego protokoły powinny zawierać informacje o spełnieniu wszystkich obowiązków – zarówno dla kontroli rocznej, jak i 5-letniej.

Dodatkową ciekawostką jest to, że jeśli dla danego obiektu budowlanego jest wymagany również przegląd półroczny, istnieje także możliwość połączenia także i tego przeglądu z przeglądem rocznym oraz 5-letnim. Zgodnie z przepisami rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych zalecany termin wszystkich kontroli okresowych przypada na porę wiosenną. Można zatem założyć, że dla obiektu budowlanego wielkopowierzchniowego, który musi mieć przeprowadzoną kontrolę półroczną do 31 maja i w tym samym roku musi mieć wykonaną kontrolę 5-letnią, można w jednym terminie wykonać przegląd budowlany półroczny, roczny oraz 5-letni. Przeprowadzenie tego przeglądu dla wspomnianego obiektu budowlanego nie zwalnia oczywiście właściciela bądź zarządcy z konieczności zapewnienia przeprowadzenia dodatkowej kontroli w terminie do 30 listopada.

Zobacz również: